Bazy danych- zbiorcze pytania i odpowiedzi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1309
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bazy danych- zbiorcze pytania i odpowiedzi - strona 1 Bazy danych- zbiorcze pytania i odpowiedzi - strona 2 Bazy danych- zbiorcze pytania i odpowiedzi - strona 3

Fragment notatki:

Bazy danych – zbiorcze pytania i odpowiedzi
1. Elementy DBMS
DMBS – Data Base Management System, System zarządzania bazą danych, jest to cześd
systemu bazy danych (który składa się z DBMSu i Bazy danych), elementami DBMS są:
Moduł Zarządzania Transakcjami
Moduł Zarządzania Pamięcią
Procesor Zapytao
Dane/Metadane
2. Dana jest relacja, ustalamy jej klucz oraz wskazujemy funkcjonalnośd przechodnią
(przechodnią zależnośd funkcyjną?)
Kluczem relacji (kluczem głównym) nazywamy taki z kluczy kandydujących, który składa się z
najmniejszej ilości atrybutów i najlepiej określa poszczególne krotki. Klucz taki musi
jednoznacznie identyfikowad każdą z krotek, nie może się powtarzad (musi byd unikalny) i nie
może byd pusty (nie może mied wartości NULL).
Zależnośd funkcyjna – wystąpienie danej wartości A zależy od wystąpienia wartości B
Przechodnia zależnośd funkcyjna – wartośd A zależy od B a wartośd B zależy od C, więc A jest
przechodnio zależne funkcyjnie od C
3. Mnożenie tablicowe zapytaniem SQL
SELECT a.wartosc, b.wartosc, a.wartosc*b.wartosc AS wynik FROM a JOIN b ON a.id=b.id
4. Moduł Ben-Zvi, gdzie występuje i do czego służy
Jest to moduł występujący w temporalnych bazach danych, czyli bazach danych
przechowujących oprócz rekordów dane dotyczące czasu kiedy dane były poprawne, a kiedy
nie, przydatne jeśli wyniki operacji na danych zależą od ich aktualności lub przedawnieniu.
Na moduł ten składa się 5 znaczników czasu:
Tes – czas kiedy dane zaczęły byd aktualne
Trs – czas kiedy zarejestrowano, że dane są aktualne
Tee – czas kiedy dane przestały byd aktualne
Tre – czas kiedy zarejestrowano, że dane nie są aktualne
Td – czas kiedy dane przestały byd aktualne w bazie
5. Normalizacja:
I postad normalna – atrybuty są atomowe (niepodzielne)
II postad normalna – wszystkie atrybuty są w pełni zależne od klucza głównego relacji
( od całości tego klucza)
III postad normalna – brak przechodnich zależności funkcjonalnych
IV postad normalna – brak wielowartościowych zależności funkcjonalnych
V postad normalna – brak połączeniowych zależności funkcjonalnych
6. Co to jest ROLLBACK WORK
ROLLBACK WORK jest poleceniem SQLa służącym do anulowania zmian wprowadzonych do
bazy. Zmiany wprowadzane do bazy za pomocą komend UPDATE, INSERT, DELETE nie są
wprowadzane na stałe do fizycznych danych, dopóki nie zostanie wydane polecenie COMMIT
WORK, ROLLBACK WORK jest poleceniem, które działa odwrotnie, tzn. nie potwierdza
wprowadzonych zmian.
7. Baza danych, a hurtownia danych
Baza danych to zbiór danych do których można odwoływad się za pomocą zapytao w formie
transakcji, otrzymujemy w wyniku dane wybrane z danych bazy. Jest to rodzaj systemu OLTP
(Online Transaction Processing). Poprzez transakcje rejestruje się zmiany stanów rzeczy.
Hurtownie danych są zbiorami narzędzi, które pośredniczą pomiędzy systemami OLTP, a
systemami OLAP (Online Analitycal Processing), które pozwalają na analizę danych. HD są
narzędziami pomagającymi w procesie decyzyjnym podejmowad w

(…)

… są między sobą za pomocą wskaźników (pointer),
poszczególne rekordy wskazują na inne rekordy, występuje też specjalny wskaźnik tzw. nil lub
pusty, mówiący o koocu listy.
19. Typy danych w modelu relacyjnym
Typ łaocuchowy (string)
Typ numeryczny (numeric)
Typ logiczny (logical)
Typ walutowy
Typ daty/godziny
Autonumer
Hiperłącze
Typ notatnikowy (memo)
20. DDL
Data Definition Language – język definicji danych, podjęzyk…
… i zadania DBMS:
Realizowanie zapytao do bazy
Kontrola redundancji danych (nadmiarowości)
Kontrola użytkowników i autoryzacja
Zarządzanie współbieżnością transakcji
Zarządzanie blokowaniem transakcji
Modyfikowanie, dodawanie, usuwanie danych
Planowanie wykonywania transakcji
Udostępnianie interfejsów
Realizowanie zabezpieczeo przed awariami
24. Model logiczny oparty na rekordach
Jest to schemat relacji…
… i służą do kontrolowania działania systemu.
41. Architektury dostępu do relacyjnych baz danych
W związku z tym, że cholera wie o co chodzi w tym pytaniu to:
Dostęp do danych poprzez selekcje (wybieranie krotek spełniających kryteria),
projekcję (wybieranie kolumn spełniających kryteria) lub perspektywy (wybrane
krotki i kolumny z jednej lub wielu tabel)
W odniesieniu do rozproszonych BD:
o Klient…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz