Bazy danych - Wartość logiczna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bazy danych  - Wartość logiczna - strona 1 Bazy danych  - Wartość logiczna - strona 2 Bazy danych  - Wartość logiczna - strona 3

Fragment notatki:

Baza danych
Zbiór danych
opisujących pewien wybrany fragment
rzeczywistości
zapisanych w ściśle określony sposób w
strukturach odpowiadających załoŜonemu
modelowi danych.
zarządzany przez system zarządzania bazą
danych (DBMS - ang. Data Base Management
System).
Terminologia
Relacyjny model bazy danych
Zbiór danych zapisanych w formie tabel
(relacji).
KaŜda tabela (relacja) zawiera zero lub
więcej wierszy (krotek) i jedną lub więcej
kolumn (atrybutów).
Wiele tabel danych moŜe współpracować ze
sobą (są między sobą powiązane).
Twórca: Edgar F. Codd (1970).
Tabela (relacja)
Cechy tabeli
krotki (wiersze) są unikalne
atrybuty (kolumny) są unikalne
kolejność krotek (wierszy) nie ma znaczenia
kolejność atrybutów (kolumn) nie ma
znaczenia
wartości atrybutów (pól) są atomowe
Klucze podstawowe
klucz :
to jedna bądź kilka kolumn w tabeli
musi posiadać róŜne wartości
dla wszystkich wierszy
nie moŜe przyjmować wartości
nieokreślonej (null)
Klucze obce
Klucze obce wiąŜą ze sobą dane
przechowywane w róŜnych tabelach.
Klucz obcy to kolumna w tabeli, która
przyjmuje wartości z tej samej dziedziny, co
klucz podstawowy powiązanej tabeli.
Powiązania tabel
KLIENCI
ZAMÓWIENIA
Nr_zamówienia
Nr_klienta
Data_zamówienia
Nr_klienta
Nazwa_klienta
Adres_klienta
97
1
04.11.2004
1
Jan Kowalski
Wiązów 4 K-ce
98
2
08.11.2004
2
Adam Nowak
Klonowa 11 K-ce
99
1
12.11.2004
POZYCJE ZAMÓWIEŃ
Nr_zamówienia
Nr_pozycji
Nr_artykułu
97
1
1
5
ARTYKUŁY
97
2
2
10
Nr_artykułu
Artykuł
Cena
98
1
3
2
1
Młotek
10
98
2
4
3
2
Wkrętak
12
99
1
4
2
3
Wiertarka
200
99
2
1
1
4
Imadło
100
Legenda:
KLUCZ PODSTAWOWY
Liczba
KLUCZ OBCY
MS Access
1.
2.
3.
4.
Zakładanie relacyjnej bazy danych składającej się
z tabel i kwerend
Interfejs graficzny do projektowania obiektów bazy
danych (tabel i kwerend)
Interfejs graficzny do budowania elementów
aplikacji (formularze, raporty, strony WWW)
Środowisko do programowania aplikacji baz
danych (makra, język VBA Visual Basic for
Applications, język SQL)
Obiekty bazy danych w ACCESSIE
Tabele
Kwerendy
Formularze
Raporty
Strony
Makra
Moduły
Tabela w Accessie
1.
2.
3.
Struktura do przechowywania danych
w bazie danych
Źródło danych dla innych obiektów jak
kwerendy, formularze i raporty
Element interfejsu uŜytkownika
Widok projektu tabeli
Widok arkusza danych
1.
2.
3.
4.
5.
przeglądanie wierszy,
wyszukiwanie (filtrowanie) wierszy,
wstawianie nowego wiersza,
usuwanie danego wiersza,
aktualizowanie wartości w danym wierszu.
Typy danych w Accessie
•Tekst - napisy do 255 znaków,
•Memo - długie teksty (do 64000 znaków),
•Liczba - bajt, liczba całkowita, liczba całkowita długa,
pojedyncza precyzja, podwójna precyzja,
•Data/Godzina - np. "22.06.97" lub "22.06.97 12:12:34",
•Waluta - np. "200,25 zł",
•Autonumer - wartości liczbowe zwiększane automatycznie
dla kaŜdego nowego rekordu lub generowane losowo,
•Tak/Nie - wartości logiczne,
•Obiekt OLE - obiekt jak np. grafika, dokument Worda,

(…)


<, >, >=, <=, =, <>
np. dla pola ocena, >4
Operatory
operatory logiczne
AND (iloczyn logiczny, koniunkcja)
OR (suma logiczna, alternatywa)
NOT (negacja, występuje z operatorem And, Or)
np. dla pola ocena, >=3 And <5
operator przynaleŜności do listy IN
IN (element 1; element2; ....)
np. dla pola imię, In(``Adaś``;``Kasia``;``Basia``)
dla pola ocena, In(2;3;4)
Operatory
• operator zawierania się w przedziale
Between…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz