Biologia-odpowiedzi na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biologia-odpowiedzi na egzamin - strona 1 Biologia-odpowiedzi na egzamin - strona 2 Biologia-odpowiedzi na egzamin - strona 3

Fragment notatki:

Życie w atmosferze tlenu (tlen z CO2 czy H2O).
Pierwotnie atmosfera nie zawierała tlenu. Pojawił się on wskutek oddziaływania promieni UV z wodą. Jego ilość w atmosferze bardzo się wahała (35%, 17%, 23%). Fotosynteza, która wykształciła się później, również przyczyniła się do zwiększenia ilości tlenu w atmosferze. Proces ten polega na wchłanianiu przez roślinę dwutlenku węgla, po czym następują pewne reakcje w komórkach roślinnych, a ich efektem ubocznym jest wydzielanie tlenu (w węglowodanach tlen pochodzi z wody). Zwiększenie stężenia tlenu jest bardzo szkodliwe dla roślin, zwierząt i ludzi (np. szybciej opadające liście, hemoglobina, która jest nośnikiem tlenu pobieranego z atmosfery zawiera go 97%, więc podniesienie stężenia wpływa na gromadzenie się dwutlenku węgla, co umożliwia zatrucie się nim).
Cechy kodu genetycznego, mutacje chromosomowe liczbowe.
Cechy kodu genetycznego:
Trójkowy - podstawowe jednostki kodu zbudowane z trzech zasad (kodonu);
Bezprzecinkowy - między trójkami kodującymi nie ma dodatkowych elementów;
Zdegenerowany - jeden aminokwas może być kodowany przez kilka różnych trójek;
Uniwersalny - kod genetyczny taki sam we wszystkich organizmach;
Jednoznaczny - każda trójka koduje jeden i ten sam rodzaj aminokwasu;
Niezachodzący - kodony nie zachodzą na siebie.
Mutacje chromosomowe liczbowe obejmują największe zmiany materiału genetycznego ( całe liczby chromosomów). Zmieniana może być pojedyncza liczba chromosomów (aneuploidy - np. plus jeden, minus jeden). Aneuploidy dzielą się na monosomie (2n-1), trisomie (2n+1) i tetrasomie (2n+2). Istnieje również szansa na zmianę całego garnituru chromosowego n (euploidy - np. wielokrotność własnych genów 3n). Euploidy dzielą się jeszcze na autopoliploidy - mutanty jednego gatunku o zmienionej liczbie n oraz allopoliploidy, czyli mutanty powstałe na skutek połączenia ze sobą różnych gatunków n1+n2. Przyczyną tego może być zakłócenie przebiegu zjawiska crossing - over lub pękania chromosomów w czasie interfazy.
Antysensowe RNA.
To genetyczny odcinek jednoniciowego RNA, który jest komplementarny do sekwencją mRNA. Powstaje w wyniku wykorzystania nici sensownej (kodująca nić DNA) jako matrycy podczas transkrypcji(synteza RNA na macicy DNA w żywych komórkach). Jego zadaniem jest regulacja ekspresji genów (odczytanie informacji genetycznej zawartej w genie i przepisanie jej) na białko. Transport wewnątrzkomórkowy i jego znaczenie.
Transportem wewnątrzkomórkowym nazywamy transport substancji między przedziałami wewnątrzkomórkowymi przez błony. Dzieli się go na transport aktywny i bierny. Transport aktywny zachodzi z udziałem mechanizmów transportujących lub substancji przekaźnikowych ze środowiska o mniejszym stężeniu do środowiska o większym stężeniu (wbrew gradientowi elektrochemicznemu), wymaga on dostarczenia energii chemicznej lub zmniejszenia entalpii swobodnej układu, np. pompa sodowo - potasowa. Transport bierny odbywa się zgodnie z gradientem stężeń (z wyższego do niższego) i dzieli się na dyfuzję prostą (w komórce dyfuzja prowadzi do wyrównania stężeń substancji po obu stronach błony komórkowej, na drodze dyfuzji przechodzą przez błonę substancje o niewielkich, obojętnych cząsteczkach, np. gazy, oraz substancje rozpuszczalne w tłuszczach, np. kwasy tłuszczowe), osmozę (przez półprzepuszczalną błonę przemieszcza się rozpuszczalnik w celu wyrównania stężeń roztworu po obu stronach błony, np. transport wody) oraz dyfuzję ułatwioną (odbywa się przy udziale białek, które uczestniczą w transporcie jonów oraz substancji o większych cząsteczkach zgodnie z gradientem ich stężeń. Białka transportujące pełnią funkcję przenośników lub budują kanały jonowe, białko przenośnikowe posiada specyficzne miejsce, do którego przyłącza się ściśle określona substancja, np. cząsteczka glukozy, przyłączenie przenoszonej substancji powoduje zmianę konformacji białka, a efektem tego jest przeniesienie tej substancji przez błonę).

(…)

…, przełączniki molekularne, telomery, apoptoza (szlak mitochondrialny), nekroza, (wykład cykl komórkowy, apoptoza)
Atlas Genomu Nowotworowego (argumenty za i przeciw), tranzycja, transwersja, delecja, insercja, Tranzycja - zmiana prawidłowych nukleotydów w DNA na inne w ramach jednej grupy zasad azotowych (puryn lub pirymidyn) - adeniny na guaninę, a cytozyny na tyminę (i na odwrót). Jeden z rodzajów mutacji…
… na zmiany nowotworowe
nowe sposoby dostarczania leków
Kontrola genów supersorowych
Kontrola angiogenezy
Wspomaganie układu immunologicznego
Istnieją macierzyste komórki nowotworowe, ale nie wszystkie się rozmnażają - zabić tylko te, które się rozmnażają
Synteza, kontrola syntezy białek, dystrybucja, sekwencje sygnałowe, białka w błonach lizosomów a hydrolazy?
Synteza białek odbywa się w rybosomach…
… tam gdzie jest jego miejsce. Poszczególne peptydy sygnałowe różnią się wieloma cechami np. rodzajem aminokwasów oraz lokalizacją wewnątrz łańcucha polipetydowego. Ruch białek wewnątrz komórki odgrywa istotną rolę w jej funkcjonowaniu, ponieważ wpływa na aktywność, wzrost i różnicowanie, a więc także na stan tkanek i całego organizmu.
Błona lizosomów może zostać uszkodzona przez hydrolazy (mają enzymy przecinające białka…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz