Budowa normy prawnej-opracowanie - hipoteza

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budowa normy prawnej-opracowanie - hipoteza - strona 1 Budowa normy prawnej-opracowanie - hipoteza - strona 2 Budowa normy prawnej-opracowanie - hipoteza - strona 3

Fragment notatki:

BUDOWA NORMY PRAWNEJ:-h i p o t e z a; -d y s p o z y c j a; -s a n k c j a.
Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.
Stosunek prawny- jest to relacja społeczna regulowana przez normy prawne, w której uczestnicy mają określone prawa i obowiązki.
Elementy stosunku prawnego: 1.podmioty stosunku prawnego; 2.przedmiot stosunku prawnego; 3.uprawnienie (prawo); 4.obowiązek.
Ogólnie obowiązujące źródła prawa polskiego: konstytucja; ustawy i ratyfikowane umowy międzynarodowe; rozporządzenia; akty prawa miejscowego.
Kluczowe źródła prawa unijnego: 1. traktaty unijne; 2. dyrektywy unijne; 3. rozporządzenia
unijne.
gałęzie prawa-ukształtowany historycznie kompleks norm prawnych regulujących określoną dziedzinę życia społecznego wyodrębniony według jednolitej metody regulacji prawnej.
GAŁĘZIE PRAWA: -prawo konstytucyjne; -prawo cywilne (w tym prawo handlowe); -prawo pracy; -prawo administracyjne; -prawo karne; -prawo rodzinne i opiekuńcze; -prawo procesowe; -prawo finansowe.
WOLNOŚCI I PRAWA OBYWATELSKIE W KONSTYTUCJI RP:-wolności i prawa osobiste; -wolności polityczne; -wolności ekonomiczne; -wolności socjalne i kulturalne.
Wolności i prawa osobiste: -ochrona życia; -zakaz poddawania obywatela bez jego zgody eksperymentom naukowym; -zakaz stosowania tortur, kar cielesnych; -ochrona przed bezprawnym pozbawieniem wolności; -prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki ; -jawność rozprawy (poza wyjątkami); -prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami; -prawo do wolności i ochrony tajemnicy komunikowania się; -wolność poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyboru miejsca zamieszkania i pobytu; -wolność sumienia i religii; -wolność pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
Wolności polityczne: -prawo organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich; -wolność zrzeszania się; -prawo do pozyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej; -Prawo udziału w referendum oraz w wyborach.
Wolności ekonomiczne, socjalne i kulturalne: -ochrona własności; -ochrona prawa do dziedziczenia; -wolność zrzeszania się; -wolność wyboru i wykonywania zawodu; -ustawowe określenie minimalnej wysokości wynagrodzenia; -prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; -prawo do ochrony zdrowia; -prawo do nauki; -ochrona praw dziecka; -wolność twórczości artystycznej; -wolność badań naukowych; -wolność nauczania; -wolność korzystania z dóbr kultury; -ochrona konsumentów i najemców; -ochrona środowiska.
Dobra osobiste człowieka - Kodeks Cywilny: -zdrowie; -wolność; -cześć, swoboda sumienia; -nazwisko lub pseudonim; -tajemnica korespondencji; -nietykalność mieszkania; -twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska.

(…)

… oraz rozwiązuje umowy międzynarodowe.
Aktualne Ministerstwa:-MINISTERSWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji;-Ministerstwo Finansów;-Ministerstwo Infrastruktury;-Ministerstwo Rozwoju Regionalnego;-Ministerstwo Sprawiedliwości;-Ministerstwo Sportu i Turystyki;-Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej;- Ministerstwo Gospodarki;-Ministerstwo Edukacji Narodowej;-Ministerstwo…
… lat;-wydalenie z adwokatury.
NOTARIUSZE - Ogólne informacje:-Notariusz jest powoływany przez Ministra Sprawiedliwości, który wyznacza mu siedzibę kancelarii;-Notariusz korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym, jako osoba zaufania publicznego;-Notariusz jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej.
Czynności wykonywane przez notariuszy:-sporządzanie aktów notarialnych;-poświadczanie…
…, wynalazcza i racjonalizatorska.
Zasady ustroju politycznego i społeczno - gospodarczego: -zasada suwerenności Narodu; -zasada demokratycznego państwa prawnego; -zasada decentralizacji władzy oraz samorządności; -zasada społecznej gospodarki rynkowej; -zasada trójpodziału władzy.
ZASADA TRÓJPODZIAŁU WŁADZY: -władza ustawodawcza (sejm i senat); -władza wykonawcza; -władza sądownicza.
POSEŁ - WYMOGI…
…;-zasada cywilnej odpowiedzialności za długi;-zasada cywilnej odpowiedzialności za szkody.
Struktura Kodeksu cywilnego:-część ogólna;-prawo rzeczowe;-zobowiązania;-prawo spadkowe.
Cechy osób fizycznych:-Imię i nazwisko;-miejsce zamieszkania;-płeć;-uznanie za zmarłego;-pesel, nip;-zdolność prawna;-zdolność do czynności prawnych;-obywatelstwo.
Przyczyny zmiany nazwiska:-nazwisko ośmiesza;-nie licytuje…
… nazwiska na niepolskie.
Podstawowe sposoby nabycia obywatelstwa polskiego:-przez urodzenie;-prawo krwi;-prawo ziemi;-przez nadanie.
Uznanie za zmarłego:-Okres podstawowy - 10 lat;-Do uznania za zmarłego wystarczy upływ 5 lat, jeżeli w chwili uznania za zmarłego osoba zaginiona ukończyłaby 70 lat;-Uznanie za zmarłego nie może nastąpić przed końcem roku kalendarzowego, w którym osoba zaginiona ukończyłaby…
zachowku:•2/3 udziału w dziedziczeniu ustawowym - gdy osoba pominięta jest niepełnoletnia lub trwale niezdolna do pracy;•½ - pozostałe przypadki.
NIEWAŻNY TESTAMENT:•Sporządzony przez osobę małoletnią lub chorą psychicznie;•Spisany pod wpływem groźby;•Testator został wprowadzony w błąd;•Istnieją zarzuty grafologiczne;•Inne przyczyny.
ŚWIADKIEM TESTAMENTU NIE MOŻE BYĆ OSOBA:•Nie mająca pełnej zdolności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz