Bazowanie przedmiotu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 847
Wyświetleń: 5978
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bazowanie przedmiotu - strona 1 Bazowanie przedmiotu - strona 2 Bazowanie przedmiotu - strona 3

Fragment notatki:Nadmierna liczba punktów oporowych nie ma ujemnego wpływu na prawidłowość ustalenia części tylko wtedy, gdy powierzchnie ustalające obrabianej części są wykonane z taką dokładnością, że nadliczbowe punk­ty oporowe dochodzą do styku z powierzchniami bazowymi ani nie zmie­niając położenia przedmiotu, ani nie powodując jego deformacji.
Na przykład przy obróbce płytki wskazanej na rys. 82, jeżeli powierzchni A-A jest obrobiona dostatecznie dokładnie, ustalenie na dwu płaskich progach będzie równie prawidłowe, jak i na 3 punktach oporowych. Przy pierw­szych operacjach jednak, gdy ustalenie jest dokonywane wg powierzchni surowych, z reguły stosuje się opory punktowe (rys. 83) - kołki oporowe z kulistą powierzchnią oporową.

Bazy produkcyjne są właściwe, jeżeli pokrywają się z pojęciem baz konstrukcyjnych, tj. są potrzebne nie tylko dla przeprowadzenia procesu technologicznego, ale mają istotne znaczenie dla konstrukcji, W takich przypadkach żądany wymiar otrzymuje się bez żadnych przeliczeń i moż­na wykorzystać cały zakres tolerancji danego wymiaru, przewidziany przez konstruktora.
Jednak w wielu przypadkach konstrukcja przedmiotu uniemożliwia zastosowanie bazy produkcyjnej właściwej lub też wymagałaby budowy bardzo skomplikowanych i niewygodnych przyrządów obróbkowych. Wówczas stosuje się bazy produkcyjne zastępcze.
Np. przy wykony­waniu uzębień bazą obróbkową właściwą będzie powierzchnia otworu w piaście koła zębatego, która jednocześnie jest bazą montażową i która jest powiązana warunkiem współosiowości z uzębieniem (kołem podziałowym).

WYKŁAD 3
Zasady bazowania przedmiotów obrabianych. Bazy obróbkowe i zasady ich wyboru.
Zasady ustalania przedmiotów obrabianych.
W każdej operacji lub zabiegu przedmiot musi być jednoznacznie ustawiony na obrabiar­ce. Na ustawienie składają się dwie czynności: 1- ustalenie, tj. określenie położenia na obrabiarce w stosunku do drogi ruchu roboczego narzędzia, 2-oraz zamocowania (w pewnych przypadkach część może podlegać obróbce bez mocowania np. przy szlifowaniu bezkłowym).
Pod określeniem ustalanie lub usytuowanie przedmiotu należy rozu­mieć nadanie mu jednoznacznego położenia względem obrabiarki (a więc umiejscowienie w przestrzeni) i narzędzia lub narzędzia lub względem ruchu roboczego narzędzia.
Ustalenie przedmiotu bezpośrednio na obrabiarce bądź też w przyrządzie lub uchwycie wpływa na obrabiane powierzchnie, a tym samym dokładność ustalenia ma wpływ na dokład­ność obróbki.
Jak wiadomo z mechaniki ogólnej, każdy przedmiot w przestrzeni ma 6 stopni swobody. Jeżeli przedmiot odniesiemy do układu trzech wzajemnie prostopadłych osi współrzędnych (rys. 3.1), to możne on przesuwać się w jednym z tych trzech kierunków x, y, z ( lub w dowolnym kierunku wypadkowym) lub obracać się dookoła osi równoległych do tych kierunków.
Rys. 3.1. Sześć stopni swobody ciała w przestrzeni.
Ustalenie przedmiotu przy obróbce lub montażu wiąże się z pozbawieniem go jednego, kilku lub wszystkich stopni swobody. Aby pozbawić przedmiot jednego (lub kilku) z sześciu stopni swobody, należy przedmiot docisnąć do odpowiednich punktów obrabiarki, uchwytu lub przyrządu. Każdy z tych punktów pozbawia jednego stopnia swobody. Chcąc, zatem pozbawić przedmiot wszystkich stopni swobody, należy go oprzeć w sześciu punktach.
Tak np. przedmiot położony płaską powierzchnią na płaszczyźnie stołu obrabiarki lub przyrządu (płaszczyzna xy) ma odebrane trzy stopnie swobody (trzy punkty nie leżące na jednej prostej tworzą płaszczy­znę), a w

(…)

… obróbkowymi stykowymi nazwiemy w danym przypadku wszystkie powierzchnie ustalające.
Bazy obróbkowe stykowe mają szerokie zastosowanie w produkcji seryjnej i masowej na obrabiarkach ustawianych na wymiar. Żądana dokładność może być osiągnięta dość łatwo za pomocą nastawienia obrabiarki względem baz stykowych stykających się z określonymi po­wierzchniami obrabiarki.
Na przykład dokładność wymiaru „h…
… styko­wych półwyrobu o punkty oporowe przyrządu automatycznie ustala poło­żenie półwyrobu- w stosunku do narzędzia wymaga znacznie większej do­kładności wykonania surówek.
Dla produkcji seryjnej surówki muszą być wykonywane wg 1 i 2 klasy dokładności surówek. Wobec możliwych róż­nic między kolejnymi partiami, w związku np. z wybijaniem się foremnika lub deformacją modelu, zaleca się roztrasowanie pierwszej…
… operacji obrabia się czoła główek A i B. W drugiej ope­racji, korzystając z otrzymanych baz, obrabia się drugie czoła.
Przy produkcji jednostkowej i małoseryjnej — bazy kierunkową i opo­rową ujawnia się przez trasowanie i napunktowywanie, jak pokazano to na rys. 96c. Ustalanie do obróbki odbywa się już na podstawie trasowa­nia.
Przy produkcji seryjnej i większej stosuje się przyrządy, jak schema­tycznie…
… będzie podstawa płytki, w której frezujemy rowek (rys. 3.8), jeżeli ważne jest osiągnięcie wymiaru „a". Natomiast w przypadku wiercenia otworu, któ­rego oś ma określone położenie od krawędzi płytki, powierzchniami ustalającymi będą płasz­czyzny boczne płytki, a podstawa będzie powierzchnią oporową.
Rozróżniamy powierzchnie ustalające główne i pomocnicze. Powierzchnią ustalającą główną nazywamy taką powierzchnię…
… nazywa się te płaszczyzny, któ­rych położenie względem powierzchni obrabianej w gotowym przedmio­cie nie ma bezpośredniego znaczenia i które wskutek tego mogłyby być obrobiane z mniejszą dokładnością lub nawet pozostać nieobrobione
Na przykład przy frezowaniu rowka o kształcie jaskółczego ogona rys.3.13, gdzie ważny jest wymiar a, można posługiwać się bazą właściwą B, co wpływałoby na wy­korzystanie…
… kulek itp., gdy bazą obróbkową jest powierzchnia obrabiana.
Błędy bazowania
Obróbka w przyrządach jest obciążona pewnym błędem. Całkowity błąd ustawienia e, jest sumą błędów ustalenia , zamocowania i po­łożenia .
Błąd ustalenia wynika ze zmian położenia bazy pomiarowej, z któ­rej korzystamy w stosunku do stałego położenia narzędzia. Tak np. przy obróbce wałka odległość ostrza narzędzia od kła wrzeciona
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz