BHP-pytania na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 721
Wyświetleń: 2604
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
BHP-pytania na egzamin - strona 1 BHP-pytania na egzamin - strona 2 BHP-pytania na egzamin - strona 3

Fragment notatki:

1. Państwowa Inspekcja Pracy podlega: Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej Sejmowi Najwyższej Izbie Kontroli 2. Pracownika, który dopuścił się naruszenia obowiązków pracowniczych, nie może ukarać karą regulaminową, jeśli od powzięcia wiadomości o tym naruszeniu upłynęło: 7 dni 14 dni 1 miesiąc 3. Pracownika, który dopuścił się naruszenia obowiązków pracowniczych, nie może ukarać karą regulaminową, jeśli od dopuszczenia się tego naruszenia upłynęło: 7 dni 14 dni 1 miesiąc 4. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części, przy czym co najmniej jedna część urlopu powinna obejmować nie mniej niż: 10 kolejnych dni kalendarzowych 14 kolejnych dni kalendarzowych 10 dni roboczych 5. Pracownik uległ w pracy wypadkowi, w wyniku czego niezdolność do pracy wyniosła 30 dni. W związku z tym: Pracodawca wypłaca pracownikowi 100% wynagrodzenia za cały czas niezdolności do pracy Pracodawca wypłaca pracownikowi 80% wynagrodzenia za cały czas niezdolności do pracy ZUS wypłaca pracownikowi 100% wynagrodzenia za cały czas niezdolności do pracy 6. W przypadku ślubu dziecka pracownikowi pracodawca jest zobowiązany udzielić zwolnienia pracownikowi w ilości: 1 dnia 2 dni Nie jest zobowiązany do udzielania zwolnienia 7. Prawo do pierwszego urlopu pracownik uzyskuje po: 6 miesiącach pracy 3 miesiącach pracy 12 miesiącach pracy 8. Pracownikowi zwolnionemu dyscyplinarnie należy wydać świadectwo pracy: Po wypłaceniu przez pracownika odszkodowania za zgubione narzędzia Niezwłocznie Po rozliczeniu się pracownika z posiadanej odzieży roboczej i sprzętu ochrony osobistej 9. Umowa o pracę na okres próbny, dla pracownika pracującego na stanowisku pielęgniarki, nie może przekraczać: 3 miesięcy 1 miesiąca 2 tygodni 10. Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony jest uzależniony od: Całkowitego stażu pracy, jeżeli przerwa między stosunkami pracy nie przekracza 3 miesięcy. Okresu zatrudnienia u danego, a także poprzedniego pracodawcy, jeśli nastąpiło przejęcie zakładu przez obecnego pracodawcę. Całkowitego stażu, bez względu na przerwy w pracy. 11. Za pracę w porze nocnej przysługuje pracownikowi dodatek w wysokości 10% stawki godzinowej wynikającej z osobistego uposażenia 20% stawki godzinowej wynikającej z najniższego wynagrodzenia 30% stawki godzinowej wynikającej z najniższego wynagrodzenia 12. Dzienny czas pracy w zakładzie jest liczony od chwili: Otrzymania polecenia wykonania zadania od bezpośredniego przełożonego Przekroczenia granicy zakładu Przybycia na stanowisko pracy 13. Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy sprawuje: Najwyższa Izba Kontroli Państwowa Inspekcja Pracy Prokuratura 14. Umowa na wykonanie pracy określonego rodzaju za wynagrodzeniem na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym to:

(…)

…, przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy sprawuje: Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska Państwowa Inspekcja Sanitarna Państwowa Inspekcja Pracy 18. Z wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, podlegają potrąceniu: Alimenty, nierozliczone zaliczki pieniężne, kary pieniężne Alimenty, kary pieniężne…
… 2,0m 1,5m 62. Minimalna powierzchnia jadalni 8m2 4m2 12m2 63. Minimalna wysokość szatni usytuowanej w piwnicy nie może być mniejsza niż: 2,5m 2,2m 3,0m 64. W szatni przeznaczonej dla 15 pracowników należy zapewnić wymianę powietrza co najmniej: 2-krotną 4-krotną 6-krotną 65. Drobne naprawy instalacji elektrycznej o napięciu poniżej 1kV w zakładzie posiadającym umowę sprzedaży mocy określonej na 30kW mogą być wykonywane przez pracownika: Posiadającego instruktaż stanowiskowy Posiadającego odpowiednie uprawnienia Na podstawie polecenia przełożonego 66. Drobne naprawy instalacji elektrycznej w szkole mogą być wykonywane przez pracownika: Na podstawie polecenia przełożonego Posiadającego instruktaż stanowiskowy Posiadającego odpowiednie uprawnienia 67. Drobne naprawy instalacji elektrycznej w szpitalu…
…: Jonizacyjne Ultrafioletowe Podczerwone 80. W gabinecie rentgenowskim minimalne oświetlenie elektryczne pomieszczenia powinno wynosić: 400lx 200lx 300lx 81. Azot używa się do celów medycznych magazynowanych jest w butli w postaci: Rozpuszczonej w cieczy pod ciśnieniem Sprężonej Skroplonej pod ciśnieniem 82. Dwutlenek węgla do celów medycznych magazynowany jest w butli w postaci: Rozpuszczonej w cieczy…
… poszkodowanego z rejonu zagrożenia i wezwaniu lekarza, w przypadku zaniku czynności układu oddechowego na stosowaniu sztucznego oddychania i masażu serca 131. Dopasuj rodzaje gaśnic do czynników ich działania: Gaśnica pianowa ? tłumiący, gaśnica halonowa - inhibitujący proces palenia, gaśnica śniegowa ? chłodzący, gaśnica proszkowa - inhibitujący proces palenia. Gaśnica pianowa - inhibitujący proces palenia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz