Bankowość jako system bankowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bankowość jako system bankowy - strona 1 Bankowość jako system bankowy - strona 2 Bankowość jako system bankowy - strona 3

Fragment notatki:

Bankowość System bankowy: Bank jako specyficzna forma przedsiębiorstwa. Banki obok innych instytucji finansowych pełnią rolę pośredników finansowych.
Inne instytucje finansowe to:
fundusze powiernicze
fundusze emerytalne
firmy ubezpieczeniowe
firmy factoringowe, leasingowe, forfaitingowe
firmy ventures capital.
Makroekonomiczna rola banków jako pośredników finansowych pełniących funkcje transakcyjne i transformacyjne. Z makroekonomicznego punktu widzenia banki pełnią rolę pośredników finansowych stawiając do dyspozycji usługi związane z przyjmowaniem lub udostępnianiem środków pieniężnych. Kojarzą w ten sposób podaż kapitału z popytem. Usługi związane z przyjmowaniem bądź udostępnianiem środków pieniężnych są usługami o charakterze trans akcyjnym . Za pomocą tych usług realizuje się transakcyjna funkcja banków.
Drugą funkcją, jaką pełnią banki jest funkcja transformacyjna . Transformacja środków pieniężnych zachodzi w wymiarze wielkości tych środków, w wymiarze czasowym i wymiarze przestrzennym. Konieczność istnienia tej funkcji wynika z faktu, że po obu stronach rynku mamy do czynienia z różnymi wielkościami środków pieniężnych, różnymi terminami i różnymi miejscami występowania popytu i podaży kapitału. Banki będąc pośrednikami, realizując funkcję transformacji rozwiązują te problemy.
Funkcja transformacji wielkości popytu i podaży środków finansowych polega na tym, iż banki przyjmują znaczną liczbę małych wkładów i środki pozyskane w ten sposób udostępniają w postaci większych sum kredytobiorcom.
Funkcja transformacji terminów polega na tym, że banki przyjmują środki z terminami zwrotu odmiennymi od tych na jakie same udostępniają te środki.
Funkcja transformacji przestrzennej lokacji środków polega na tym, że banki doprowadzają do równowagi między różniącą się strukturą popytu i podaży na kapitał w wymiarze przestrzennym. Dokonywane jest to zarówno na skalę narodową, regionalną jak i globalną.
Ponadto banki są instytucjami powołanymi do transformacji ryzyka pomiędzy dysponującymi wolnym kapitałem a potrzebującymi go. Banki w wyniku specjalizacji w operacjach finansowych są w stanie dokładniej ocenić ryzyko związane z lokowaniem środków pieniężnych a przez to odpowiednio zarządzać nimi.
Rola banków z mikroekonomicznego punktu widzenia. Bank jest przedsiębiorstwem, które udziela i zaciąga kredyty, przeprowadza rozliczenia pieniężne, transakcje walutowe i operacje na rynku kapitałowo pieniężnym.


(…)

… informuje swój BRIR (A)
BRIR wysyła informację do KIR, gdzie następuje rejestracja wierzytelności
KIR składa zlecenie płatnicze do NBP, gdzie jest realizowany przelew środków na rachunkach bieżących banków
NBP przesyła informacje o przelewie środków do KIR
KIR informuje o tym BRIR banku wierzyciela (B)
Bank wierzyciela (B) powiadamia klienta o dokonaniu przelewu (wyciąg z rachunku)
Polecenie zapłaty
… za poczynania swego klienta.
Polecenie zapłaty wymagać będzie pełnego zaufania:
dłużników do wierzycieli
banków wierzycieli do wierzycieli
banków dłużników do wierzycieli.
Polecenie zapłaty może być stosowane w szczególności do bezspornych należności, a zwłaszcza do regulowania zobowiązań z tytułu regularnych masowych płatności, np.:
opłaty za gaz
opłaty za czynsz
opłaty za energię elektryczną
opłaty za telefon
między podmiotami gospodarczymi z tytułu stałych dostaw
Maksymalne kwoty dopuszczane do rozliczeń za pomocą polecenia zapłaty:
1000 EURO dla osób fizycznych
10.000 EURO dla podmiotów gospodarczych.
Czek rozrachunkowy - rozliczenie za pośrednictwem banków, uczestników KIR S.A. w systemie SYBIR
K S E R O
AKREDYTYWA DOKUMENTOWA - samodzielne pisemne zobowiązanie banku otwierającego wobec…
… w instytucjach niebankowych maksymalnie do 60% kapitału własnego; - w pojedyncze przedmioty maksymalnie 15 % funduszy własnych.
Współczynnik wypłacalności: co najmniej 8 %;
nowe banki:
w 1 roku - 15%,
w 2 roku - 12%.
Limity koncentracji kredytów:
- maksymalnie 25% funduszy własnych może zostać zaangażowane w stosunkach z jednym lub powiązanymi ze sobą organizacyjnie lub kapitałowo podmiotami;
- suma kredytów…
… koncentracji inwestycji kapitałowych są normami regulującymi zakres zaangażowania się w inwestycje w instytucje niebankowe.
Ad. 5. Współczynnik wypłacalności Współczynnik wypłacalności banku (adekwatności kapitałowej, =
współczynnik bezpieczeństwa, współczynnik Cooke'a)
Fundusze własne instytucji bankowej
• 100% ≥ 8%
Suma wartości ważonej aktywów i składników pozabilansowych
Przykładowe wagi ryzyka:
0…
… koncentracji kredytów.
Limity koncentracji kredytów (limity zaangażowania kredytowego) ograniczają możliwości angażowania środków banku w pojedyncze przedsięwzięcia. Zostały one odniesione do wysokości posiadanego kapitału (funduszy własnych).
limit koncentracji = aktywa bilansowe + pozycje pozabilansowe
fundusze własne
Suma wierzytelności banku w stosunku do jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych
… składa się z elementów (instytucji) o określonych właściwościach i określonych wzajemnych relacjach między tymi instytucjami. Przyjmując za kryterium podziału banków zakres wykonywanych czynności w systemach bankowych krajów o gospodarce rynkowej można wyróżnić:
banki centralne,
banki komercyjne,
banki specjalne,
banki uniwersalne,
kasy oszczędności,
i spółdzielczość kredytową.
BANK CENTRALNY
Ogólna…
… w drodze emitowania przez siebie listów zastawnych zabezpieczonych bezpośrednio lub pośrednio hipotekami a jedynie dodatkowo kapitałem własnym.
BANKI SPÓŁDZIELCZE
Cechą szczególną banków spółdzielczych jest obowiązek wspierania działalności gospodarczej członków spółdzielni (np. rzemieślników) oraz zasada przestrzennego ograniczenia ich działania.
BANKI UNIWERSALNE
Pojęcie bank uniwersalny oznacza…
… przetargu - zleceniodawca gwarancji wycofa swą ofertę w terminie jaj ważności, bądź wygra przetarg a następnie odmówi podpisania kontraktu.
Kredyt dla jednostek gospodarczych:
Kredyt obrotowy
Kredyt Inwestycyjny
Kredyt obrotowy
Przeznaczeniem kredytu obrotowego jest finansowanie wzrostu zapotrzebowania na środki obrotowe np. na zakup towarów, materiałów, na należności dla dostawców. Kredyty obrotowe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz