Bezczynność prawodawcza organów lokalnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezczynność prawodawcza organów lokalnych - strona 1

Fragment notatki:

BEZCZYNNOŚĆ PRAWODAWCZA ORGANÓW LOKALNYCH  Zakres pojęcia „bezczynność prawodawcza”:
o Gdy organ nie wykonuje swego obowiązku, gdy stanowienie prawa miejscowego jest
konieczne formalnie lub konieczne faktycznie
 „Skarga z 101a” (ustawa o samorządzie gminnym i jej odpowiedniki w innych ustawach
ustrojowych):
o Gdy organy samorządu lub terenowy organ administracji rządowej nie wykonują
„czynności nakazanych prawem” - także stanowienie prawa powszechnie
obowiązującego
 Skutki bezczynności prawodawczej:
o Uwzględniając skargę na bezczynność prawotwórczą sąd administracyjny może
nakazać organowi nadzoru wykonanie niezbędnych czynności na rzecz skarżącego -
niejasne są jednak skutki takiego orzeczenia, sąd ani organ nadzoru nie może zastąpić
prawodawcy
o Zarządzenie zastępcze w sprawie planu miejscowego - jeżeli rada gminy nie
uchwaliła studium albo nie ujęła w nim inwestycji celu publicznego, wojewoda
wzywa gminę do uchwalenia studium lug jego zmiany w określonym terminie, a po
jego bezskutecznym upływie sporządza miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego i wydaje w tej sprawie zarządzenie zastępcze (art. 12 u.plan.przestrz.)
o Odszkodowanie - kodeks cywilny: Art. 417. § 1. Za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa. Art. 4171. § 4. Jeżeli szkoda została wyrządzona przez niewydanie aktu normatywnego, którego obowiązek wydania przewiduje przepis prawa, niezgodność z prawem niewydania tego aktu stwierdza sąd rozpoznający sprawę o naprawienie szkody. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz