Bezpośrednie inwestycje zagraniczne - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1708
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne - opracowanie  - strona 1 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne - opracowanie  - strona 2 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne - opracowanie  - strona 3

Fragment notatki:


Kapitał- to bogactwo społeczne, wyniki pracy przeszłej, mające zdolność do przynoszenia dochodów P.A. Samuelson Kapitał - obejmuje ludność, elementy niematerialne takie jak nawyki, zdolności i wykształcenie, budowle, ziemie, maszyny i wszelkie urządzeń, wszystkie zapasy produkcji zakończonej i niezakończonej znajdujące się zarówno w dyspozycji firm jak i GD. Kapitał to wszystko co użyteczne w produkcji: umiejętności ludzi, ich uczciwość w transakcjach, ścięte kwiaty, ziemia, surowce, drogi, mosty, budynki, maszyny a nawet trwałość porządku publicznego. K.E. Baulding ISTOTA INWESTYCJI : Inwestycje to przedsięwzięcia, których istotą jest teraźniejsze wyrzeczenie dla przyszłych korzyści. Teraźniejszość jest względnie pewna, podczas gdy przyszłość jest zawsze niewiadomą. Z tego powodu inwestycje są poświęceniem pewnego dla niepewnego. J. Hirshleifer BIZ wg KARASZEWSKIWGO : Lokaty kapitału dokonane poza krajem osiedlenia inwestora dla osiągnięcia korzyści z prowadzonej tam działalności gospodarczej. Skala udziału powinna umożliwiać trwały udział w zarządzaniu. BIZ- Jako wartość progową kwalifikacji inwestycji zagranicznych jako bezpośredniej , przyjęto nabycie przez inwestora zagranicznego prawa własności co najmniej 10% akcji zwykłych (udziałów) lub dysponowanie 10% głosów. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne określają transfer kapitału finansowego, który jest nośnikiem transferu konkretnych dóbr inwestycyjnych w postaci:
Dóbr kapitałowych
Siły roboczej
Doświadczeń badawczo-rozwojowych
Technologicznego i marketingowego know-how
Metod zarządzania i organizacji INWESTYCJE PORTFWLOWE (pośrednie): Lokaty kapitału dokonywane poza krajem osiedlenia inwestora dla korzyści związanych z zakupem pap. Wart. Dłużnych lub udziałów. KORZYŚCI INWESTORA: 1. Oprocentowanie obligacji i bonów skarbowych (w przypadku dłużnych PW). 2. Dywidenda, różnica pomiędzy kosztem nabycia a ceną sprzedaży (w przypadku udziałów PW). Jeżeli obejmuje mniej niż 10% kapitału akcyjnego to nie zamierza osiągnąć korzyści w drodze prowadzenia działalności.
Konsekwencje dla Polski niosą inwestycje portfelowe? Korzyści: uzyskiwanie zagranicznego kapitału i sprawdzone miejsce pochodzenia kapitału. Zagrożenia: koszt kapitału, koszt startu, ryzyko rentowności i ryzyko szybkiego odpływu kapitału.
PARADYGMAT EKLEKTYCZNY DUNINGA: teoria stanowiąca podsumowanie czynników skłaniających przedsiębiorstwa do podejmowania BIZ. Czynniki wpływające na decyzję o internacjonalizacji produkcji dzielą się na trzy grupy:
specyficzne przewagi własnościowe specyficzne przewagi internalizacji specyficzne przewagi lokalizacyjne
własnościowe


(…)

… korporacji transgranicznych i funduszy hedgingowych
Błyskawiczny przepływ informacji
Skrócenie odległości
Duża przenikalność granic
Wzrastające inicjatywy integracyjne w wymiarze lokalnym/regionalnym/ ponad regionalnym.
Zagadnienia antyglobalny: uczciwy a nie wolny handel, opodatkowanie kapitału międzynarodowego, zamknięcie rajów podatkowych, programy ekologiczne, korporacje prawnie i finansowo odpowiedzialne za swoje działania, unieważnienie długu trzeciego świata, demokratyczne rządy narodowe/ globalny rząd.
Bilans płatniczy- strumienie i zasoby inwestycji zagranicznych w kraju. Zobowiązania to BIZ napływające do Polski a należności to BIZ Polski za granicą wynikający z realizacji projektów inwestycyjnych.
Kategorie bilansu płatniczego
Rachunek bieżący bilansu płatniczego - rachunek obrotów…
…- przekazanie procesów lub działań biznesowych jednostki, realizowanych w ramach działalności gospodarczej przez zewnętrznych usługodawców/dostawców do wewnętrznej, wyodrębnionej i wyspecjalizowanej komórki organizacyjnej.
Offshoring- przeniesienie wybranych procesów biznesowych przedsiębiorstwa poza granicę kraju. Dotyczy to procesów takich jak produkcja, usługi lub zamówienia. Przeniesienie może nastąpić…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz