Bezrobocie i inflacja - Wiek produkcyjny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1267
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezrobocie i inflacja  - Wiek produkcyjny - strona 1 Bezrobocie i inflacja  - Wiek produkcyjny - strona 2

Fragment notatki:

Wykład 10 – Bezrobocie, inflacja R. Milewski, „Podstawy ekonomii”, str. 532-582 • definicja bezrobocia – stan, w którym osoby w wieku produkcyjnym są zdolne i gotowe do podjęcia pracy na typowych  warunkach występujących w gospodarce oraz pozostają bez pracy, pomimo podjęcia poszukiwań pracy • zatrudnienie i bezrobocie – zatrudnienie to fakt udokumentowanej pracy, za którą pobiera się opłatę lub inne świadczenia,  bezrobocie to stan braku zatrudnienia, mimo chęci pracy • ludność w wieku produkcyjnym a zasoby siły roboczej – występuje następująca hierarcha o ludność w wieku produkcyjnym – wszyscy zdolni do pracy  bierni zawodowo – zdolni do podjęcia pracy, którzy z własnej woli pozostają nieaktywni  aktywni zawodowo (zasoby siły roboczej) • zatrudnieni • bezrobotni • przyczyny bezrobocia o wzrost wydajności – większa wydajność pracowników i maszyn wyklucza potrzebę zwiększania zatrudnienia o wzrost kosztów pracy – im droższa praca, tym mniej zatrudnionych, którzy muszą pracować efektywniej o recesja – tzn. bezrobocie koniunkturalne, powstaje z powodu globalnego załamania gospodarki i spadku popytu  na pracę o klasyczne ujęcie:  A. Smith – niesprawnie działający rynek pracy  D. Ricardo – stosowanie maszyn wypiera siłę roboczą z procesu produkcji  K. Marks – rozwój technologiczny przyczyną rozwoju bezrobocia • zależność wyboru techniki produkcji od kosztów pracy i kosztów kapitału • rodzaje bezrobocia o bezrobocie związane z niedopasowaniami strukturalnymi – może występować w sytuacji równowagi na rynku  pracy  bezrobocie frykcyjne – nieredukowalne minimum bezrobocia w dynamicznej gospodarce, powstaje w  związku z powolnością przystosowań struktury podaży siły roboczej i struktury popytu na siłę roboczą  na niedoskonale funkcjonującym rynku pracy  bezrobocie strukturalne – powstaje w wyniku niedopasowań struktury podaży siły roboczej i popytu na  siłę roboczą, przede wszystkim w aspekcie kwalifikacyjnym, zawodowym i regionalnym o bezrobocie związane z nadwyżką całkowitej podaży siły roboczej nad całkowitym popytem na siłę roboczą –  bezrobocie wywołane osłabieniem ogólnej aktywności gospodarczej, tłumaczone jest niedostatecznym popyte na  dobra, lub zbyt wysokimi płacami (tzw. bezrobocie klasyczne) • bezrobocie jawne i ukryte o bezrobocie jawne – bezrobocie oficjalne, mierzone statystykami i kontrolowane, podawane do wiadomości o bezrobocie ukryte – bezrobocie fikcyjne (sztuczne tworzenie miejsc pracy), bezrobocie utajnione, mierzone 

(…)

… okresie powodują zarówno zmiany cen, jak i zmiany realnego
dochodu narodowego

tempo wzrostu cen zdeterminowane jest tempem wzrostu podaży pieniądza

przyczyną inflacji jest błędna polityka banku centralnego
o
popytowa teoria inflacji

przyczyną inflacji jest ustalenie się agregatowego popytu na towary na poziomie przewyższającym
możliwość jego zaspokojenia

o

inflacja
o
o
luka inflacyjna

rozmiar…
… podwyżkach cen

inflacja do 5% - inflacja pełzająca

inflacja 5-10% - inflacja umiarkowana

inflacja 10-150% - inflacja galopująca

inflacja powyżej 150% - hiperinflacja
społeczno-ekonomiczne skutki inflacji
o
zniekształcenie informacji rynkowej
o
ucieczka od pieniądza - gwałtowny spadek popytu na pieniądze w ujęciu realnym
o
redystrybucja dochodów, a więc ponowny podział dochodów między podmioty…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz