Bezpieczeństwo Wewnętrzne w UE

Nasza ocena:

3
Pobrań: 2177
Wyświetleń: 8834
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezpieczeństwo Wewnętrzne w UE - strona 1

Fragment notatki:

Zostały tutaj także opisane kwestie polityki bezpieczeństwa, cele strategii Rzeczypospolitej Polskiej, terroryzm, wyzwania globalizacji. W podsumowaniu znajdziemy opis działań podejmowanych przez Unię Europejską, osiągnięcia frakcji EPL-ED.

5. Kompetencje UE w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Pod pojęciem kompetencji Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego należy rozumieć działania podejmowane przez instytucje UE na rzecz tworzenia struktur, jak również mechanizmów współpracy państw członkowskich w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, tak na terytorium państw członkowskich, jak i w relacjach z innymi państwami czy organizacjami, o ile może to mieć wpływ na sytuację wewnątrz Unii. 6. Główne zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego UE. Nielegalna produkcja i handel lekami oraz narkotykami, Nielegalna imigracja, Handel ludźmi, Pedofilia, Przestępstwa finansowe, Terroryzm, Kryzysy polityczne przekształcające się w konflikty zbrojne 7. Powstanie i cele Europejskiej Współpracy Politycznej. Pierwszym koordynatorem polityk zagranicznych w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego była Europejska Współpraca Polityczna (EWP). Pierwotne podstawy jej funkcjonowania określone zostały w tzw. raporcie Davignona (raport luksemburski 1970 r.) W 1976 r. w ramach EWP utworzono Grupę do spraw Terroryzmu. Nie miała kompetencji operacyjnych, lecz zadaniem jej było inicjowanie działań o charakterze dyplomatycznym.W dniu 27 I 1977 roku zawarto Konwencje Rady Europy o zwalczaniu terroryzmu. Cele EWP Ukształtowanie woli zbudowania unii politycznej. Skorelowanie polityk wspólnotowych z działaniami polityki, tak aby Europa przemawiała jednym głosem. Zapewnienie większej odpowiedzialności EWG za sprawy o zasięgu globalnym 8. Powstanie i zasady działania Interpolu.
Interpol - międzynarodowa organizacja policji, pomagająca organom ścigania w walce z wszelkimi formami przestępczości. Działa ona w 188 krajach. Kieruje się czterema podstawowymi funkcjami, które zapewniają zaawansowaną technologicznie infrastrukturę wsparcia technicznego i operacyjnego w celu umożliwienia policji na całym świecie sprostać wyzwaniom przestępczości XXI wieku. Sekretariat generalny, działający w Lyonie pracuje 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu zapewniając centralny punkt kontaktowy dla National Central Bureau (NCB) w każdym kraju członkowskim w celu uzyskania pomocy lub informacji na temat dochodzeń transgranicznych. 9. Grupa TREVl- przyczyny powstania i zakres działalności. TREVI (terroryzm, radykalizm, ekstremizm i inny zakres spraw objętych jej działalnością). Właściwym początkiem współpracy państw członkowskich UE w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego stała się tzw. Grupa TREVI. Było to związane z nasileniem na początku lat siedemdziesiątych w Europie działań organizacji terrorystycznych (Bader-Mainhof, Czerwone Brygady, IRA, ETA, Czarny Wrzesień, Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny) 1976 r. uzgodniono podczas spotkania Rady Ministrów w Luksemburgu stałe konsultacje w sprawie bezpieczeństwa wewnętrznego, a w szczególności zwalczania terroryzmu. System TREVI był oparty na współpracy międzyrządowej z zasada podejmowania decyzji w drodze konsensusu.

(…)

… Sądowej - agencja Unii Europejskiej o charakterze prokuratorskim, utworzona w wyniku porozumień zawartych w ramach Agendy z Tampere[1].
Zadaniem tej agencji jest koordynacja działań prokuratur krajowych państw członkowskich Unii Europejskiej w celu walki z transgraniczną przestępczością zorganizowaną na terenie UE. W zależności od państwa mogą to być prokuratorzy, sędziowie śledczy lub funkcjonariusze…
… Lehne spowodował zaostrzenie środków w zakresie prania brudnych pieniędzy; celem raportu deputowanego Kirkhope było przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz nielegalnej imigracji poprzez nałożenie na Państwa Członkowskie obowiązku przyjęcia przepisów określających obowiązki przewoźników wwożących obcokrajowców na teren Państw Członkowskich oraz wprowadzenie skutecznych i odstraszających kar. III. Cele…
… udzielania azylu. Pierwsze środki i normy w tym zakresie muszą zostać przyjęte do maja 2004. W tym celu sporządzono plan realizacji działań, jasno określający zakres odpowiedzialności państw członkowskich, Rady Ministrów UE oraz Komisji. Wspólna europejska polityka azylowa opiera się na szerokim stosowaniu Konwencji Genewskiej. Jednocześnie, polityka ta ma na celu zapewnienie kontroli zewnętrznych granic UE…
… polityki. Osoby ubiegające się o azyl powinny być przyjmowane i traktowane zgodnie z zasadami zawartymi w Konwencji Genewskiej. Frakcja EPL-ED podkreśla szczególnie, że wnioski należy rozpatrywać w jak najkrótszym terminie i w oparciu o jasne, przejrzyste, nie budzące wątpliwości i jednocześnie sprawiedliwe zasady. Zdaniem EPL-ED prawo do statusu uchodźcy powinno przysługiwać jedynie ofiarom prześladowań…
… Pirkera). Ponadto, Frakcja EPL-ED uważa również, że Państwa Członkowskie powinny opracować politykę pozwalającą na faktyczną integrację społeczną legalnych imigrantów. Frakcja EPL-ED popiera politykę łączenia rodzin w oparciu o najbliższy stopień pokrewieństwa (nuclear family). Zgoda na pobyt tymczasowy udzielana jest w przypadku masowej migracji, często w następstwie wojen lub prześladowań politycznych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz