Bałtyk i habitaty

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bałtyk i habitaty - strona 1 Bałtyk i habitaty - strona 2 Bałtyk i habitaty - strona 3

Fragment notatki:

Pniewski. Notatka składa się z 24 stron.
1 Woda morska • Zasolenie wody w oceanach wynosi 35 PSU  • Zasolenie mórz zmienia się w szerokim zakresie – wody słone 24,7 PSU (przy tym zasoleniu, wartość temperatury maksymalnej gęstości jest  równa temperaturze krzepnięcia wody) – wody słonawe 40 PSU; wschodnia część Morza Śródziemnego,  Morze Czerwone – morza euryhalinowe 40-30 PSU – morza miksohalinowe 30-0,5 PSU; Morze Bałtyckie, Morze Czarne – morza limnetyczne 

(…)

…) → mało liczba gatunków w Bałtyku
3. Bioróżnorodność filetyczna (odnosi się do obecności dużych jednostek
taksonomicznych) → w Bałtyku mało ponieważ wiele gromad i typów
występuje tylko w pełnosłonych morzach
4. Różnorodność siedlisk ekologicznych (opisuje zróżnicowanie fizyczne
środowiska) → pod tym względem Bałtyk jest dość zróżnicowany
5. Różnorodność nisz ekologicznych (odnosi się do funkcji jakie organizmy
spełniają w ekosystemie – określa powiązania między nimi i środowiskiem)
→ ?, zakłada się, że w ekosystemach nie ma niewykorzystanych nisz
ekologicznych, ale Bałtyk poddany jest bardzo dużym wpływom
antropogenicznym, powodującym eliminację gatunków
10
Liczebność organizmów żywych w Bałtyku
zależności od zasolenia wody
Gromada roślin
Chlorophyta
Phaeophyta
Rhodophyta
całość:
cieśniny duńskie
27-33 PSU
68…
… czynników.
14
Habitaty morskie i formacje ekologiczne
przy brzegu
toń wodna
dno oceaniczne
15
Środowiskowy podział mórz
Czynniki środowiskowe
wpływające na funkcjonowanie
organizmów morskich:

zasolenie
gęstość wody
temperatura
cyrkulacja wody (prądy
morskie)
falowanie (fale, pływy)
światło
sole biogeniczne
typ podłoża
głębokość akwenu
Większość czynników ma
rozmieszczenie strefowe…
… – warstwa wody
do głębokości 200 m
– mezopelagial
– batypelagial
– abysopelagial
Dziedzina bentoniczna
litoral – dno na szelfie
kontynentalnym (do 200 m)
batial – dno stoku
kontynentalnych (200-4000 m)
abysal – partie dna głębokiego
(4000-6000 m)
hadal – dno rowów
oceanicznych
18
Strefowość pionowa w Bałtyku

Bałtyk to obszar szelfu kontynentalnego
(największa głębia ma ok. 450 m)

Nie używa się pojęcia strefy neretycznej,
cała toń wodna jest określana jako
pelagial

Litoral ma bardzo ograniczony zasięg,
ponieważ różnice poziomu morza są
bardzo małe i spowodowane
spiętrzeniami wiatrowymi

Sublitoral do głębokości 20 m + toń
wodna znajdująca się nad tą częścią dna
określa się strefą przybrzeżną
19
Formacje ekologiczne
obejmuje organizmy (o różnej przynależności taksonomicznej)
zasiedlające…
… to samo środowisko (habitat) i posiadające podobne,
specyficzne dla tego środowiska przystosowania
Formacje toni
wodnej:
• plankton
• nekton
Formacje żyjące na
granicy styku wodaatmosfer
• neuston
• pleuston
Formacje tworzone przez
organizmy
przytwierdzone do
podłoża → bentos
typy zasiedlanego podłoża
dno
podwodne przedmioty
rośliny
zwierzęta
Plankton
organizmy swobodnie unoszące się w toni…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz