Badanie zdolnośći kredytowej osób prawnych - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 371
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie zdolnośći kredytowej osób prawnych - wykład - strona 1 Badanie zdolnośći kredytowej osób prawnych - wykład - strona 2 Badanie zdolnośći kredytowej osób prawnych - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Badanie zdolności kredytowej osób prawnych.
I. Wstęp.
Reforma systemu gospodarczego i prawnego kraju, zapoczątkowana w latach 1989 - 1990, spowodowała głębokie zmiany z systemie bankowym. W wyniku tych przemian oraz nabywania w miarę upływu czasu doświadczenia banki zaczęły w inny niż do tej pory sposób kształtować swoje postępowanie wobec klientów. Na postępowanie to oprócz nowych warunków ekonomiczno-prawnych duży wpływ ma konkurencja na rynku bankowym. Wymienione czynniki w sposób zasadniczy odbiły się na stosunkach między bankiem a kredytobiorcami i ukształtowały je na nowo. Dotyczyło to głównie zasad i trybu udzielania kredytów oraz metod finansowo-ekonomicznej oceny kredytobiorców. W strukturze dochodów banków polskich udział dochodów z tytułu działalności kredytowej stanowi nadal znaczącą pozycje i na tle banków zagranicznych oceniany jest jako wysoki. W związku z tym niezmiernie ważną sprawą dla każdego banku jest struktura i jakość portfela kredytowego.Należy dodać, ze w dzisiejszych czasach w Polsce obserwuje się bardzo wysoki udział złych kredytów, dochodzi on do 80% udzielonych kredytów. Natomiast w grupie wszystkich kredytów 40% stanowią kredyty nie do odzyskania. Sytuacja ta tłumaczona jest ogólną złą sytuacją gospodarki polskiej. Pogarszająca się sytuacja finansowa firm będących klientami banków i rosnąca lawinowo fala bankructw zmusza banki do weryfikacji portfeli kredytowych, zaostrzania kryteriów oceny ryzyka i tworzenia dodatkowych rezerw. II. Pojecie zdolności kredytowej.
Banki udzielają kredytów podmiotom gospodarczym posiadającym zdolność kredytową, tzn. takim które posiadają zdolność do spłaty zaciągniętych kredytów wraz z odsetkami w umownych terminach płatności. Zdolność kredytową mają podmioty gospodarcze, których bieżące i przewidywane wyniki finansowe oraz stan majątkowy zapewniają wypłacalność. Banki oceniają zdolność kredytową w okresie do upływu terminu zwrotu kredytu, uwzględniając zasady systemowe oraz wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne.
W momencie przyznania kredytu nie kończy się proces obserwowania i analizowania sytuacji finansowej kredytobiorcy, wręcz przeciwnie - przez cały czas trwania stosunku kredytowego banki dokonują oceny zdolności kredytowej jednostek gospodarczych korzystających z kredytu. Celem badania zdolności kredytowej przez bank jest stwierdzenie, czy kredytobiorca będzie w stanie zwrócić zaciągnięty kredyt wraz z należnymi odsetkami w terminie ustalonym w umowie.
Zdolność kredytową posiadają przedsiębiorstwa, których efektywność gospodarowania oraz stan majątkowy zapewniają wypłacalność. Efektywność finansowa działalności gospodarczej powinna zapewnić prawidłową działalność eksploatacyjną, a stan majątkowy powinien reprezentować taki stopień płynności składników majątkowych, aby mogły być one w razie potrzeby zamienione na pieniądz.


(…)

… ( wolumen i wartość sprzedaży, ceny surowców, ceny wyrobu finalnego, poziom kursu walutowego). Najczęściej wykorzystuje się tutaj metody: zaktualizowanej wartości netto - NPV oraz wewnętrznej stopy zwrotu - IRR.
Określenie jakości przedsięwzięcia - podsumowanie całości analizy - jeśli uzyskana ocena jest pozytywna, to można przejść do kolejnego etapu
Określenie klasy łącznego ryzyka kredytowego banku - konieczne jest tutaj ustalenie stopnia wykonalności ustaleń planowych, czyli zgodności przebiegu realizacji inwestycji z założeniami business planu i technicznej charakterystyki inwestycji.
Przygotowanie propozycji dotyczących warunków dostępu klienta do kredytu - warunki te zależą od klasy łącznego ryzyka kredytowego, które uwarunkowane jest jakością przedsięwzięcia i klasą ryzyka kredytowego banku…
… behawioralny
W przeciwieństwie do scoringu użytkowego jest on stosowany wobec stałych klientów banku, najczęściej w takich sytuacjach jak: określaniu bądź modyfikacji limitu kredytowego, przy udostępnianiu nowych produktów, przy przedłużaniu warunków umowy, np. w zakresie korzystania z kart płatniczych, itd. Jest to metoda bardziej kompleksowa i wiarygodna, gdyż wykorzystuje dane historyczne zebrane…
… bilansowe (trend) 20%
3. Otoczenie zewnętrzne 30%
4. Środowisko wewnętrzne 30%
VI. Podsumowanie
Na podstawie skrótowego przeglądu stosowanych metod oceny zdolności kredytowej można zauważyć brak uniwersalnej formuły oceny zdolności kredytowej na terenie kraju. W ocenie ryzyka kredytowego najczęściej wykorzystuje się raitingu o różnej skali punktacji i wag dla poszczególnych kryteriów oceny .W systemie…
… skuteczności w egzekwowaniu należności. Prowadzi to do powstania zatorów płatniczych. • Wskaźnik płatności zobowiązań - zobowiązania krótkoterminowe * t / koszty uzyskania przychodów
Wypłacalności - informują o sytuacji finansowo-ekonomicznej, o strukturze źródeł finansowania oraz o stopniu zapewnienia spłaty kredytu wraz z odsetkami.
• Wskaźnik pokrycia obsługi długu - informuje ile razy zysk w działalności…

Analizę SWOT
Analizę UNIDO - odmiana analizy SWOT
Analizę jakościową
Najczęściej stosuje się analizę SWOT, która przebiega w następujących etapach:
Analiza realności:
Analiza techniczna - ocena możliwości wykonania przedsięwzięcia według założeń techniczno-organizacyjnych i zakładanych elementów eksploatacyjnych
Analiza marketingowa - ocena stopnia pewności funkcjonowania w przyszłości przy uwzględnieniu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz