Bankowość - notatki - system bankowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 805
Wyświetleń: 3647
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bankowość - notatki - system bankowy - strona 1 Bankowość - notatki - system bankowy - strona 2 Bankowość - notatki - system bankowy - strona 3

Fragment notatki:

Bankowość - System bankowy- jako ogniwo systemu finansowego państwa jest zespołem norm prawnych, instytucji i instrumentów spełniającym takie funkcje w gospodarce: zapewnienie mechanizmu gromadzenia środków finansowych i ich podziału pomiędzy różne przedsięwzięcia/ zapewnienie sposobów rozliczania i dokonywania płatności/ zapewnienie informacji cenowej stwarzającej możliwości podejmowania decyzji przez podmioty gospodarujące (stopy %)/ zapewnienie skutecznych procedur zarządzania ryzykiem. Kryteria klasyfikacji systemów: ze względu na relacje z otoczeniem-otwarte i zamknięte / ze względu na możliwoś
zmian w zachowaniu systemu-statyczne i dynamiczne/ Systemy bankowe mają wiele różnorodnych powiązań z otoczeniem-są systemami otwartymi. Rozwijają się w czasie i podlegają rozmaitym zmianom-są uważane za systemy dynamiczne. (system otwarty działa w relacji z otoczeniem/ system dynamiczny co roku się zmienia.
Instytucje systemu bankowego- bank centralny, banki operacyjne, nadzór bankowy, instytucje wspomagające.
Bank Centralny - podstawowy cel w krajach gospodarce rynkowej-utrzymanie stabilności cen w kraju oraz zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa finansowego sektora bankowego i płynności rozliczeń pieniężnych w gospodarce. Funkcje BC - bank emisyjny, bank państwa,bank banków. Jest jedynym uprawnionym emitentem znaków pieniężnych będących prawnym środkiem płatniczym w kraju i reguluje obieg emitowanego pieniądza gotówkowego.Jest tez kreatorem pieniądza bankowego,gdy udziela kredytów bankom komercyjnym lub skupuje papiery wartościowe lub waluty obce./ Jest bankiem państwa w zakresie bankowej obsługi budżetu państwa i obsługi długu państwowego.Organizuje również płatności zagraniczne,realizuje politykę w odniesieniu do kursu walut,utrzymuje i zarządza rezerwami zagranicznych środków pieniężnych/ W funkcji banku banków bc organizuje rozliczenia pieniężne i aktywnie uczestniczy w systemie rozliczeń międzybankowych, jest bankiem rezerwowym dla banków operacyjnych, reguluje strumień pieniądza bankowego tworzonego przez banki operacyjne, nadzoruje i reguluje płynność całego systemu bankowego.
Banki operacyjne- banki to przedsięb prowadzące działalność depozytową,kredytową,rozliczeniową.Mogą też świadczyć usługi w obrocie kapitałowym. Są nie tylko podmiotami z funkcją celu w postaci maksymalizacji wartości rynkowej lecz muszą też spełniać warunki instytucji publicznego zaufania. Jest to warunek lokowania przez klientów środków pieniężnych na rachunkach bankowych a tym samym umożliwia bankom prowadzenie ich statutowej działalności. W przepisach wspólnotowych instytucje kredytową definiuje się jako instytucje która przymuje depozyty publiczne i inne fundusze na zasadzie zwrotności i dziela kredytów na własny rachunek,instytucjami takimi mogą być banki i instyt.nieposiadające takiego statusu a określane mianem

(…)

… do wdrożenia usługi polecenia zapłaty,/ działania zmierzające do standaryzacji systemu kwalifikacji dla pracowników bankowych/ powołanie arbitra bankowego - inicjatywa ZBP/ propagowanie ujednoliconego numeru rachunku bankowego/ powstanie agencji ratingowej CERA (Central European Rating Agency) - powstała z inicjatywy ZBP/ BIK i BIG
Bankowy Arbitraż Konsumencki-przy Związku Banków Polskich. Został powołany…
… w opracowywaniu planów państwa/ opiniowanie projektów aktów normatywn.ze sfery Polit.gospod.
Organy Narodowego Banku Polskiego: Prezes NBP,Rada Polityki Pieniężnej,Zarząd NBP. Funkcje prezesa można pełnić najwyżej przez 1 kadencje. Prezes NBP jest:przewodniczącym Rady Polityki Pieniężnej, przewodniczącym Zarządu NBP oraz członkiem Komisji Nadzoru Bankowego Reprezentuje BC na zew,odp.za wykonanie uchwał RPP…
… części strat.
W swojej historii Komisja Nadzoru Bankowego doprowadziła do przejęcia przez silniejszych partnerów 150 restrukturyzowanych banków spółdzielczych. W ok. 20 bankach komercyjnych zagrożonych niewypłacalnością zostało przeprowadzone postępowanie naprawcze.
Instytucje nadzoru bankowego- Od 1 stycznia .2008 nadzór bankowy wykonywany jest przez instytucję zintegrowanego nadzoru finansowego nad całym rynkiem finansowym, tj. Komisje Nadzoru Finansowego Wcześniej (od l stycznia 1998 r. do końca 2007 r.) nadzór miał charaktersektorowy, tj. każdy sektor rynku finansowego objęty był nadzorem wyspecjalizowanej instytucji nadzorczej. Funkcję nadzoru nad sektorem bankowym sprawowała Komisja Nadzoru Bankowego ze swym organem wykonawczym w postaci Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego. Przed 1998 r. nadzór nad sektorem bankowym pełnił bezpośrednio NBP.
Komisja Nadzoru Finansowego-Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym weszła w życie 18 września 2006. Nowe prawo utworzyło Komisję Nadzoru Finansowego, która zastąpiła Komisje Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, a od 1 stycznia 2008 r. - również Komisję Nadzoru Bankowego. Komisja Nadzoru…
…: założycielami mogą być osoby prawne i fizyczne. Jeśli nie sa nimi Skarb Państwa, bank krajowy, instytucja kredytowa, bank zagraniczny, krajowy lub zagraniczny zakład ubezpieczeń albo międzynarodowa instytucja fin. Nie może być mniej nić 3 założycieli. Mogą bycz tworzone przez osoby zagraniczne albo z udziałem osób zagranicznych. Wkłady pieniężne osób zagr. Do kapitału założycielskiego są w PLN…
… zastawnych i bankach hipotecznych. Banki spółdzielcze - regulowane przez ustawę z 7.12.200 r o funkcjonowaniu banków spółdzielczych ich zrzeszaniu i bankach zrzeszających, prawem spółdzielczym prawem bankowym. Ze względu na ograniczenia kapitałów własnych banki te zostały objęte obowiązkiem zrzeszania się w bankach zrzeszających. Banki spółdzielcze spełniające tylko ustawowe minimum kapitałowe ( 1 min euro) prowadzą działalność na obszarze powiatów, w których mają siedziba i na terenie powiatów z oddziałami. Banki z przedziału 1- 5 mln euro, prowadzą działalność na terenie województwa w którym znajduje isę siedziba i poza nim na terenie powiatów z placówkami. Za zgoda banku zrzeszającego bank spół, może prowadzić działalność na terenie powiatów sąsiadujących z terenem określonym wyżej. Taka działalność…
… przyjęcie euro kurs ztotego do euro zostanie usztywniony. w ramach systemu kursowego " ERM II Oznacza to, że w tym czasie Narodowy Bank Polski będzie utrzymywał rynkowy kurs ztotego wobec euro w przedziale dopuszczalnych wahań w stosunku do ustalonego kursu centralnego. Bank banków-Bank centralny jest odpowiedzialny za stabilność i bezpieczeństwo całego systemu bankowego. Sprawuje kontrolę…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz