Bank i system bankowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bank i system bankowy - strona 1 Bank i system bankowy - strona 2 Bank i system bankowy - strona 3

Fragment notatki:


1. Bank i system bankowy, jego otoczenie oraz miejsce i rola w gospodarce rynkowej. Sformułowanie pojęcia banku z makroekonomicznego punktu widzenia:
 w gospodarce rynkowej charakteryzującej się podziałem pracy wymiana produktów między podmiotami gospodarczymi odbywa się za pośrednictwem pieniądza;
 dla sprawnego zaopatrywania podmiotów gospodarczych w środki płatnicze oraz zapewnienie właściwego funkcjonowania obiegu pieniężnego potrzebni są pośrednicy finansowi, do których zalicza się banki;
 banki wywierają istotny wpływ na alokację zasobów i dokonują takiego podziału kapitału, który zapewnia jego optymalne wykorzystanie;
 banki znajdują się pomiędzy zgłaszającymi popyt na pieniądz i jego podaż oraz nawiązują z nimi osobne stosunki umowne, oszczędzają im w ten sposób konieczność indywidualnego poszukiwania partnera dla pojedynczej transakcji co prowadzi do obniżki kosztów transakcyjnych.
Sformułowanie pojęcia banku z mikroekonomicznego punktu widzenia:
 bank jest przedsiębiorstwem;
 jest instytucją zaufania publicznego;
 działalność banku polega m.in. na pozyskiwaniu wkładów pieniężnych, udzielaniu kredytów, rozliczeniach pieniężnych, udzielaniu gwarancji.
Definicja banku w prawie bankowym
Art. 2. (prawo bankowe) „Bank jest osobą prawną utworzoną zgodnie z przepisami ustaw, działa na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym”.
ART. 5. Ust. 2 (prawo bankowe) „Czynnościami bankowymi są również inne czynności, o ile są one wykonywane przez banki:
- udzielanie pożyczek pieniężnych oraz pożyczek i kredytów konsumenckich;
- operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warianty;
- wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich pomocy;
- przyjmowanie wkładów pieniężnych;
- udzielanie gwarancji;
- emisja papierów wartościowych;
- przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych;
- terminowe operacje finansowe;
- nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych;
- przechowywanie podmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych;
- wykonywanie czynności obrotu depozytowego;
- udzielanie i potwierdzanie poręczeń;
- wykonywanie czynności zleconych związanych z emisją papierów wartościowych.
Istota funkcji transformacyjna - bank jest pośrednikiem finansowym między różnymi strukturami podaży kapitału i popytu na kapitał. Dokonując transformacji tych struktur, doprowadza do ich zrównoważenia.
Funkcja transformacyjna:


(…)

… banków może przybierać charakter funkcjonalny, branżowy lub terytorialny).
Banki na świecie:
- banki uniwersalne i inwestycyjne;
- banki hipoteczne i komunalne;
- banki spółdzielcze.
Bank hipoteczny - instytucja, która jest wyspecjalizowana w udzielaniu kredytów hipotecznych oraz refinansowaniu tej działalności na rynku kapitałowym za pomocą specjalnych papierów wartościowych (listów zastawnych).
Bank inwestycyjny - instytucja, która zajmuje się wyłącznie operacjami związanymi z emisją, sprzedażą, zakupem i zarządzaniem papierami wartościowymi.
Bank uniwersalny - dokonuje wszystkich czynności bankowych; nie ma żadnych ograniczeń w jego działalności.
System bankowy jako część systemu finansowego.
System finansowy - w gospodarce rynkowej to mechanizm współtworzenia i przepływu siły nabywczej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz