Bezrobocie i jego przyczyny-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezrobocie i jego przyczyny-opracowanie - strona 1 Bezrobocie i jego przyczyny-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Zasoby siły roboczej - osoby w wieku produkcyjnym, zdolne do pracy i gotowe do jej podjęcia na typowych warunkach istniejących w gospodarce
Współczynnik aktywności zawodowej - stosunek miedzy zasobami siły roboczej a ludnością w wieku produkcyjnym; zależy od:
poziom i zmiany stawek płac
preferencje jednostek w zakresie kształcenia, modelu rodziny, liczby dzieci w rodzinie i sposobu ich wychowania
możliwości znalezienia pracy
zatrudnieni - wykonujący pracę lub pracujący na własny rachunek
bezrobotni - ci, którym nie udało się znaleźć miejsca pracy
rozmiary bezrobocia zalezą od:
współczynnika aktywności zawodowej
liczby ludności w wieku produkcyjnym
wielkości zatrudnienia
stopa bezrobocia - stosunek między bezrobotnymi a zasobami siły roboczej
bezrobocie - zjawisko polegające na tym, że część ludności w wieku produkcyjnym, zdolnej do pracy i gotowej do podjęcia pracy odpowiadającej typowym warunkom występującym w gospodarce, pozostaje bez pracy pomimo jej poszukiwań
bezrobocie może rosnąć z powodu:
napływ ludzi z sektora zatrudnienia do bezrobocia
napływu ludzi z sektora nie obejmującego siły roboczej (np. absolwenci)
bezrobocie związane z niedopasowaniami strukturalnymi
bezrobocie frykcyjne - powstaje w wyniku powolności przystosowań struktury podaży siły roboczej i struktury popytu na silę roboczą na niedoskonale funkcjonującym rynku pracy; w dynamicznej gospodarce zawsze występuje, bo są niedopasowania między wolną siła roboczą a wolnymi miejscami
bezrobocie strukturalne - powstaje w wyniku niedopasowania struktury podaży i popytu na silę roboczą, przede wszystkim w aspekcie kwalifikacyjnym, zawodowym i regionalnym; ma charakter dość trwały
bezrobocie związane z nadwyżką całkowitej podaży siły roboczej nad całkowitym popytem na sile roboczą; bezrobocie koniunkturalne;
keynesisci tłumaczą to niedostatecznym popytem na dobra
neoklasycy tłumaczą to zbyt wysokimi płacami
Przyczyny bezrobocia:
ujęcia klasyczne popyt na siłę roboczą zależy od stawek płac - im niższe tym większy popyt
podaż siły roboczej zależy od stawek płac - im wyższe tym większy
zmiana stawek płac realnych zapewnia równowagę przy pełnym zatrudnieniu - stawki się ustalają na takim poziomie, który zapewnia równowagę na rynku pracy
przyczyną bezrobocia jest więc ograniczeni swobody działania mechanizmów rynkowych na rynku pracy - usztywnianie płac - związki zawodowe
teoria naturalnej stopy bezrobocia - pewne bezrobocie zawsze jest bo nie ma dostatecznej informacji - niedoskonałość funkcjonowania rynków


(…)

… zawsze jest bo nie ma dostatecznej informacji - niedoskonałość funkcjonowania rynków
zalecenia: państwo powinno tylko usprawniać mechanizmy samoregulacji, a nie interweniować bezpośrednio
ujęcie keynesistowskie brak wiary w skuteczne działanie mechanizmów rynkowych na rynku pracy
przy działaniu swobodnego mechanizmu rynkowego, jest tendencja do powstawania nadwyżki podaży pracy nad popytem
przyczyny: niedostateczny popyt na towary
zalecenia: interwencja państwa - stymulowanie popytu
POLITYKA PAŃSTWA NA RYNKU PRACY
Aktywna polityka na rynku pracy - opiera się na wykorzystaniu szeregu instrumentów ekonomicznych:
polityka makroekonomiczna - wykorzystanie instrumentów fiskalnych (podatków, wydatków) i pieniężnych (stopy procentowe, podaży pieniądza)
polityka mikroekonomiczne - instrumenty mające na celu poprawę funkcjonowania rynku pracy i redukcję bezrobocia w określonych grupach siły roboczej (publiczne programy zatrudnienia, subsydiowanie zatrudnienie, szkolenia zawodowe, usługi pośrednictwa pracy, zachęcanie do ograniczenia czasu pracy)
Pasywna polityka państwa:
pomoc finansowa dla bezrobotnych - zasiłki, odszkodowania dla zwalnianych, dodatki dla odchodzących na emeryturę
stopa kompensacji - stosunek zasiłku dla bezrobotnych
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz