Bankowość - pieniądz krajowy i zagraniczny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bankowość - pieniądz krajowy i zagraniczny - strona 1 Bankowość - pieniądz krajowy i zagraniczny - strona 2 Bankowość - pieniądz krajowy i zagraniczny - strona 3

Fragment notatki:

BANKOWOŚĆ
Spis: Pieniądz krajowy i międzynarodowy Istota i funkcje pieniądza
Współczesne formy pieniądza
Wymienialność pieniądza, kurs walutowy Banki w systemie finansowym państwa Pojęcie i rola banku
System bankowy i modele sektora bankowego
Rodzaje banków
Konkurencja między bankami
Nadzór bankowy
Bankowy fundusz gwarancyjny
Ewolucja bankowości na świecie
Polityka pieniężna Operacje bankowe /czynne , bierne ,pośredniczące/ Zarządzanie bankiem komercyjnym I.BANKI W SYSTEMIE FINANSOWYM PAŃSTWA 1.1.DEF INICJA I ROLA BANKU Bardzo trudno zdefiniować pojęcie współczesnego banku. Tradycyjnie określano bank jako przedsiębiorstwo usługowe , którego działalność polega na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych do sfinansowania kredytów. Niezwykle dynamiczny rozwój sektora bankowego powoduje ,że dość trudno jest dziś ustalić zwięzłą i pełną definicję banku . Najprościej możemy powiedzieć , że bank komercyjny to samodzielne przedsiębiorstwo , które czerpie dochody z wykonywania operacji bankowych. Dla potrzeb wykładu przyjmijmy , że :
Bank to samodzielne przedsiębiorstwo , które oferuje i realizuje usługi w zakresie obrotu płatniczego, finansowania, dokonywania wkładów pieniężnych oraz czynności związanych z tymi usługami . Dokumenty Unii Europejskiej definiują bank poprzez wymienienie wykonywanych przez bank czynności , a wytyczne Unii wprowadzają podział na banki depozytowo-kredytowe i inwestycyjne oraz uniwersalne.
Do usług bankowych zostały zaliczone czynności : 1.przyjmowanie depozytów i innych funduszy zwrotnych
2.udzielanie kredytów i pożyczek
3.usługi leasingowe
4.usługi doręczania pieniędzy 5.emisja i zarządzanie środkami płatniczymi /karty kredytowe, czeki/
6.gwarancje i zobowiązania pozabilansowe
7.prowadzenie rachunków własnych i klientów
8.udział w emisji papierów wartościowych i usługi w tym zakresie
9.doradztwo finansowo-organizacyjne /strategie, fuzje, sprzedaż firm/
10.usługi maklerów walutowych
11.zarządzanie i doradztwo portfelowe
12.przechowywanie i administrowanie papierami wartościowymi 13.usługi kredytowe
14,usługi sejfowe
Rolę banku w gospodarce narodowej charakteryzuje się poprzez wskazanie
trzech najbardziej istotnych dziedzin działalności banku , a mianowicie:


(…)

… tajemnicy obrotów i sald na rachunku.
Posiadanie rachunku w banku włącza jego posiadacza w sieć rozliczeniową . W obrocie krajowym obowiązują następujące formy rozliczeń bezgotówkowych
- polecenie przelewu ,polecenie zapłaty , czek rozrachunkowy ,akredytywa ,
karty płatnicze, rozliczenia planowe , okresowe rozliczenia saldami.
Operacje kasowo - skarbcowe to ogół czynności bankowych polegających…
… przez banki tworzą urząd nadzoru bankowego / sprawowany przez bank centralny lub Ministra Finansów/.
W 1998 roku utworzono w ramach struktury Narodowego Banku Polskiego Departament Nadzoru Bankowego , który przekształcony później w Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego , podporządkowany bezpośrednio Prezesowi NBP.
Zadania nadzoru bankowego to :
Niedopuszczenie do naruszenia prawa bankowego…
… podmiotów od banków komercyjnych. Dopływ kapitału następuje poprzez emisję papierów wartościowych i giełdę. Istotną rolę odgrywają tu różnego typu fundusze i banki inwestycyjne.
Ad.2. Zakłada, że dominującą rolę w sektorze finansowym pełni system bankowy, a szczególnie banki uniwersalne. Równocześnie rozpowszechniają się powiązania między bankami a korporacjami przemysłowymi. Banki inwestycyjne zajmują się wszystkim, poza działalnością depozytowo-kredytową , głównie usługami dotyczącymi papierów wartościowych,
bezpośrednim transferem oszczędności na rynek pieniężny i kapitałowy.
Bank uniwersalny dokonuje wszystkich czynności bankowych stąd łączy transakcje depozytowe i kredytowe z transakcjami w zakresie papierów wartościowych i czynnościami emisyjnymi, nie ma żadnych ograniczeń w jego działalności .
Zalety systemu…
… o umowy kredytowe
Krzyżowanie udziałów kapitałowych
Stymulowanie powstawania silnych banków uniwersalnych
Wady systemu niemiecko - japońskiego
Niedostateczne rozszerzenie wachlarza instrumentów finansowych
Opóźnienia we wprowadzaniu innowacji
Mniejsza odporność na konkurencję instytucji parabankowych /przykład Kasy Grobelnego/
1.4. RODZAJE BANKÓW
W Unii Europejskiej przyjęte jest rozwiązanie ,że na rynku…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz