Bankowość - Procesy transformacyjne - podstawy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1505
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bankowość - Procesy transformacyjne - podstawy - strona 1

Fragment notatki:

Dokument ma 9 stron porusza zagadnienia takie jak: bank, rola banków, Środek płatniczy, czynności bankowe, podział operacji bankowych, operacje bierne-pasywne, operacje czynne-aktywne, operacje pośredniczące, samodzielność banków, samofinansowanie, uniwersalizm, zasada ochrony interesów klienta, prawa i obowiązki banku i klienta, bilans, aktywa banku, środki pieniężne, podział należności, papiery wartościowe, aktywa trwałe banku, finansowy majątek trwały, rzeczowy majątek trwały, wartości niematerialne i prawe, wartości niematerialne i prawne, aktywa pracujące, aktywa niepracujące, zobowiązania wobec sektora finansowego, sektora niefinansowego, sektora budżetowego, kapitały (fundusze) własne, fundusz podstawowy, fundusz (kapitał) zapasowy, zobowiązania warunkowe, pochodne instrumenty finansowe, transakcje terminowe, transakcje opcyjne, transakcje złożone.

Bank- jest osobą prawną, działającą na podstawie ustaw, utworzoną na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym.
Rola banków:
pośrednika- (rozróżnia ona trzy podstawowe grupy klientów)
klienci, którym pieniądze w danym momencie są mniej potrzebne, mają ich za dużo;
klienci, którzy przychodzą po pieniądze;
bank jako pośrednik prowadzi do rozliczenia
gwaranta- polega na tym, że bank jest postrzegany jako instytucja zaufania społecznego
płatnika- polega między innymi na tym, że bank udzielając kredytu opłaca faktury od kredytobiorcy
agenta rządowego- jako fundusz powierniczy (może być depozytariuszem).
polityczna (BGŻ, PKO BP, BGK)
Banki w ramach swojej działalności prowadzą procesy transformacyjne, tj.:
transformacja środków- udzielanie kredytów;
transformacja terminów- jedną z zasad jest zasada adekwatności poziomej bilansu polegającej na tym, że depozyty tego samego charakteru powinny być transformowane na kredyty tego samego rodzaju;
transformacja ryzyka;
transformacja przestrzennej alokacji środków i zależność od regionów;
transformacja informacyjna.
Czynności bankowe
zastrzeżone:
przyjmowanie wkładów (terminowych i żądanie);
prowadzenie rachunków bankowych;
udzielanie kredytowi gwarancji bankowych;
przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych;
emitowanie bankowych papierów wartościowych.
b) banki poza wykonywaniem czynności bankowych mogą także wykonywać:
operacje czekowe i wekslowe
udzielanie pożyczek pieniężnych
wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu;
terminowe operacje finansowe (np. futures);
nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych (np. factoring z regresem);
wykonywanie czynności obrotu dewizowego;
przechowywanie przedmiotów i papierów wart. oraz udostępnianie skrytek sejfowych;
działalność komercyjna prowadzona nie tylko przez banki może:
obejmować lub nabywać akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej nie będącej bankiem lub jednostki uczestnictwa w funduszach powierniczych, z tym że ich łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu nie może przekroczyć 15% funduszu własnego banku;
zaciągać zobowiązania związane z emisją papierów wartościowych;
dokonywać obrotu pap.wart.
dokonywać na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika, z tym, że bank jest zobowiązany do ich sprzedaży w okresie nie dłuższym niż 3 lata od daty nabycia;
świadczyć usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych;
świadczyć inne usługi finansowe.


(…)

… bankowe) regulowana jest wieloma aktami prawnymi:
Ustawa Prawo Bankowe
Przepisy wykonawcze do tej ustawy wydawane przez Prezesa NBP i Komisję Nadzoru Bankowego, Radę Polityki Pieniężnej oraz Prezesów Banków
Inne ważne przepisy (k.c., kodeks spółek handlowych, prawo wekslowe, prawo czekowe, prawo działalności gosp., ustalenie ustawy prawo spółdzielcze, prawo dewizowe)
Prawa i obowiązki banku i klienta…
… założycielski. Jego wpłata powinna być dokonana przed wpisaniem banku do właściwego rejestru (tj. rejestru spółdzielni- banki spółdzielcze, rejestru handlowego- banki w formie S.A.) lub wystąpieniem do Komisji Nadzoru Bankowego o zezwolenie na rozpoczęcie działalności banku państwowego;
Przy czym funduszem podstawowym jest:
w banku państwowym fundusz statusowy (równowartość składników majątku przekazywanych…
… z działalności bankowej. Celem tego funduszu jest zwiększenie bezpieczeństwa banku, narażonego na niedające się przewidzieć i przepisać do poszczególnych operacji ryzyko.
Funduszami uzupełniającymi (za zgodą Komisji Nadzoru Bankowego) mogą być:
Zobowiązania z tytułu przyjętych przez bank na okres co najmniej 5 lat środków pieniężnych, które zgodnie z zawartą umową nie mogą być wcześniej wycofane z banku…
… jest przez dostawę instrumentu, który był przedmiotem transakcji, zaś transakcja futurres rozliczana jest przez różnicę cen kursów i indeksów, czyli instrument bazowy ma w tym przypadku tylko charakter umowy i nie jest dostarczany w ramach rozliczenia.
Transakcje opcyjne - to dające prawo a nie obowiązek “kupna lub sprzedaży określonej ilości instrumentu bazowego w ciągu ustalonego terminu (opcja amerykańska) lub w dniu wygaśnięcia (opcja europejska) po z góry ustalonej cenie.”
Transakcje złożone:
Są między innymi transakcje swap polegają na kupnie lub sprzedaży walut z dostawą natychmiastową oraz jednoczesnej sprzedaży, kupnie tej samej kwoty waluty obcej z dostawą terminową po ugodowym z góry kursie. Dokonywane są one w celu wyeliminowania ryzyka kursowego w przypadku, gdy równocześnie powstają wymagalne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz