Bilans płatniczy - bilans handlowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2989
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bilans płatniczy - bilans handlowy - strona 1

Fragment notatki:

Po jej przeczytaniu poznamy znaczenie takich pojęć, jak: bilans płatniczy, bilans obrotów bieżących, bilans obrotów kapitałowych, bilans handlowy.

10. Bilans płatniczy i bilans handlowy kraju
BILANS PŁATNICZY:Jest to usystematyzowane zestawienie transakcji ekonomicznych w określonym czasie z podmiotami krajowymi i zagranicznymi. Wyraża strukturę i poziom obrotów płatniczych zagranicą. Wyraża stopień otwarcia gospodarczego wobec danego kraju z gospodarką światową.
Odzwierciedla: więzi gospodarcze danego kraju z rynkami zagranicznymi
Obroty z zagranicą, które określają stopień otwarcia gospodarki na zagranicę
Strukturę obrotów z zagranicą, co wskazuje na rodzaj powiązań danego kraju z zagranicą
Rodzaje transakcji zagranicznych objętych bilansem płatniczym:Odpłatne transakcje - kupno lub sprzedaż towarów lub usług, w zamian za ekwiwalent finansowy (gotówka, kredyt), zamiana towarów lub usług na inne towary lub usługi, wymianę jednego ekwiwalentu na drugi (zakup zagranicznych obligacji za gotówkę z rachunku bieżącego z banku zagranicą).Nieodpłatne transakcje - nieodpłatne nabycie lub dostarczenie towaru lub usługi (wysyłka paczki krewnym zagranicą), nieodpłatne otrzymanie lub przekazanie elementu finansowego (zapłata składki na rzecz organizacji międzynarodowych).Transakcje są zapisywane w bilansie płatniczym po stronie:Winien - to te elementy transakcji, które powodują zwiększenie rzeczowych i finansowych aktywów w kraju, są towary importowane, albo przyrost należności na rachunkach w bankach zagranicznych. - PRZYCHÓDMa - te elementy transakcji zagranicznych, które powodują zmniejszenie aktywów krajowych, zalicza się wartość towarów eksportowanych, wartość usług nabywanych lub używanych przez turystów zagranicznych. - ROZCHÓD
Można wyodrębnić dwie główne części bilansu płatniczego:
BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH
Bilans handlowy - obejmujący należności z tytułu eksportu i zobowiązania z tytułu importu towarów.
Bilans usług - zestawienie obrotów zagr., wiążących się np. z usługami transportowymi, bankowymi, ubezpieczeniowymi, telekomunikacyjnymi, licencjami, patentami, prawami autorskimi.
Bilans procentów i dywidend - obejmujący wszystkie należności i zobowiązania związane z bieżącą obsługą kapitału ulokowanego za granicą i kapitału obcego znajdującego się na obszarze danego kraju (oprocentowanie kredytów i pożyczek zagranicznych, zyski z ulokowanych za granicą inwestycji), przy czym nie wlicza się tutaj spłaty rat kredytów oraz wartości wycofywanych lokat bezpośrednich i portfelowych (są one uwzględnione w bilansie obrotów kapitałowych).
Bilans transferów nieodpłatnych - dotyczy transakcji, które polegają na jednostronnym dostarczaniu zagranicznemu odbiorcy towaru, usługi lub kwoty pieniężnej bez rekompensaty (darowizny, przekazy pieniężne, spadki, stypendia dla cudzoziemców, renty i emerytury, dary rządowe, umorzenia długów zagranicznych i in.).


(…)

… portfelowe oraz inne kapitały (wartość zagranicznych kredytów kupieckich, bankowych i rządowych, krótko- i długoterminowych).
Rezerwy dewizowe - obejmujące: złoto monetarne, dewizy banku centralnego, SDR („specjalne prawa ciągnienia”, czyli substytut złota - jednostka rozliczeniowa państwa przyznana mu darmowo przez MFW), rezerwy w MFW (kredyt będący do dyspozycji danego kraju).
BILANS HANDLOWY
To bilans…
… portfelowe oraz inne kapitały (wartość zagranicznych kredytów kupieckich, bankowych i rządowych, krótko- i długoterminowych).
Rezerwy dewizowe - obejmujące: złoto monetarne, dewizy banku centralnego, SDR („specjalne prawa ciągnienia”, czyli substytut złota - jednostka rozliczeniowa państwa przyznana mu darmowo przez MFW), rezerwy w MFW (kredyt będący do dyspozycji danego kraju).
BILANS HANDLOWY
To bilans…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz