Billboard - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Billboard - omówienie  - strona 1 Billboard - omówienie  - strona 2 Billboard - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Billboard’y w przestrzeni
publiczej
Billboard – dużych rozmiarów tablica lub plakat
reklamowy, stosowany głównie w reklamie
zewnętrznej.
Termin określa też nośnik reklamy, będący dużą,
często oświetloną tablicą reklamową, umieszczaną
na budynkach lub na specjalnie przystosowanych
do tego słupach.
Głównie w dużych miastach występują
również megaboardy, mające najczęściej
formaty niestandardowe, o
powierzchniach powyżej 50 m² i
dochodzących do 300 m² (reklamy na
budynkach)
Billboard’y z lat 40.
”Niedługo świata poza nimi nie będzie widać. Zasłaniają
wszystko. Stoją wszędzie: na rondach, na skwerach
miejskich, przy drogach wlotowych i wylotowych do
miast, są na budynkach, na parkingach i chyba zostało
już mało okien z których takiej tablicy nie byłoby widać.
Straszne!”
Przestrzeń miasta jest zawłaszczana,
wynajmowana
przez reklamodawców i ich, dysponujących
odpowiednimi środkami technicznymi,
pośredników. Jako dobro publiczne jest
wykorzystywaną w działalności komercyjnej.
Decydujący wkład w zaśmiecanie przestrzeni
mają również właściciele, zarządcy
budynków i posesji, przekonani, że prawo
własności zwalnia ich z wszelkich prerogatyw
na rzecz ładu estetycznego w ogólnodostępnej
przestrzeni publicznej
Reklama zewnętrzna OOH (out-of-home)
narzuca wszystkim przymus kontaktu
wzrokowego.
Bywa, że rozpraszając uwagę, stanowi
przyczynę zagrożenia np. w ruchu
drogowym.
W przeciwieństwie do obecności reklamy w
mediach papierowych i elektronicznych
nie można jej „wyłączyć”, zlekceważyć, nie
zauważyć. Może się pojawić w każdym,
nawet
odosobnionym i niespodziewanym miejscu.
Chwyt na „gołą babę”
„Jadący powoli motocyklista omal się nie przewrócił na widok
reklamy. - Gdybym jechał szybciej, to chyba spadłbym z motocykla.
Tak mi głowę w kasku wykręciło - mówi pan Krzysztof, którego
zapytaliśmy o wrażenia.”
Polityka lokalna
Wśród przyczyn niskiej skuteczności walki z
reklamami wymienia się zwykle:
− brak regulacji prawnych, które umożliwiłyby
władzom samorządowym skuteczne
opanowanie chaosu reklamowego,
− wygodne dla firm reklamowych ale zbyt
uproszczone procedury legalizacyjne,
niewystarczające
dla kompleksowej oceny konsekwencji
lokalizacji reklamy,
rozproszenie odpowiedzialności organów
decyzyjnych i opiniujących wynikające
z konfliktu interesów lub braku zaufania w ich
kompetencje.
Bezradność i brak skuteczności w zmierzeniu
się z chaosem reklamowym bierze się po
części z rozproszenia odpowiedzialności za
ład przestrzenny i wizualny w mieście, po
części ze słabej, na ogół, pozycji Architekta
Miasta lub Miejskiego Plastyka w wewnętrznej
strukturze władz samorządowych. Wyrazem
braku zaufania w kompetencje ww.
urzędników odpowiedzialnych za ład
przestrzenny i wizualny w miastach są
ograniczone
ich uprawnienia decyzyjne. Negatywne opinie
co do lokalizacji reklam mogą nie być
wiążące
dla innych jednostek zarządzających np.
pasami drogowymi.
Architektura a reklamy
Trudno problem przyzwolenia lub obojętności na
zaśmiecanie przestrzeni miejskiej reklamami
oderwać od niskiej jakości architektury oraz
przestrzeni miejskich. Harmonijnie
skomponowana elewacja budynku, zwarta,
uporządkowana przestrzeń między budynkami,
jednorodne w skali i charakterze zespoły
zabudowy o cennych walorach historycznych
czy kulturowych będą bardziej odporne na
zainfekowanie reklamami niż przestrzenie
rozbite, społecznie zdegradowane, zaniedbane
technicznie, chaotycznie zabudowane.
Billboardy zwrócone w stronę
ciągów komunikacyjnych,
ulicznych skrzyżowań i narożników
są łatwe
do zawłaszczenia przez reklamę.
Sprzyjają temu również
rozproszone układy zabudowy
oraz otwarte, przestrzenie
międzyblokowe o niejasnym
statusie własnościowym.
Z drugiej strony reklama miejska w umiejętny sposób
wkomponowana
w przestrzeń w postaci billboardów, neonów, czy
świetlnych ekranów może być integralną
częścią architektury, dodawać miastu życia, kolorytu i
swoistego wielkomiejskiego rytmu.
Nie trudno o przykłady obecności reklam na
obszarach objętych ochroną konserwatorską,
na elewacjach budynków zabytkowych,
znanych, współczesnych ikon
architektonicznych,
czy w krajobrazie otwartych terenów zielonych
i rekreacyjnych. Świadczy to
o upadku kultury wizualnej i ogólnej
wrażliwości estetycznej korzystających z
wspólnego
dobra, jakim jest przestrzeń publiczna.
Nie tylko w Polsce
są reklamy na
zabytkach .
Przestrzeń publiczna jako miejsce
opcjonalnych, swobodnych, bezinteresownych
zachowań
- spacerów, wypoczynku, itp.
Nadmiar reklam zakłóca spokój, powoduje, że
przestrzeń przestaje być
sprzyjającym lub przynajmniej neutralnym tłem
kontaktów społecznych. Można zatem
domniemywać, że agresywna reklama
zewnętrzna będzie czynnikiem
instrumentalizacji
i ludzkich zachowań, stymulującym do
zachowań funkcjonalnych i koniecznych.
JAK WALCZYĆ Z CHAOSEM REKLAMOWYM?
− rozwinięcia bardziej szczegółowych zapisów w planach
miejscowych dotyczących
wymiernych aspektów i warunków obecności reklamy w
przestrzeni publicznej,
− wprowadzenia obowiązku opracowania bardziej
rozbudowanych merytorycznie
wniosków do procedur legalizacyjnych, umożliwiających
kompleksową ocenę lokalizacji
reklamy (dokumentacji stanu istniejącego, kontekstu
architektonicznego, wizualizacji
reklamy i jej otoczenia etc.),
− prowadzenia przez odpowiednie służby pełnej, aktualnej
dokumentacji o lokalizacji,
rodzaju i liczbie reklam w przestrzeni miejskiej,
− scalenie i wzmocnienie rozproszonych kompetencji
decyzyjnych w rękach osób oraz
organu odpowiedzialnego za ład przestrzenny i wizualny w
mieście.
Wydział Estetyki Przestrzeni Publicznej
Zajmuje się przede wszystkim formułowaniem
wytycznych i projektów przepisów miejskich
dotyczących estetyki przestrzeni publicznych.
Jeżeli chodzi o Warszawę:
•Ogranicza się wielkości wolnostojących nośników
reklam i informacji wizualnej:
a)w strefie Centrum miasta do formatu małego, z
preferencją dla elementów podświetlanych. Dopuszcza
się
funkcjonowanie
słupów
ogłoszenioworeklamowych. Dopuszcza się zwiększenie limitu
powierzchni do formatu średniego - dla wybranych
obszarów lub przestrzennie wyodrębnionych odcinków
ulic;
b) w strefie Śródmieścia funkcjonalnego poza Centrum
miasta do formatu średniego, z preferencją dla elementów
podświetlanych; dopuszcza się zwiększenie limitu
powierzchni do formatu standard – dla wybranych obszarów
lub przestrzennie wyodrębnionych odcinków ulic;
c) w strefie miejskiej do formatu standard; dopuszcza się
zwiększenie
limitu
powierzchni
do
formatów
ponadstandardowych – dla wybranych obszarów lub
przestrzennie wyodrębnionych odcinków ulic;
d) w strefie przedmieść dopuszcza się stosowanie formatów
ponadstandardowych.
•Na obszarach objętych ochroną prawną konserwatora zabytków
ogranicza się wprowadzanie i wielkość nośników reklam oraz
elementów informacji wizualnej (z wyłączeniem elementów MSI)
poprzez dopuszczenie jedynie:
a)elementów o najwyższych standardach estetyczno – technicznych;
b)wprowadzania elementów wolnostojących na podstawie studiów
obejmujących obszary i przestrzennie wyodrębnione odcinki ulic;
c)elementów wolnostojących w formie i skali mebla miejskiego,
adresowanych do odbiorców pieszych;
d)stosowania na budynkach i budowlach reklam formatu nie
większego niż format mały lub reklam o formie ażurowej świetlnej;
e)maksymalnej wielkości reklamy remontowo – budowlanej do 30%
powierzchni siatki osłaniającej, a na obszarze zespołu Starego i
Nowego Miasta oraz Traktu Królewskiego do 20% ze stonowaniem
kolorystyki grafiki reklamowej i dostosowaniem jej do kolorystyki
otoczenia. Na reklamach remontowo budowlanych umieszczanych
na budynkach wpisanych do rejestru Konserwatora Zabytków należy
w polu wolnym od reklamy umieścić odwzorowanie rysunku
zakrywanej fasady.
•Lokalizacja nośników reklamy:
1.Nośniki reklamy nie mogą być umieszczane:
•w miejscach i w sposób zastrzeżony dla znaków drogowych lub w
sposób utrudniający ich odczytanie,
•w miejscach i w sposób zastrzeżony dla istniejącego oznakowania
MSI lub w sposób utrudniający jego odczytanie,
•na obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej
ewidencji zabytków za wyjątkiem reklam remontowo –
budowlanych,
•na pomnikach i miejscach pamięci narodowej,
•w sposób powodujący przesłanianie charakterystycznych
widoków na obiekty wpisane do rejestru zabytków, ujęte w
gminnej ewidencji zabytków lub będące dobrem kultury
współczesnej, a także pomników, rzeźb i miejsc pamięci
narodowej,
•w pasie dzielącym jezdnie oraz na barierkach oddzielających
jezdnie, torowiska i przystanki,
•na obiektach urzędów administracji rządowej i
samorządowej, z wyjątkiem reklam remontowo
budowlanych,
•na ażurowych balustradach balkonów i tarasów, z
wyjątkiem reklam remontowo budowlanych,
•w parkach, zadrzewionych skwerach, cmentarzach i na
innych terenach zieleni miejskiej a także na ich
ogrodzeniach,
•na pomnikach przyrody,
•w szpalerach drzew, na drzewach, a także w sposób
powodujący pogorszenie warunków wegetacyjnych drzew,
•w sposób ograniczający widoczność z kamer wizyjnych
systemu monitoringu miejskiego.
2.Nośniki reklamy nie powinny być umieszczane:
•na budowach o funkcji barier dźwiękochłonnych;
•na mostach, wiaduktach i kładkach,
•na ogrodzeniach obiektów sakralnych i cmentarzy.
3.Ustala się minimalne odległości między wolnostojącymi
nośnikami reklam i elementami informacji wizualnej, które
usytuowane są po tej samej stronie drogi:
•co najmniej 75 m między obiektami o powierzchni większej niż
format średni;
•co najmniej 30 m między obiektami o powierzchni od formatu
małego do formatu średniego włącznie oraz słupami
ogłoszeniowo-reklamowymi
odległości mogą być zmniejszone pomiędzy obiektami formatu
małego, jeżeli obiekty te umieszczone są w ramach
zorganizowanych zespołów
4.Ustala się minimalne odległości między wolnostojącymi
nośnikami reklam i elementami informacji wizualnej a innymi
obiektami:
•co najmniej 50 m od pomników i miejsc pamięci oraz pomników
przyrody;
•co najmniej 20 m od znaków drogowych i znaków MSI (po tej
samej stronie drogi);
•co najmniej 2,5 metra od krawężników jezdni;
•a ponadto dla wszystkich nośników reklamy 120 cm od tablic i
znaków MSI na tej samej płaszczyźnie ścian budynków;
5.Ustala się minimalne odległości dotyczące oddalenia nośników
reklam i informacji wizualnej od skrzyżowań (od obszaru
wyznaczonego przez linie zatrzymania i krawężniki zewnętrzne
jezdni):
•co najmniej 20 m dla reklam formatu małego oraz słupów
ogłoszeniowych;
•co najmniej 50 m dla pozostałych reklam, z uwzględnieniem przepisów
właściwych ustaw.
6. Nośniki reklamy posiadające podświetlane i oświetlone
powierzchnie ekspozycyjne, nośniki ze zmienną liczbą
powierzchni ekspozycyjnych oraz oświetlenie wystaw nie mogą
być uciążliwe dla użytkowników budynków w obszarze
oddziaływania, jak również użytkowników drogi. Urządzenia
reklamowe ze zmienną ekspozycją obrazu lub oświetlenia,
których czas zmiany ekspozycji byłby krótszy niż 7 sekund, mogą
być umieszczane w odległości nie mniejszej niż 100 m od
skrzyżowania ulic, poza pasem drogowym i z zastrzeżeniem
konieczności spełnienia pozostałych warunków wskazań.
7.Powierzchnie ekspozycyjne wolnostojących nośników
reklamy powinny nawiązywać do elementów istniejącego
zagospodarowania przestrzeni: osi jezdni, płaszczyzn fasad
zabudowy i innych charakterystycznych elementów w sąsiedztwie,
a także innych nośników reklamy o porównywalnej wielkości.
8. Umieszczanie powierzchni ekspozycyjnych
obok siebie na jednym nośniku reklamy możliwie jest
jedynie w formie spójnej pod Nośniki reklamy
posiadające podświetlane i oświetlone powierzchnie
ekspozycyjne, nośniki ze zmienną liczbą powierzchni
ekspozycyjnych oraz oświetlenie wystaw nie mogą być
uciążliwe dla użytkowników budynków w obszarze
oddziaływania, jak również użytkowników drogi.
Urządzenia reklamowe ze zmienną ekspozycją obrazu
lub oświetlenia, których czas zmiany ekspozycji
względem formy, proporcji, grafiki.
Billboardy podzieliliśmy na 4 główne kategorie:
-Marketingowe ( np. art. Spożywcze,
budowlane, sprzęt elektroniczny, samochody)
-Propagandowe (np. kampanie wyborcze,
propagowanie postaw i zachowań społecznych)
-Światopoglądowe ( np. wiara, postrzeganie
świata)
-Inne
Marketingowe
Marketingowe
Propagandowe
Propagandowe
Światopoglądowe
Światopoglądowe
Światopoglądowe
Inne
Inne
Dziękujemy za uwagę
Aleksandra Najduk
Robert Nguyen Quoc
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz