Biuro usług komputerowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1386
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biuro usług komputerowych - strona 1

Fragment notatki:

doc o objętości 45 stron. Notatka to biznes plan na przykładzie przedsiębiorstwa MacroSoft S.A.

Notatka pozwala na zaznajomienie się z następującymi informacjami: analiza i diagnoza podmiotu, historia spółki, kapitały spółki, sytuacja prawna i stosunki własnościowe, patenty, licencje i znaki towarowe, prace badawczo rozwojowe, struktura organizacyjna spółki, analiza potencjału technicznego, produkt i produkcja, główne rynki zbytu,
sprzedaż, zagrożenie dla środowiska naturalnego, analiza strategiczna spółki i opracowanie strategii ogólnej, pozycja strategiczna, plan strategiczny na lata 2001-2003, analiza wskaźnikowa na lata 2001 - 2003, podsumowanie menedżerskie.

Notatka pozwoli na zaznajomienie się z konstrukcją biznes planu.

BIZNES PLAN Macrosoft S.A.
1. Analiza i diagnoza podmiotu
Paszport firmy MacroSoft Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
Adres: Telefon: (022)
Fax: (022) Regon: NIP: Adres poczty elektronicznej:
Adres strony internetowej: Historia spółki
Przedsiębiorstwo MacroSoft S.A. rozpoczęło swą działalność z dniem 12 listopada 1986 roku jako Biuro Usług Komputerowych " MACROSOFT" Sp. z o.o. wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy. Założycielami Biura Usług Komputerowych "MACROSOFT" Sp. z o. o. były osoby fizyczne: Bogdan Michalak oraz Włodzimierz Napiórkowski. Od początku istnienia Spółka produkuje oprogramowanie wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem i świadczy usługi z tym związane .
Od roku 1993 powstają oddziały terenowe w formie niezależnych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w których większościowym udziałowcem jest MACROSOFT . Zasady współpracy Przedsiębiorstwa z oddziałem kształtują umowy licencyjna i handlowa . Oddziały mogą udzielać licencji we własnym imieniu i na własny rachunek .Spółka pobiera tantiemy od udzielonych licencji.
W dniu 9 października 1996 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Biura Usług Komputerowych "MAKROSOFT" Sp. z o. o. podjęło uchwalę na podstawie której spółka została przekształcona w spółkę akcyjną pod firmą MacroSoft S.A. W uchwale został przyjęty projekt statutu MacroSoft S.A. w którym określono kapitał akcyjny na kwotę 100 000 zł , dzielący się na 100 000sztuk akcji zwykłych imiennych serii A , o wartości nominalnej 1 zł każda.
Akcje zostały wydane w zamian za wkłady niepieniężne pod postacią przekształconej spółki. W dniu 31 października 1996 roku spółka MacroSoft S.A. została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.
W dniu 21 kwietnia 1999 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MacroSoft S.A. podjęło uchwałę o połączeniu ze spółką zależną , prowadzoną pod firmą Biuro Handlowe MacroSoft S.A. z siedzibą w Warszawie.
Połączenie zostało dokonane w drodze przejęcia całego majątku bez podwyższenia majątku akcyjnego. Grupa kapitałowa MacroSoft tworzy strukturę holdingu, w skład którego wchodzą MacroSoft S.A., jako podmiot dominujący w charakterze centrali, oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością , w których udział firmy waha się od 51% do 100% i które pełni funkcje regionalnych oddziałów spółki.
Powiązania spółki z jednostkami z Grupy Kapitałowej mają charakter trwały.
W grupie kapitałowej jest realizowana polityka wspólnego gospodarowania. Struktura i charakter grupy pozwala ją traktować tak, jakby była jedną jednostką.
Spółki zależne są zobowiązane do realizowania misji strategii spółki .Jednocześnie zaś MacroSoft S.A. jako większościowy udziałowiec

(…)

….
Dokonując podsumowania należy stwierdzić że powyższa struktura organizacyjna jest prawidłowa dla zapewnienia wszystkich funkcji prawidłowo działającej spółki.
Przy zastosowaniu tej struktury zapewnione są funkcje:
Marketingowe
Techniczne Ekonomiczno - finansowe
Struktura zatrudnienia i prezentacja kadry kierowniczej .
Tabela 7. Struktura zatrudnienia według wieku.
Stan na koniec roku.
1998
1999
2000
Liczba zatrudnionych
86
100%
110
100%
120
100%
Wiek pracowników
20-25lat
20
23,25%
29
26,3%
29
24%
26-35 lat
44
51,16%
59
53,6%
64
53,3%
36-45 lat
15
17,4%
14
16,2%
21
17,5%
46-55 lat
5
5,8%
6
5,4%
4
3,3%
Powyżej 55 lat
2
2,3%
2
1,8%
2
1,6%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych spółki Macrosoft.
Analizując strukturę zatrudnienia według wieku można zauważyć że pracownicy w wieku 20-35 lat stanowią blisko 80% zatrudnionych, liczną grupę w strukturze zatrudnienia stanowią pracownicy w wieku 36-45 lat.
Pomimo wzrostu liczby pracowników można zauważyć niewielkie zmiany w strukturze zatrudnienia. Niewielkie spadki w grupie 46lat i powyżej są naturalne w każdej firmie.
Dokonując podsumowania można stwierdzić że MacroSoft S.A. zatrudnia pracowników młodych ale posiadających już pewne doświadczenie.
Tabela 8.
Struktura zatrudnienia według stażu pracy.
1998
1999
2000
Staż pracy
Do 1 roku
18
20,9%
42
38,1%
34
28%
1 do 2 lat
43
50%
34
30,9%
39
32,5%
2 do 5 lat
5
5,8%
33
30%
38
31,6%
5 do 10 lat
9
10,4%
8
7,2%
6
5%
Powyżej 10 lat
0
0
3
2,7%
3
2,5%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych spółki Macrosoft.
Dokonując analizy struktury zatrudnienia według stażu pracy należy zauważyć że olbrzymią większość stanowią pracownicy…
… wizytówki firmy. Prace rozpoczęto w czerwcu 1998 roku a zakończono w maju 1999 roku . W okresie tym poniesiono nakłady w wysokości 222 000 zł.
Struktura organizacyjna spółki
Dokonując analizy struktury organizacyjnej zauważamy że jest to struktura liniowa z podziałem na piony z których każdy odpowiada za inną część działalności przedsiębiorstwa.
Taka struktura organizacyjna pozwala na przejrzysty i jasny…
… 686,33 -217 448,74 Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
658 000,00 2 148 622,14 115 771,86 Zysk/strata netto
728 000,00 3 754 064,19 -333 220,60 Źródło: Sprawozdania finansowe spółki.
Tabela 17. Wskaźniki ekonomicznej sytuacji spółki Macrosoft w latach 1999-2000
Sposób wyliczenia
1999
2000
Suma bilansowa

16 284 935,36
18 009 406,63
Wynik finansowy netto

3 754 064,19
-333 220,60
Rentowność…

7766
12116
8911
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych spółki Macrosoft.
Oceniając założone przepływy pieniężne można powiedzieć że są one dodatnie.
Głównym źródłem przychodów są przychody ze sprzedaży a w drugim roku dochodzi kredyt inwestycyjny. Natomiast główną pozycją wydatków są koszty operacyjne, raty kredytów oraz podatek..
Analiza wskaźnikowa na lata 2001 - 2003
Tabela 27. Prognoza…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz