Bezpieczeństwo ,system banknowy oraz normy prawne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezpieczeństwo ,system banknowy oraz normy prawne - strona 1 Bezpieczeństwo ,system banknowy oraz normy prawne - strona 2 Bezpieczeństwo ,system banknowy oraz normy prawne - strona 3

Fragment notatki:

Ćwiczenia 1. Normy instytucjonalno-prawne bezpieczeństwa sektora bankowego w Polsce Sektor finansowy należał i mimo deregulacji należy nadal do sektorów poddanych silnej regulacji ze strony władz. Można je podzielić na trzy grupy:
regulacje wpływające na strukturę sektora - dotyczące funkcjonalnego oddzielenia poszczególnych rodzajów instytucji, określające warunki uzyskania licencji, ograniczenia w dostępie do rynków podmiotów zagranicznych, regulacje w zakresie liberalizacji przepływów kapitałowych,
regulacje wpływające na prowadzenie działalności - dotyczące np. wysokości oprocentowania depozytów i kredytów, taryf ubezpieczeniowych, możliwości inwestycyjnych, przepisy dotyczące prania brudnych pieniędzy,
regulacje ostrożnościowe - dotyczące np. ochrony depozytów, minimalnych wymagań kapitałowych, ograniczeń w strukturze akcjonariatu, koncentracji aktywów i wierzytelności.
BEZPIECZEŃSTWO SEKTORA BANKOWEGO - REGULACJE PRAWNE Nad bezpieczeństwem działania banków nadzór sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego, która zastąpiła z dniem 1.01.2008 r. Komisję Nadzoru Bankowego. Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości i zaufania do niego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników rynku finansowego. Podstawowymi celami działania nadzoru bankowego w Polsce jest dążenie do zapewnienia:
- bezpieczeństwa środków gromadzonych na rachunkach bankowych,
- zgodności działania banków z przepisami prawa.
Działalność nadzoru finansowana jest przede wszystkim z wpłat instytucji nadzorowanych, w tym banków (banki wnoszą wpłaty stanowiące iloczyn sumy aktywów bilansowych i stawki nieprzekraczającej 0,024%).
Przedmiotowy zakres działalności nadzoru bankowego obejmuje:
licencjonowanie działalności bankowej,
regulacje ostrożnościowe,
inspekcje nadzorcze,
działania restrykcyjne.
Licencjonowanie działalności bankowej Licencjonowanie ma na celu niedopuszczenie niewłaściwych osób i kapitałów do prowadzenia działalności bankowej. Proces licencjonowania ma miejsce przed rozpoczęciem prowadzenia działalności bankowej, jak i w trakcie funkcjonowania banku.
W praktyce bankowej wyodrębnia się dwie metody licencjonowania działalności bankowej:
metodę normatywną, metodę koncesji. W przypadku stosowania metody normatywnej w prawodawstwie istnieją wymagania, które należy spełnić. Jeśli wymagania te zostaną spełnione, to można rozpocząć prowadzenie działalności bankowej, bez występowania o licencję. W przypadku stosowania metody koncesj i również przepisy prawne określają wymogi, które trzeba spełnić, przy czym ich spełnienie nie jest wystarczające. Trzeba bowiem otrzymać od władz nadzorczych pozwolenie -licencję na prowadzenie działalności bankowej. W pol­skim prawie bankowym obowiązuje w zasadzie metoda koncesji. Trzeba także wspo­mnieć, że w prawodawstwie unijnym obowiązuje tzw.

(…)

…, wszystkie rodzaje strat),
fundusze uzupełniające (m.in. kapitał z aktualizacji wyceny, dodatkowa kwota odpowiedzialności członków banku spółdzielczego, zobowiązania podporządkowane),
pozycje pomniejszające fundusze własne (brakująca kwota rezerw celowych oraz zaangażowanie kapitałowe banku w inne podmioty finansowe).
Zasadą jest, że fundusze uzupełniające nie mogą być większe od funduszy podsta­wowych…
… powinna być przeprowadzana w sposób dyskretny, aby nie narazić banku na zjawisko paniki bankowej.
Gwarantowanie depozytów - Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Wszystkie opisywane regulacje prawne mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa działalności banków, jednakże nie zawsze są one w stanie zapobiec upadłości banków. W takiej sytuacji, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia zjawiska masowego wycofywania depozytów i związanej z tym paniki bankowej, deponenci korzystają z gwarancji udzielanych bankom przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
Misją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest działanie na rzecz bezpieczeństwa i stabilności banków oraz wzrostu zaufania do systemu bankowego.
Podstawowymi zadaniami Funduszu są:
ochrona wkładów pieniężnych na rachunkach bankowych osób fizycznych oraz innych podmiotów, które powierzają pieniądze…
… nadzorowanym w sposób szczególny od niedawna jest ryzyko operacyjne, tzn. związane z zawodno­ścią systemów teleinformatycznych i działaniami ludzi.
Istotna grupa regulacji nadzorczych (m.in. współczynnik wypłacalności i limity zaangażowań) odniesiona jest do funduszy własnych banku. Fundusze własne pełnią bowiem ważną rolę w działalności banku, m.in. mogą absorbować ewentualne straty banku, a także wyznaczają…
…) nie może przekraczać 800% funduszy własnych. Normy koncentracji ryzyka kredytowego
Wyszczególnienie
Limity koncentracji
wg Prawa bankowego - art. 71
1. Maksymalne zaangażowanie banku wobec klienta lub podmiotów powiązanych kapitałowo i organizacyjnie
25% funduszy własnych banku
20% funduszy własnych banku
2. Duży kredyt
10% funduszy własnych banku 3. Łączny limit dużych kredytów
800% funduszy własnych banku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz