Bazy danych-pytania i odpowiedzi - modele danych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bazy danych-pytania i odpowiedzi - modele danych - strona 1 Bazy danych-pytania i odpowiedzi - modele danych - strona 2 Bazy danych-pytania i odpowiedzi - modele danych - strona 3

Fragment notatki:

2. Scharakteryzowad model obiektowej bazy danych?
Model danych, w którym wykorzystano cechy obiektowości tj.: pojęcie klasy i obiektów klasy, enkapsulacja,
mechanizm identyfikacji obiektów , dziedziczenie ,przeciążanie funkcji ,, i późne wiązanie
Model obiektowy – kolekcja obiektów, do rekordów danych dołą-czane są mechanizmy obsługujące dane,
obiekt jest pakietem da-nych i procedur, dane są trzymane w atrybutach obiektu, procedury są definiowane za
pomocą metod obiektu, metody są uaktywniane przez komunikaty przekazywane między obiektami.
Np. ORION, INIS
Cechy podstawowe
• obiekt w bazie reprezentuje obiekt w świecie zewnętrz-nym
• typ obiektowy (klasa):
• definicja złożonego typu danych (może zawierad inne ty-py obiektowe lub ich kolekcje)
• procedury (metody) i operatory do manipulowania tymi danymi
• tożsamośd obiektu jest niezależna od zawartości danych
• dziedziczenie (inheritance):
• strukturalne: potomek dziedziczy strukturę danych
• behawioralne: potomek dziedziczy metody i operatory
2. Co rozumie się pod pojęciem „logiczny model danych”?
Model logiczny danych – opis kolekcji danych przechowywanych w BD niezależnie od fizycznej realizacji, np.:
rekord, tabela, tablica rekordów, obiekt z definicją metod obsługi obiektu, lista, drzewo itp.. Model
koncepcyjny jest to inaczej obraz danych postrzeganych przez użytkownika (sposób wykorzystania, interpretacji
danych).
2. Co rozumie się pod pojęciem „fizyczny model danych”?
Model fizyczny danych – sposób fizycznej realizacji modelu logicznego
2. Jakie modele logiczne danych wyróżnia się w systemach baz danych?
-hierarhiczny
-oparty na rekordach
-sieciowy
-relacyjny
2. Scharakteryzuj model sieciowy bazy danych.
-dane SA reprezentowane przez rekordy
-zwiazki miedzy danymi SA reprezentowane przez wskazania
- w modelu tym możemy zdefiniowac relacje typu wiele –wiele
- modelu sieciowym każdy element obiektu danych Region zawsze występuje jako tylko jedna podgałąź
Model sieciowy – rekordy lub paczki rekordów w postaci sieci al-bo listy jedno lub dwukierunkowej zamkniętej
w pierścieo. Po-wstały w 1971 roku, organizacja zajmująca się tym modelem CO-DASYL
Np. IMAGE (IBM)
Cechy podstawowe
struktura danych ma postad grafu (sieci)
• wierzchołki grafu - typy obiektów
• łuki w grafie - wiązania między typami
• opis obiektu (rekord) zbudowany z pól zawierających dane opisujące obiekt
• reprezentacja wiązao (wskaźniki):
• odesłanie bezpośrednie (jednowart.)
• odesłanie inwersyjne (wielowart.)
• wiązanie codasylowe
2. Scharakteryzuj model relacyjny bazy danych.
-dane w tym modelu reprezentowane SA przez rekordy umieszczone w tabelach
-kazda tabela przechowuje rekordy tego samego typu
-kazda tabela ma okreslona stala ilośd kolumn o unikalnych nazwach (pierdoli się przy wyszukiwaniu jak SA
takie same)
-elementy tabeli (atrybuty) SA wypelnione atomowymi wartościami
-kazda krotka tabeli musi byd jednoznacznie okreslona przez wartośd klucza tabeli
- modelu sieciowym każdy element obiektu danych Region zawsze

(…)

…, ADRES_DOSTAWCY, TOWAR, CENA).
Podaj wyrażenie algebry relacji lub zapytanie w SQL by znaleźd tych dostawców, którzy dostarczają towar
zamówiony przez członków spółdzielni, którzy mają ujemne salda.
Hurtownia danych (ang. data warehouse) rodzaj bazy danych, która jest zorganizowana i zoptymalizowana pod
kątem pewnego wycinka rzeczywistości. Hurtownia danych jest wyższym szczeblem abstrakcji niż zwykła
relacyjna baza danych (chod do jej tworzenia używane są także podobne technologie). W skład hurtowni
wchodzą zbiory danych zorientowanych tematycznie (np. hurtownia danych klientów). Dane te często
pochodzą z wielu źródeł, są one zintegrowane i przeznaczone wyłącznie do odczytu.
W praktyce hurtownie są bazami danych integrującymi wszystkie pozostałe systemy bazodanowe w firmie. Ta
integracja polega na cyklicznym zasilaniu hurtowni danymi systemów produkcyjnych (może byd tych baz lub
systemów dużo i mogą byd rozproszone).
Architektura bazy hurtowni jest zorientowana na optymalizację szybkości wyszukiwania i ich najefektywniejszą
analizę zawartości. Stąd bywa, że hurtownie danych nie są realizowane za pomocą relacyjnych baz danych, gdyż
takie bazy ustępują szybkością innym rozwiązaniom.
W zależności od rodzaju hurtowni dane w jej rekordach mogą byd zagregowane lub zawierad nawet informacje
szczątkowe. W praktyce oznacza to, że pewne dane w hurtowni nie są przechowywane w postaci rozdrobnionej
a tylko jako ich suma.
Przykład: Tak stad się może, gdy mamy do czynienia z hurtownią danych sprzedaży, wtedy nie będą
występowały w niej poszczególne pozycje na fakturach a jedynie kwoty faktur…
…. Sama perspektywa nie jest zbiorem danych, lecz
skompilowanym zapytaniem SQL, do którego można się odwoływad, tak jak do tabeli. Perspektywa zapewnia
na ogół dostęp do podzbioru kolumn, wierszy albo zarówno kolumn, jak i wierszy.
6. Pola kluczowe w tabeli ZLECENIA oznaczono znakiem #. W jakiej postaci normalnej jest następująca tabela i
dlaczego?
Nazwa pola Charakterystyka
# Nr_zlecenia
Nazwa zlecenia
# NIP_wykonawcy
# NIP_klienta
Data_zlecenia
# ID_zlecenia
Imię_wykonawcy
Nazwisko_wykonawcy
Nazwisko_klienta
Nazwa_wykonawcy
Adres_kliebta
Opis_zlecenia
Koszt_zlecenia
Telefon_klienta
Telefon_wykonawcy
Nr_konta_zleceniodawcy
Nr_konta_wykonawcy
Jeśli tabela jest w niższej postaci normalnej niż 5NF, to doprowadzid ją do postaci znormalizowanej.
6. Pola kluczowe w tabeli PRZEWOZY_AUTOKAROWE oznaczono znakiem #. W jakiej postaci normalnej jest
następująca tabela i dlaczego?
Nazwa pola Charakterystyka
# nr_rejstracyjny_autobusu
Dzieo_wyjazdu
Cel_podrózy
#Typ_podróży
#Nr_kierowcy
Nazwisko_kierowcy
Rok_produkcji_autobusu
Jeśli tabela jest w niższej postaci normalnej niż 5NF, to doprowadzid ją do postaci znormalizowanej.
6. Pola kluczowe w tabeli KASA_CHORYCH oznaczono znakiem #. W jakiej postaci normalnej…
… minus select nazwisko from studenci where typ_uczelni = ‘U’;
5. Opisad operację różnicy mnogościowej dwóch tabel w relacyjnej bazie danych w języku SQL. Podad przykład
patrz wcześniej
5. Opisad operację rzutowania (PROJECT) tabel w relacyjnej bazie danych w języku SQL. Podad przykład
Projekcja umożliwia pobranie wartości wybranych atrybutów, wymienionych po słowie kluczowym select z
wszystkich krotek…
…. - PRAWDA
Asercje stanowią niezależne elementy schematu relacji - PRAWDA
c) Słowo kluczowe CHECK może wystąpid w definicji asercji. - PRAWDA
d) Każdy atrybut, który występuje w asercji musi w niej byd zdefiniowany np.: z użyciem „select-from-where” PRAWDA
11. Podaj które zdania z podanego wykazu są prawdziwe:
a) Ochrona spójności baz danych obejmuje zachowanie jednoznaczności danych oraz zachowanie więzów…
… albo w systemie jest jeden wezel którym
zarzadza się blokadami wszystkich kopii.Wytepuje tablica z adresami kopii pierwotnych. za pomoca tej tablicy
dostajemy się do danego węzła i blokujemy i uzyskujemy informacje ze nie można założyd blokady. metoda jest
efektywna ale niezbyt bezpieczna przy awariach.
9. Omówid metodę żetonu kopii pierwotnej w dostępie do bazy danych
Modyfikacją powyższej jest metoda…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz