Bank uniwerslany a hipoteczny - różnice

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bank uniwerslany a hipoteczny - różnice - strona 1 Bank uniwerslany a hipoteczny - różnice - strona 2 Bank uniwerslany a hipoteczny - różnice - strona 3

Fragment notatki:

Bank hipoteczny a bank uniwersalny - różnice czynności bankowych Bank jest samodzielnym i samofinansującym się przedsiębiorstwem, działającym w oparciu o prawo bankowe i własny statut. Dochodem banku jest różnica między wpływami z odsetek od udzielanych kredytów i pobieranych prowizji i opłat za wykonywane usługi a odsetkami płaconymi depozytariuszom. Zadaniem banku jest obsługa obiegu pieniądza oraz skupianie wolnych kapitałów finansowych i oszczędności (przyjmowanie depozytów) i przekształcanie ich w kapitały funkcjonujące (udzielanie kredytów). W oparciu o Prawo Bankowe z 1997 roku do czynności bankowych banku uniwersalnego zaliczamy: ● Przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,
● Prowadzenie innych rachunków bankowych, ● Udzielanie kredytów,
● Udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie akredytyw,
● Emitowanie bankowych papierów wartościowych,
● Przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,
● Wydawanie, rozliczanie i umarzanie pieniądza elektronicznego
● Wykonywanie innych czynności przewidzianych wyłącznie dla banku w odrębnych ustawach
Czynnościami bankowymi są również następujące czynności, o ile są one wykonywanie przez banki:
● Udzielanie pożyczek pieniężnych oraz pożyczek i kredytów konsumenckich w rozumieniu przepisów odrębnej ustawy,
● Operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty,
● Wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,
● Terminowe operacje finansowe,
● Nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,
● Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych,
● Prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,
● Udzielanie i potwierdzanie poręczeń,
● Wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych
● Pośrednictwo w dokonywaniu przez rezydentów przekazów pieniężnych za granicę oraz rozliczeń w kraju z nierezydentami.
Poza wymienionymi czynnościami banki uniwersalne mogą:
● Obejmować lub nabywać akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej i jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,
● Zaciągać zobowiązania związane z emisją papierów wartościowych,
● Dokonywać obrotu papierami wartościowymi,
● Dokonywać, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika, z tym że bank jest obowiązany do ich sprzedaży w okresie nie dłuższym niż trzy lata od daty nabycia,
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz