Bezpośrednie uprawnienia mieszkańców samorządu terytorialnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1463
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezpośrednie uprawnienia mieszkańców samorządu terytorialnego - strona 1

Fragment notatki:

Bezpośrednie uprawnienia mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego. 22.Bezpośrednie uprawnienia mieszkańców j.s.t.
Mieszkańcy współtworzący korporację terytorialną, posiadają udział w wykonywaniu zadań z zakresu administracji publicznej.
Podejmują rozstrzygnięcia w sprawach, które zostały im przekazane w procesie decentralizacji w dwojaki sposób, bądź w głosowaniu powszechnym - poprzez wybory i referendum, bądź za pośrednictwem organów, w które została wyposażona dana jednostka samorządu terytorialnego. Tym samym ustawodawca przesądził, że wykonując zadania mieszkańcy korzystają bądź z form demokracji bezpośredniej, bądź z form demokr. pośredniej ( przedstaw. ).
Mówiąc o bezpośrednich uprawnieniach mieszkańców jst w doktrynie zwraca się uwagę na 3 podstawowe zagadnienia :
1.na uprawnienia mieszkańców j.s.t..o do podejmowania rozstrzygnięć władczych, czyli do brania udziału w wyborach i referendum.
2. należy wskazać na możliwość podejmowania rozstrzygnięć o charakterze niewładczym, a więc konsultacje z mieszkańcami
3.inne uprawnienia, które pozwalają mieszkańcom na bezpośredni udział w funkcjonowaniu szeroko pojętych struktur sam terytorialnego, wśród których można wymienić np. uprawnienia mieszkańców do korzystania z urządzeń i instytucji komunalnych, czy też korzystanie z prawa do informacji publicznej.
24.Czynne i bierne prawo wyborcze do organów stanowiących j.s.t.. 23.Czynne i bierne prawo wyborcze do organów stanowiących j.s.t.
Ordynacja wyborcza do organów jst są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.
Ordynacja reguluje zagadnienie czynnego prawa wybierania, przyznaje to prawo: a. ob. Pol., którzy najpóźniej w dniu wyborów kończą 18 lat i stale zamieszkują na obszarze działania danej rady.
b. ob. Pol. wpisanemu do prowadz. w tej gminie stałego rejestru wyb. najpóźniej na 12 m-cy przed dniem wyborów. c.prawo wybierania do rad gmin ma również obywatel UE nie będący obywatelem polski, który najpóźniej dniu głosowania kończy 18 lat, stale zamieszkuje na obszarze działania tej gminy oraz który został wpisany do prowadzonego w tej gminie stałego rejestru wyborców najpóźniej na 12 m-cy przed dniem wyborów. Dodatkowo z prawa wybierania do rad gminy korzysta również obywatel UE nie będący obywatelem polskim gdy został on wpisany do stałego rejestru wyborców w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień głosowania jeżeli ukończył 18 lat w okresie tych 12 m-cy poprzedzających ten dzień wyborów lub też w dniu głosowania. Przy czym pozbawiony tego prawa wyborczego jest obywatel UE nie będący obywatelem polskim. Który jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim UE, którego jest obywatelem.

(…)

… poprzedzających ten dzień wyborów lub też w dniu głosowania. Przy czym pozbawiony tego prawa wyborczego jest obywatel UE nie będący obywatelem polskim. Który jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim UE, którego jest obywatelem. Z powyższych regulacji wynika, że ordynacja wyborcza przyznaje czynne prawo wyborcze obywatelom UE, którzy nie są obywatelami polskimi tylko w wyborach do rad gmin i rad miast na prawach powiatu.
Pozbawieni oni są tego prawa w wyborach do rad powiatów i sejmików województwa.
Konsekwencją tego było wprowadzenie długości zamieszkiwania w danej gminie co powinien dokumentować wpis do stałego rejestru wyborców.
2 Ordynacji pozbawia czynnego prawa wyborczego do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego 3 grupy osób :
- osoby pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym
- osoby pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu - osoby ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym
Z czynnego prawa wyborczego nie może korzystać obywatel unii europejskiej nie będący obywatelem polskim, pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim unii europejskiej, którego jest obywatelem.
Bierne prawo wyborcze czyli prawo wybieralności zgodnie…
… z przepisami przysługuje ono osobie mającej prawo wybierania do danej rady.
Kandydat musi być stałym mieszkańcem danej jednostki samorządu terytorialnego dodatkowo jednak ustawodawca ogranicza prawo wyborcze bierne pozbawiając go :
- osób karanych za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego
- osób wobec, których wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz