bezrobocie - zatrudnienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 273
Wyświetleń: 3388
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
bezrobocie - zatrudnienie - strona 1 bezrobocie - zatrudnienie - strona 2 bezrobocie - zatrudnienie - strona 3

Fragment notatki:

Dwa pliki omawiają następujące zagadnienia:a zatrudnienie, płaca realna, struktura ludności w wieku produkcyjnym, metoda wykorzystywana w statystyce urzedów pracy, metoda wykorzystywana w badaniach aktywności ekonomicznej ludności( bael ), zasoby i strumienie, wielkość zasobu bezrobocia, typy bezrobocia, bezrobocie związane z niedopasowaniami strukturalnymi, bezrobocie frykcyjne, bezrobocie strukturalne, bezrobocie wywołane osłabieniem ogólnej aktywności gospodarczej, bezrobocie w warunkach równowagi i nierównowagi na rynku pracy, ujęcie neoklasyczne bezrobocia, ujęcie keynesistowskie bezrobocia. Notatki zawierają także informacje na temat bezrobocia i inflacji. Wstępne wiadomości na temat bezrobocia i inflacji. Co to jest bezrobocie? Co to jest inflacja? Metody pomiaru bezrobocia. Mierniki inflacji. Rodzaje bezrobocia. Rodzaje inflacji. Inflacja kosztowa. Inflacja popytowa. Przyczyny bezrobocia. Przyczyny inflacji. Społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia. Społeczne i ekonomiczne skutki inflacji. Formy przeciwdziałania bezrobociu, programy dotyczące ryku pracy. Wzajemne zależności między bezrobociem a inflacją. Krzywa Philpsa. Bezrobocie w Polsce. Inflacja w Polsce,`Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Bezrobotnych

1. Wstępne wiadomości na temat bezrobocia i inflacji.
Bezrobocie jest jednym z najważniejszych problemów współczesnych gospodarek. Pomimo że dotyczy względnie małej części ludności, to z konsekwencjami musi borykać się całe społeczeństwo. Lata osiemdziesiąte i początek lat dziewięćdziesiątych naszego stulecia są okresem, kiedy w większości rozwiniętych krajów nastąpił wyraźny wzrost bez­robocia w porównaniu z okresem lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. W 1994 r. przeciętny wskaźnik stopy bezrobocia (tj. procentowego udziału bezro­botnych w zasobach siły roboczej) w 12 krajach Unii Europejskiej przekroczył 10%, a w niektórych krajach tego ugrupowania kształtował się na szczególnie wysokim poziomie (11,8% we Włoszech, 23,0% w Hiszpanii). Lata dziewięć­dziesiąte są również okresem szybkiego wzrostu bezrobocia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, dokonujących transformacji w kierunku gospodarki ryn­kowej. W końcu 1994 r. wskaźniki stopy bezrobocia wynosiły: 10,4% na Wę­grzech, 14,6% w Słowacji, 16,0% w Polsce i tylko 3,2% w Czechach. Wszyscy, którzy oczywiście czytali, musieli zapamiętać cudowną książkę Lewisa Carolla: „Przygody Alicji w Krainie Czarów". Jest tam fragment, kiedy to główna bohaterka, niezadowolona ze swojego wzrostu, spotkała Pana Gąsienicę. Ten pokazał jej grzyba, który miał taką niezwykłą cechę, że jeśli się zjadło jedną stronę, to się rosło, a jeśli drugą — to się malało. Otóż podobne skutki dla funkcjonowania gospodarki, jak zjedzenie owego grzyba dla Alicji, wywołuje inflacja. Po zjedzeniu kawałka grzyba z prawej strony Alicja urosła ponad korony drzew. Podobnie jest z inflacją, która prowadzi do wzrostu płac i wartości nominalnej (pieniężnej), czyli wyrażonej w złotówkach, wszystkiego co posiadamy.
2. Co to jest bezrobocie??
Bezrobociem nazywamy zjawisko polegające na tym, że pewna część ludzi zdolnych do pracy, poszukujących pracy i akceptujących istniejący poziom wynagrodzenia nie znajduje zatrudnienia. Natomiast według Międzynarodowej Organizacji Pracy, której definicję bezrobocia honorują badania statystyczne prowadzone w krajach Europy w ramach systemu Eurostat, osoba bezrobotna to ta, która w tygodniu, w którym przeprowadzono badanie, nie wykonywała pracy zarobkowej dłużej niż przez godzi

(…)

… i odpływu. Gdy strumienie napływu przewyższają strumienie odpływu, to zasób bezrobocia powiększa się, gdy zaś napływy są mniejsze od odpływów, to zasób bezrobocia zmniejsza się. Możemy to zapisać:
ΔB = Nb - Ob ( 1 )
gdzie: Nb - napływ do zasobu bezrobocia,
Ob - odpływ z tego zasobu.
Załóżmy, że mamy do czynienia ze stanem stacjonarnym rynku pracy, a więc sytuacją, gdy ΔB = 0. Wówczas Nb = Ob. Wygodnie jest wtedy traktować stopę bezrobocia jako:
( 2 )
gdzie: - stopa napływu do zasobu bezrobocia;
- przeciętny okres trwania bezrobocia osób napływających do tego zasobu;
Ponieważ w stanie stacjonarnym Nb = Ob, przeciętny okres trwania bezrobocia można ująć następująco:
( 3 )
gdzie: jest stopą odpływu ze stanu bezrobocia. Pokazuje ona, jaka część osób bezrobotnych odpływa z zasobu bezrobocia w badanym okresie. Równanie…
… postępowania związków zawodowych opierających się redukcjom płac. Gdyby więc płace realne ustaliły się na poziomie wyższym od płac równowagi (np. Płr1 na wykresie 2), a związki zawodowe opierały się skutecznie ich redukcji, to powstałoby bezrobocie (o rozmiarach A - B), związane z nadwyżką globalnej podaży pracy nad popytem na pracę ( Sr1 - Sr2 ). Bezrobocie to neoklasycy traktują jako bezrobocie dobrowolne
…), gdy oczekiwania inflacyjne wywołują określone zachowania podmiotów gospodarczych wzmagające ten proces, przy czym zaczyna się ona wymykać kontroli.
Inflację galopującą (powyżej 20% - superinflacja) na ogół wymyka się spod kontroli rządu (banku centralnego) i negatywnie oddziałuje na przebieg procesów ekonomicznych w gospodarce. Coraz bardziej zanika rzeczywista funkcja informacyjna cen i tym samym…
… a stopą bezrobocia przedstawił angielski ekonomista A. W. Philips. Zależność tę określa się jako krzywą Philipsa. Zgodnie z tą teorią wyższej inflacji powinna towarzyszyć niższa stopa bezrobocia i odwrotnie. W roku 1970 zależnością opisaną w formie krzywej Philipsa zajął się M. Friedman. Udowodnił on, że odpowiadające stanowi równowagi długookresowej wielkości pełnego zatrudnienia, produkcji potencjalnej
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz