Bankowość w Polsce - NBP i banki komercyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1729
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bankowość w Polsce - NBP i banki komercyjne - strona 1 Bankowość w Polsce - NBP i banki komercyjne - strona 2 Bankowość w Polsce - NBP i banki komercyjne - strona 3

Fragment notatki:

Bankowość w Polsce:
Składa się z Banku Centralnego, banków komercyjnych i banków spółdzielczych Najważniejszy element tego systemu to NBP ( zwanym bankiem banków). FUNKCJE NBP 1. Dbałość o bezpieczeństwo systemu bankowego
2. Dbałość o wartość pieniądza - poziom inflacji 3. Funkcja emisyjna
BC wykonuje te 3 funkcje poprzez swoje organy :
Komisję Nadzoru Bankowego (KNB) organem wykonawczym KNB jest Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego (sprawuje kontrolę)
zbiera się raz na miesiąc
Obraduje cyklicznie
na czele stoi prezes NBP
Ad 1.
Działania KNB i GINB udzielają licencji na prowadzenie działalności bankowej. Są to:
licencja na utworzenie przedsiębiorstwa bankowego
zgoda na rozpoczęcie działalności operacyjnej
By uzyskać licencję wymagania, co do wysokości kapitału założycielskiego ( obecnie ≥ 5000 euro)
tworzą normy ostrożnościowe dla banków:
1. rezerwy
rezerwy obowiązkowe od depozytu - związanego z działalnością depozytową banku komercyjnego obłożne są 4,5 % rezerwą depozytową (nie zależy od depozytu) rezerwy celowe - związane najczęściej z jakością portfela kredytowego banku. Co oznacza, że w przypadku, gdy występuje zagrożenie spłaty kredytu lub kredyt nie jest obsługiwany regularnie bank zobowiązany jest utworzyć rezerwę celową z zysku. Stopa rezerwy zależy od wielkości zagrożenia.
2. Współczynnik koncentracji
określa wysokość kredytu, jaki bank komercyjny może udzielić 1 klientowi w relacji do wysokości kapitałów własnych banku ( dziś 25 % )
Przy kredytach przekraczających 25 % banki tworzą konsorcja bankowe w celu sfinansowania większego przedsięwzięcia. Wówczas jeden z banków jest tzw. Liderem banków i prowadzi negocjacje z przyszłym kredytobiorcą i za co pobiera prowizję.
Nadzór banków poprzez inspekcje w bankach i bieżące badanie ich sytuacji finansowej na podstawie sporządzanych przez nich bilansów.
Ad. 2 NBP wykonuje tę funkcję poprzez Radę Polityki Pieniężnej na czele, której stoi również prezes NBP. Zbiera się cyklicznie.
Rada Polityki Pieniężnej dba o wartość pieniądza głównie poprzez 3 podstawowe st % ( st % banku)
Stopa lombardowa (kredytu lombardowego)
Stopa, po jakiej banki komercyjne mogą zaciągać kredyt w BC pod zastaw papierów wartościowych posiadanych przez te banki.
kredyt lombardowy - kredyt pod zastaw, mniej interesuje go zdolność kredytowa. Zabezpieczenie musi być kilka razy wyższe niż kredyt.
Stopa redyskontowa stopa, po jakiej banki komercyjne mogą redyskontować weksle w BC ( dziś 12 % )

(…)


tempo wzrostu gospodarczego (wzrost PKB)
polityka gospodarcza rządu ze szczególnym uwzględnieniem stanu budżetu państwa, a w budżecie 2 rzeczy: wielkość deficytu budżetowego i wielkość wydatków rządowych.
BANKI KOMERCYJNE
BANKI UNIWERSALNE Uniwersalne, bo sprzedają wszystkie rodzaje produktów bankowych i dla całej gamy klientów
BANKI SPECJALISTYCZNE
banki samochodowe - zajmują się kredytowaniem na zakup samochodu.
banki hipotetyczne - zajmują się finansowaniem nieruchomości oraz emisją papierów wartościowych, które nazywają się listami zastawnymi (nie mogą emitować ich banki uniwersalne)
BANKI SPÓŁDZIELCZE
współpracuje z BGŻ i BUG; Wielkopolskim Bankiem Gospodarczym w Poznaniu i Bankiem Południowo- Zachodnim we Wrocławiu.
obszar działania - lokalny obsługują lokalne rolnictwo
DZIAŁALNOŚĆ…
….
Opłacalna, gdy jest duża ilość relatywnie małych transakcji.
opłata za każdą transakcje sytuacja rozwija się w takim kierunku, ze możemy mówić o dualnym (podwójnym systemie opłat)
opłata ryczałtowa + opłata za wybrane transakcje lokaty niestandardowe
produkty kredytowe
kredyty w r-ku bieżącym (kredyty obrotowe)
kredyty w r-ku kredytowym (kredyty obrotowe i inwestycyjne)
szczególny produkt bankowy
…. Wówczas wpisu nie można dokonać w banku hipotecznym gdyż na mocy ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych, bank hipoteczny musi być wpisany jako pierwszy, gdyż emitowane przez niego listy zastawne muszą być bezpieczne.
Natomiast w banku uniwersalnym hipotekę należy (można) wpisać wtedy, gdy suma dotychczasowych wpisów w dziale IV + wartość kredytu wraz z odsetkami które chcemy zabezpieczyć…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz