Bezrobotni i osoby wykonujące odpłatnie pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezrobotni i osoby wykonujące odpłatnie pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności - strona 1

Fragment notatki:

osoby wykonujące odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, Te przepisy są wyrazem postępu społecznego. Uznano, że więzień, bez wzgl. na to co zrobił, jest ukarany przez fakt, że jest osadzony w więzieniu. Nie można go karać jeszcze w taki sposób, żeby zabraniać mu pracy, która mogłaby dać mu szansę na uzyskanie dochodu po zakończeniu odbywania kary. Regulację szczegółową dot. tych osób zawiera KKW. Kodeks ten przewiduje, że więzień, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, może być przez dyrektora więzienia skierowany do wykonywania pracy, zwykle w zakładzie przywięziennym albo w zakładzie poza więzieniem. Jest to skierowanie do pracy , a zatem praca, choć odpłatna, nie daje więźniowi statusu pracownika, a zatem przepisy KP nie mają tu zastosowania. Na podstawie tego skierowania powstaje natomiast karno-wykonawczy stosunek między dyrektorem więzienia a więźniem (nie pomiędzy podmiotem u którego więzień pracuje). Ten odpłatny stosunek stanowi tytuł do obowiązkowego ubezp. emeryt.-rentowego tych więźniów - ta sama zasada dotyczy tymczasowego aresztowania.
Więźniowie są objęci obowiązkowym ubezp. emeryt., rentowym i wypadkowym, a do chorobowego mogą przystąpić dobrowolnie. Składka jest podzielona między więźnia i zakład, w którym pracuje
KKW przewiduje również szczególne uregulowanie, na podst. którego więzień w trakcie odbywania kary może być zatrudniony na umowę o pracę albo wykonywać działalność gospodarczą - w takim wypadku te formy działalności będą tytułem do ubezpieczenia, a nie skierowanie do pracy.
bezrobotni Chodzi tu zarówno o bezrobotnych, których dotyczy ustawa o promocji zatrudnienia, którzy uzyskują zasiłek dla bezrobotnych finansowany przez Urząd Pracy, jak i tych, którym zasiłek lub stypendia wypłacają inne podmioty. Chodzi o nowa ustawę z 2004 roku o narodowym planie rozwoju, która przewiduje możliwość zdobycia dodatkowych środków przez różne podmioty, wymienione w ustawie, które mogą być przeznaczone na walkę z bezrobociem. W przypadku tych osób składka jest odprowadzana i finansowana że środków budżetowych lub pośrednio pochodzących z budżetu, albo że środków, którymi dysponują te podmioty z ustawy o narodowym planie rozwoju. Aby uzyskać środki, trzeba spełniać kryteria osoby bezrobotnej, zdefiniowane w ustawie o promocji zatrudnienia. Występuje tutaj tylko obowiązkowe ubezp. emeryt. i rentowe, nie ma chorobowego i wypadkowego. Wypadkowe jest tylko dla tych bezrobotnych, którzy pobierają stypendium w czasie skierowania na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe. Podstawę wymiaru składki stanowi kwota zasiłku dla bezrobotnych lub kwota stypendium. Bezrobotny nie partycypuje w opłacaniu składki, jego pozycja jest tak szczególna, że nie musi on nawet w części tej składki finansować. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz