Bilans - aktywa trwałe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1379
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bilans - aktywa trwałe - strona 1 Bilans - aktywa trwałe - strona 2

Fragment notatki:

Bilans Aktywa
Pasywa
Trwałe
Obrotowe
Kapitał własny
Kapitał obcy
*wartości niematerialne i prawne:
-autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje;
-prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych;
-know-how
-wartość firmy
-koszty zakończonych prac rozwojowych;
*zapasy:
-materiały:
Materiały podstawowe (surowce, półfabrykaty, opakowania podstawowe)
Materiały pomocnicze
Paliwa
Części zapasowe
Opakowania
Odpadki
Inwentarz żywy
-półprodukty:
Produkcja w toku
Półfabrykaty
-produkty
-towary Podział:
*kapitały powierzone - wkład majątkowy wniesiony przez właściciela:
pieniężny (środki pieniężne i papiery wartościowe)
rzeczowy (środki trwałe, zapasy)
*samofinansowania - pozostająca w jednostce część wygospodarowanego zysku;
*zobowiązania długoterminowe:
kredyty i pożyczki
zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe
*rzeczowe aktywa trwałe:
-środki trwałe
Nieruchomości
Maszyny, urządzenia, środki transportu
Ulepszenia w obcych środkach trwałych
Inwentarz żywy
-środki trwałe w budowie
*należności krótkoterminowe:
-należności z tytułu sprzedanych wyrobów, towarów i usług
-należności od budżetu z tytułu dokonanych nadpłat podatków
-należności od pracowników
Kapitał podstawowy
Należne lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego
Kapitał zapasowy
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Nie podzielny wynik finansowy z lat ubiegłych
Wynik finansowy netto roku obrotowego
*zobowiązania krótkoterminowe:
Kredyty i pożyczki
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Inne zobowiązania finansowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Zaliczki otrzymane na poczet dostaw
Zobowiązania wekslowe
Zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
*należności długoterminowe
*inwestycje krótkoterminowe:
-środki pieniężne
-krótkookresowe papiery wartościowe
*inwestycje długoterminowe:
-udziały w innych jednostkach
-długoterminowe lokaty środków pieniężnych
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz