Bankowość - pomoc na egzamin - Pieniądz

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bankowość - pomoc na egzamin - Pieniądz - strona 1 Bankowość - pomoc na egzamin - Pieniądz - strona 2 Bankowość - pomoc na egzamin - Pieniądz - strona 3

Fragment notatki:

Pieniądz - powszechny ekwiwalent wartości. Specyficzny towar, za który możemy kupić pozostałe towary. Funkcje: 1. miernika wartości - pieniądz sprowadza wartości wszystkich towarów i usług do wspólnego mianownika i wyraża go w cenie. Jest on tutaj jednostką obrachunkową. Pełni tą funkcję idealnie i wyobrażeniowo. Wartość najłatwiej określić w pieniądzu kruszcowym. Wartość pieniądza papierowego - zdolność do nabywania towarów i usług - jego siła nabywcza. 2. środka cyrkulacji - pieniądz występuje w niej naturalnie. Za dany towar lub usługę sprzedawca otrzymuje daną kwotę od nabywcy. Może wystąpić w formie pieniądza żyrowego (środki na rach. bankowym) lub w formie gotówkowej, a także czeków itp. Czek musi mieć pokrycie w pieniądzu bankowym. 3. środka płatnicze go - (pieniądz realny), w początkowym okresie za wszystko płacono gotówką, potem pojawił się kredyt i pieniądz kredytowy - środkiem płatniczym jest tutaj weksel pod warunkiem, ze strony zgodzą się go tak potraktować. Jest często używany jako forma zabezpieczenia bankowego. Funkcja dobrze spełniana przez pieniądz kruszcowy. 4. środka gromadzenia rezerw wartości - dobrze spełniana przez pieniądz, gdy spełnia on poprzednie dwie funkcje, w których występuje realnie. Pieniądz papierowy dobrze pełni tę funkcje jedynie w krótkich i średnich okresach czasu, w długich w wyniku inflacji traci dużo na wartości. 5. pieniądza światowego - polega na tym, ze pieniądz spełnia poprzednie funkcje, ale w skali międzynarodowej. Systemy pieniądza papierowego - 1. otwarty - pieniądz papierowy jest wymienialny na pieniądz papierowy innego kraju na rynku międzynarodowym. Ceny wewnętrzne są efektem oddziaływania cen międzynarodowych i odwrotnie. 2. zamknięty - nie jest wymienialny na pieniądz papierowy innego kraju. Ceny mają charakter zamknięty. Ta wymiana może nastąpić w niektórych dziedzinach np. turystyce w Polsce książeczki walutowe w latach 70-tych (5-10$) 3. pośredni - pieniądz papierowy jednego kraju nie jest wymienialny na drugiego kraju, ale gospodarka kraju ma bardzo silny związek z gosp. międzynarodową np. przedwojenna Jugosławia (dinar był niewymienny). Prawa rządzące pieniądzem : prawo ilości pieniądz potrzebnego do obiegu - o ilości pieniądza potrzebnego do obiegu decydują te jego funkcje, w których występuje on realnie. W każdej z tych funkcji należy określić zapotrzebowanie na pieniądz I= T-K-B+Z / S T - suma cen towarów i usług przeznaczonych do wymiany (F1)- K wartość transakcji kredytowych; B wartość transakcji kompensacyjnych (F2)- Z spłata zobowiązań w danym momencie (F3)- S średnia prędkość obiegu pieniądza im szybciej krąży tym mniej potrzeba go do obiegu. Prawo Greshema - Kopernika - pieniądz gorszy wypiera z rynku pieniądz lepszy. Dotyczy pieniądza wartościowego. Może zadziałać, gdy obok pieniądza papierowego jest pieniądz kruszcowy. Wtedy któryś może zostać wyparty z rynku. Prawo powrotnego strumienia pieniądza - strumień pieniądza wypuszczanego do obiegu (w postaci kredytu) powinien być równy strumieniowi, który wraca z powrotem do jego emitenta. Dotyczy to każdego rodzaju pieniądza pod warunkiem, ze kredyt zostanie spłacony całkowicie. Nic nie mówi się tu o odsetkach.

(…)

… - (bez prawa regresu) - długoterminowe finansowanie dostawców. Polega na zakupie terminowych wierzytelności dostawców produktów, towarów i usług, przez wyspecjalizowaną instytucję. Zakup wiąże się z całkowitym przejęciem ryzyka wypłacalności dłużnika. Jest to umowa nienazwana, nie określona w KC. Strony umowy forfaitingowej: zbywca wierzytelności (forfaitysta) - dostawca produktów, usług, posiadacz…
…. bankowych. Polecenie przelewu - pieniądze zgodnie z nim, przelewane są z jednego rach. bankowego na inny. Polecenie przelewu to dyspozycja klienta banku obciążenia jego rach. określoną kwotą, przy równoczesnym uznaniu tą kwota innego wskazanego rach. Bank musi to polecenie przyjąć jeśli na koncie klienta znajduje się wystarczająca ilość pieniędzy. Bank jest zobowiązany do określenia w umowie rach…
…. e tym banku. W innym banku - na odrębnym blankiecie. Gdy daje je poręczyciel i dotyczy banku udzielającego kredyt „zobowiązanie poręczyciela”, w innym banku „odrębny dokument”. Pełnomocnictwo do umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych - jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusze powiernicze mogą być nabywane przez osoby fizyczne i prawne posiadające zdolność do czynności prawnych. Jednostki te reprezentują udział w aktywach funduszu, są wyrazem uczestnictwa prawa do papierów wartościowych oraz tytułem do udziału w dochodach funduszy. Jednostki uczestnictwa są niezbywalne na rynku wtórnym, na samych jednostkach nie można ustanowić zastawu, można je jedynie umorzyć otrzymując w zamian cenę ich wykupu. Zastaw ogólny - można go ustanowić na rzeczach ruchomych, na jego mocy…
… z tytułu nabycia danej rzeczy przez finansującego. Umowa powinna być zawsze na piśmie pod rygorem jej nieważności. Leasingobiorca nie może czynić zmian w przedmiocie leasingu bez zgody finansującego chyba, że wynika to z przeznaczenia przedmiotu leasingu. Cechy charakterystyczne: przedmiot użyczenia przez cały czas trwania umowy jest własnością leasingodawcy; czas trwania umowy jest dokładnie określony…
… uczestniczące w rozliczeniach. Uwarunkowane formy rozliczeń znajdują zastosowanie głównie przy rozliczeniach z tytułu importu i eksportu. Do podstawowych form rozliczeń o charakterze zleceń uwarunkowanych zalicza się inkaso i akredytywę dokumentową. Natomiast bezwarunkowe zlecenia płatnicze stosuje się głównie w transakcjach nietowarowych, np.: przy opłacaniu usług, spłacie długu, zapłacie odsetek…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz