formy kredytu - Kredyt towarowy (handlowy)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
formy kredytu - Kredyt towarowy (handlowy) - strona 1 formy kredytu - Kredyt towarowy (handlowy) - strona 2 formy kredytu - Kredyt towarowy (handlowy) - strona 3

Fragment notatki:

Formy kredytu 1. Formy kredytu 2. Rodzaje zasobów bankowych A) w/g kryterium podmiotowego B) w/g kryterium charakteru i przyczyn powstania 3. Pojęcie i cele polityki pieniężnej 4. Pojęcie rynku pieniężnego oraz podaży pieniądza 5. Zdolność kredytowania b anków komercyjnych 6. Pieniężne instrumenty banku centralnego stosowane w oddziaływaniu na podaż pieniądza Formy kredytu 1. Kredyt towarowy (handlowy) - polega na wzajemnym kredytowaniu się przedsiębiorstw, jest bezpośrednio związany z ruchem kapitału handlowego i przemysłowego. 2. Kredyt bankowy - forma ruchu pożyczkowego - operacje wekslowe banków - zamiana wierzytelności wekslowych w gotówkę, przekształcenie kredytu handlowego na bankowy. Dyskonto weksli - skup przez bank weksli, których termin wykupu jeszcze nie nadszedł. - operacje towarowe - pożyczki na towary w drodze i w obrocie towarowym. - operacje papierami wartościowymi - pożyczki pod zastaw papierów wartościowych, tj. obligacji pożyczek państwowych, inwestycje bankowe polegające na zakupie przez bank papierów wartościowych. - operacje rachunku bieżącym - operacje nie zabezpieczone, polegają na udzieleniu pożyczek bez realnego zabezpieczenia, są to pożyczki dla dużych przedsiębiorstw, wysoko oprocentowane. - kontokorent - to rachunek bankowy, za pomocą, którego dokonywane są wszystkie operacje między klientem a bakiem, pożyczki są terminowe lub bezterminowe. Ad. 2) Zasoby bankowe A) Kryterium podmiotowe (podział zasobów bankowych na wkłady pochodzące z gospodarstw, od ludności) 1.) Gromadzenie środków przedsiębiorstw uspołecznionych - różnice między otrzymaniem dochodów a dokonywaniem wydatków. Wkłady przedsiębiorstw powstają w wyniku następujących procesów gospodarczych: - powstanie rezerw transakcyjnych w przedsiębiorstwach w związku z ich działalnością eksploatacyjną i inwestycyjną - osiągnięcie ponadplanowego zysku - niepełnego zsynchronizowania zaopatrzenia z zapotrzebowaniem - przebiegu rozliczeń z innymi przedsiębiorstwami Wyróżniamy dwa rodzaje wkładów : (1.) Wkład a vista - do przeprowadzania bieżącego obrotu płatniczego, do wykorzystania w każdej formie i w każdym czasie/ (2.) Wkłady terminowe - przekazywane do banku na minimum 1 miesiąc, mogą być włożone na ściśle określony termin, bez prawa wcześniejszego ich podjęcia oraz złożone na czas określony, ale możliwością ich wcześniejszego podjęcia przy zachowaniu określonego terminu wypowiedzenia. 2.) Środki pieniężne w rozliczeniach bankowych. 3.) Środki budżetu państwa - gromadzone na rachunkach bankowych. Stanowią nadwyżkę wpływów na wydatkami budżetu państwa, mogą mieć charakter krótkoterminowy bądź lokat długoterminowych.

(…)

… aktywów w formie gotówki.
b) Kredyt redyskontowy - odkupywanie od baków komercyjnych weksli. Zakup weksli za kwotę niższą od nominalnej, różnica jest wyznaczona przez stopę dyskontową. Stopa redyskontowa banku centralnego jest niższa od stopy dyskontowej banku komercyjnego. Podaż pieniądza banku centralnego przez redyskonto weksli nie jest kontrolowana przez bank centralny, lecz zależy od banków komercyjnych. Wysokość stopy redyskontowej ma wpływ na wielkość udzielanych pożyczek przez banki rozliczeniowe w banku centralnym.
c) Operacje otwartego rynku - sprzedaż i zakup przez bank centralny papierów wartościowych publicznych. Operacje otwartego rynku są uważane za skuteczniejszy środek regulowania podaży pieniądza przez BC niż redyskonto, gdyż pozwalają z góry ustalić kwotę wzrostu podaży pieniądza BC. Stopa % kształtuje się jako wielkość wynikowa określana przez relację popytu na pieniądz do jego podaży. Gdy BC kupuje weksle skarbowe - zwiększają się rezerwy gotówkowe baków rozliczeniowych.
d) Kredyt lombardowy - udzielany przez BC bankom komercyjnym na bardzo krótkie terminy. Stopa kredytu lombardowego jest wyższa niż stopa redyskontowa. Banki komercyjne korzystają z kredytu lombardowego…
… niż wkłady.
5) Fundusze własne banków i ich funkcje:
- podstawa do uruchomienia instytucji kredytowej
- podstawa do określenia najmniej pewnych operacji kredytowych
- forma wykorzystania zysku banku
- forma do oceny solidności baku
Kryterium podmiotowe z punktu widzenia dysponentów:
zasoby scentralizowane- gromadzone na rachunkach środki pieniężne, których posiadaczami są centralne instytucje finansowe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz