bierne operacje bankowe - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
bierne operacje bankowe - wykład - strona 1 bierne operacje bankowe - wykład - strona 2 bierne operacje bankowe - wykład - strona 3

Fragment notatki:

BIERNE I CZYNNE OPERACJE BANKOWE.
WYKŁAD 1.
16.02.2001r.
Transformacją określany jest okres przejściowy z jednego systemu do drugiego.
Konsolidacja -połączenia (powiązania) pomiędzy bankami.
Transformacja systemowa spowodowała wzrost aktywności polskiego systemu bankowego. Banki uzyskały autonomię i stopniowo zaczęły przystosowywać się do gospodarki rynkowej.
Na rozwój systemu bankowego miały wpływ działania państwa w zakresie ustanowienia podstaw prawnych, nadzorczych czy politycznych. Wprowadzono radykalne zmiany dotyczące: polityki licencyjnej, strategii działania, restrukturyzacji, minimalizowania ryzyka czy wyposażenia technicznego.
O efektywności systemu bankowego decyduje m.in. sprawność organizacyjna. W gospodarce rynkowej jest to system dwupoziomowy. Dwupoziomowość łączyła się z powstaniem wtórnego źródła kreacji pieniądza, którym stały się oprócz NBP-u nowe banki. Obecnie w skład systemu bankowego wchodzą banki zajmujące różne pozycje w strukturze aparatu bankowego, wykonujące różne czynności reprezentujące różne formy własności. Struktura organizacyjna zależy od sposobu działania banku: uniwersjalizmu lub specjalizacji. Na czele polskiego systemu banków znajduje się NBP-Centralny Bank, którego głównym zadaniem jest umocnienie pieniądza polskiego, współdziałanie w tworzeniu i realizacji polityki gospodarczej państwa. Bank Centralny sprawuje nadzór nad systemem bankowym i w tym przypadku jego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa wkładów zgromadzonych w bankach. Ponadto nadzór zajmuje się kontrolą przestrzegania prawa bankowego, norm finansowych i innych regulacji co dokonuje poprzez analizę bilansów banków, analizę ich płynności i prawidłowości udzielania ich kredytów, przyjmowania depozytów oraz zajmuje się oceną sytuacji finansowej banków.
Proces reformowania polskiego systemu bankowego rozpoczął się ustawą z 1982 roku, z której wynikało wyodrębnienie aparatu bankowego ze struktur Ministerstwa Finansów i podporządkowanie go Sejmowi. Dzięki takiemu rozwiązaniu, system bankowy uzyskał autonomię w przeprowadzeniu polityki pieniężnej i kredytowej.
Fundamentalne znaczenie dla reformy systemu bankowego miały ustawy uchwalone w 1989 roku. Aktualnie obowiązująca ustawa, opisująca funkcjonowanie systemu bankowego została uchwalona w 1997 roku.
Transformacja polskiego systemu bankowego dokonała się w perspektywie prywatyzacji i konsolidacji. Prywatyzacja łączy się z przekształceniami form własności. Własność prywatna przyczynia się do wzrostu efektywności gospodarczej, ponieważ bank prywatny dzięki nadzorowi właścicielskiemu jest bardziej zorientowany na zysk. Prywatyzacja polskiego systemu bankowego dokonuje się poprzez metodę pośrednią (umożliwianie powstania polskich banków z udziałem kapitału prywatnego, czy dopuszczanie działalności prywatnych banków zagranicznych) i metodę bezpośrednią (prywatyzacja banków z kapitałem mieszanym i dużych banków państwowych).

(…)

…, że skuteczność oddziaływania kredytu bankowego oraz wymienionych jednostek jest bardzo niska i mało widoczna, co wynika z wielu uwarunkowań, takich jak na przykład: dysproporcje między dochodami ludności, a cenami mieszkań, wysokiej inflacji, niskiej dynamiki oszczędności długoterminowych. Jednym z nowych rozwiązań na rynku polskim jest bankowość hipoteczna. Listy zastawne służą jako instrument refinansowania kredytów inwestycyjnych. Z prawnego punktu widzenia są to papiery dłużne instytucji kredytowej, która emituje je na podstawie kredytów zabezpieczonych hipotecznie. Listy zastawne są papierami wartościowymi, które są pewne, rentowne i płynne. Ich pewność wynika z faktu, ż e są emitowane przy pokryciu wysokiej jakości hipotekami, które służą jako zabezpieczenie kredytów hipotecznych. Rentowność listów…
… ryzyko kredytowe, ponieważ papiery wartościowe oparte o aktywa są zazwyczaj poddawane ocenie kredytowej przez wyspecjalizowane agencje retingowe (czytaj ratingowe). Sekutyryzacja pozwala zwiększyć płynność aktywów a w konsekwencji uwolnić fundusze własne banku. Wadami tego systemu oprócz stosunkowo drogich zabezpieczeń są straty związane ze zmianą rynkowych stóp procentowych oraz skomplikowana struktura…
… hipoteczny nie może wypowiedzieć list zastawnego w czasie 5 lat od daty emisji co zabezpiecza interesy inwestorów. Banki hipoteczne w Polsce działają na mocy ustawy z 1997 roku -,,ustawa o bankach hipotecznych i listach zastawnych''. W konstruowaniu tej ustawy wykorzystano polskie prawodawstwo przedwojenne oraz rozwiązania nowe, europejskie, zwłaszcza największego rynku bankowości hipotecznej, rynku…
…, fundusze emerytalne oraz banki i osoby fizyczne. Towarzystwa ubezpieczeniowe -listy zastawne nie są wymienione jako przedmiot lokowania w regulacjach prawnych, ale zostały tam wymienione pożyczki zabezpieczone hipotecznie oraz nieruchomości. W tym przypadku występuje ograniczenie dotyczące nie przekraczania łącznie 25% funduszu ubezpieczeniowego w całej jego strukturze, przy czym udział w jednej…
… jest na potencjalne niezidentyfikowane ryzyko kredytowe. Przyjmuje się, że rezerwa ogólna na poziomie minimum 2% łącznej wartości kredytów normalnych jest wystarczająca do pokrycia niezidentyfikowanego ryzyka kredytowego. Natomiast tworzenie rezerw celowych wynika z zasady ostrożnej wyceny i jest rodzajem samoubezpieczenia się przed ryzykiem.
Według uchwały Komisji Nadzoru Bankowego z grudnia 1998 roku, bank…
… niż dla należności normalnych 2% od 1.07.2000 roku. Bank ma obowiązek utworzenia takiej rezerwy na każdy udzielony kredyt, już w momencie podpisania umowy. Podstawę naliczania rezerwy celowej stanowi kwota należności lub udzielonego zobowiązania pozabilansowego pomniejszona o wartość uzyskanych przez bank zabezpieczeń. Komisja Nadzoru Bankowego rozszerzyła listę zabezpieczeń o takie pozycje jak:
zastaw rejestrowy…
… i normy, które wyznaczają ogólne zakresy działalności kredytowej banku. Postanowienia ustawy są bezwzględnie wiążące w takich kwestiach jak:
uzależnienie przyznania kredytu do zdolności kredytowej klienta,
uwzględnienie podpisywanych w umowach kredytowych elementów określonych w prawie bankowym,
przestrzeganie wskaźnika koncentracji wierzytelności banku w stosunku do jednego podmiotu lub podmiotów
… instrument pracy działu kredytowego banku. Instrukcje określają procedury podejmowania decyzji kredytowych, zawierania umów, kontroli wykorzystanego kredytu, spłaty i windykacji kredytów.
Konsorcjum bankowe.
Prawo bankowe przewiduje możliwość powołania przez banki konsorcjum w celu wspólnego kredytowania dużych przedsięwzięć gospodarczych dotyczących np. inwestycji w energetyce, petrochemii, przemyśle…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz