Bankowość - operacje - podstawy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bankowość - operacje - podstawy  - strona 1 Bankowość - operacje - podstawy  - strona 2 Bankowość - operacje - podstawy  - strona 3

Fragment notatki:

Bank- jest osobą prawną, działającą na podstawie ustaw, utworzoną na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym.
Rola banków: pośrednika- (rozróżnia ona trzy podstawowe grupy klientów)
klienci, którym pieniądze w danym momencie są mniej potrzebne, mają ich za dużo;
klienci, którzy przychodzą po pieniądze;
bank jako pośrednik prowadzi do rozliczenia
gwaranta - polega na tym, że bank jest postrzegany jako instytucja zaufania społecznego
płatnika - polega między innymi na tym, że bank udzielając kredytu opłaca faktury od kredytobiorcy
agenta rządowego - jako fundusz powierniczy (może być depozytariuszem).
polityczna (BGŻ, PKO BP, BGK)
Banki w ramach swojej działalności prowadzą procesy transformacyjne , tj.:
transformacja środków- udzielanie kredytów;
transformacja terminów- jedną z zasad jest zasada adekwatności poziomej bilansu polegającej na tym, że depozyty tego samego charakteru powinny być transformowane na kredyty tego samego rodzaju;
transformacja ryzyka;
transformacja przestrzennej alokacji środków i zależność od regionów;
transformacja informacyjna.
Czynności bankowe zastrzeżone: przyjmowanie wkładów (terminowych i żądanie);
prowadzenie rachunków bankowych;
udzielanie kredytowi gwarancji bankowych;
przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych;
emitowanie bankowych papierów wartościowych.
b) banki poza wykonywaniem czynności bankowych mogą także wykonywać: operacje czekowe i wekslowe
udzielanie pożyczek pieniężnych
wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu;
terminowe operacje finansowe (np. futures);
nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych (np. factoring z regresem);
wykonywanie czynności obrotu dewizowego;
przechowywanie przedmiotów i papierów wart. oraz udostępnianie skrytek sejfowych;
działalność komercyjna prowadzona nie tylko przez banki może: obejmować lub nabywać akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej nie będącej bankiem lub jednostki uczestnictwa w funduszach powierniczych, z tym że ich łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu nie może przekroczyć 15% funduszu własnego banku;
zaciągać zobowiązania związane z emisją papierów wartościowych;
dokonywać obrotu pap.wart.
dokonywać na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika, z tym, że bank jest zobowiązany do ich sprzedaży w okresie nie dłuższym niż 3 lata od daty nabycia;


(…)

… bankowe) regulowana jest wieloma aktami prawnymi:
Ustawa Prawo Bankowe
Przepisy wykonawcze do tej ustawy wydawane przez Prezesa NBP i Komisję Nadzoru Bankowego, Radę Polityki Pieniężnej oraz Prezesów Banków
Inne ważne przepisy (k.c., kodeks spółek handlowych, prawo wekslowe, prawo czekowe, prawo działalności gosp., ustalenie ustawy prawo spółdzielcze, prawo dewizowe)
Prawa i obowiązki banku i klienta…
… założycielski. Jego wpłata powinna być dokonana przed wpisaniem banku do właściwego rejestru (tj. rejestru spółdzielni- banki spółdzielcze, rejestru handlowego- banki w formie S.A.) lub wystąpieniem do Komisji Nadzoru Bankowego o zezwolenie na rozpoczęcie działalności banku państwowego;
Przy czym funduszem podstawowym jest:
w banku państwowym fundusz statusowy (równowartość składników majątku przekazywanych…
… z działalności bankowej. Celem tego funduszu jest zwiększenie bezpieczeństwa banku, narażonego na niedające się przewidzieć i przepisać do poszczególnych operacji ryzyko.
Funduszami uzupełniającymi (za zgodą Komisji Nadzoru Bankowego) mogą być:
Zobowiązania z tytułu przyjętych przez bank na okres co najmniej 5 lat środków pieniężnych, które zgodnie z zawartą umową nie mogą być wcześniej wycofane z banku…
… jest przez dostawę instrumentu, który był przedmiotem transakcji, zaś transakcja futurres rozliczana jest przez różnicę cen kursów i indeksów, czyli instrument bazowy ma w tym przypadku tylko charakter umowy i nie jest dostarczany w ramach rozliczenia.
Transakcje opcyjne - to dające prawo a nie obowiązek “kupna lub sprzedaży określonej ilości instrumentu bazowego w ciągu ustalonego terminu (opcja amerykańska) lub w dniu wygaśnięcia (opcja europejska) po z góry ustalonej cenie.”
Transakcje złożone:
Są między innymi transakcje swap polegają na kupnie lub sprzedaży walut z dostawą natychmiastową oraz jednoczesnej sprzedaży, kupnie tej samej kwoty waluty obcej z dostawą terminową po ugodowym z góry kursie. Dokonywane są one w celu wyeliminowania ryzyka kursowego w przypadku, gdy równocześnie powstają wymagalne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz