Badanie przy pomocy aparatu Einstaina - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie przy pomocy aparatu Einstaina - omówienie - strona 1 Badanie przy pomocy aparatu Einstaina - omówienie - strona 2 Badanie przy pomocy aparatu Einstaina - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Rzeszów dn.   SPRAWOZDANIE Z LABORATORIUM IN ś YNIERII  MATERIAŁOWEJ  Grupa:  Imiona i nazwiska :    TEMAT ĆWICZENIA:  BADANIE WŁASNO Ś CI DYNAMICZNYCH MATERIAŁÓW  MAGNETYCZNIE MI Ę KKICH PRZY POMOCY APARATU EPSTEINA 25 CM    OCENA:    P r z e b i e g    ć  w i c z e n i a     I.  Zapoznanie się z rodzajami materiałów magnetycznie miękkich.  −  Krótka charakterystyka materiałów z uwzględnieniem właściwości, zastosowania i róŜnic między  materiałami.  II.  Zapoznanie się z próbkami wybranych materiałów magnetycznie miękkich, spośród wymienionych  poniŜej:  Próbka nr 1 - blacha anizotropowa zimnowalcowana, symbol ET 41-27   Próbka nr 2 - blacha anizotropowa zimnowalcowana  Próbka nr 3 - blacha izotropowa gorącowalcowana  III.  Badanie właściwości dynamicznych przy pomocy aparatu Epsteina 25 cm  −  zapoznanie się ze stanowiskiem pomiarowym wg instrukcji,  −  wykonanie obliczeń, przygotowujących do pomiarów,  −  wykonanie pomiarów,  −  obliczenia, opracowanie i zestawienie wyników pomiarów.  IV.  Przedstawić wykresy pętli histerezy, krzywych komutacyjnych  B m=f( H m); wykresy   ∆ p Fe =f( B m),  S s=f( B m) oraz przebiegi prądu magnesującego i napięcia indukowanego.  V.  Wnioski i spostrzeŜenia.  VI.  Wykaz wykorzystanych źródeł.      Ad. I                Ad. II  Próbka nr …….  Parametry techniczne:          Ad. III  1.  Opis metody oscylograficznej (krótka charakterystyka) oraz sposobu skalowania osi  B  i osi  H .                  2.  Schemat układu pomiarowego:                    3.  Obliczenia przygotowujące do pomiarów:    ma =……………………  S Fe=…………………….  U 2(AV) =…………………….. m Fe AV B S N f U ⋅ ⋅ ⋅ = 2 ) ( 2 4 , gdzie:  B m= B nas dla danego materiału  4.  Obliczenia z wyników uzyskanych w trakcie pomiarów, opracowanie i zestawienie wyników  pomiarów (tabelka wg instrukcji)  Im  [A]  IRMS  [A]  U2RMS [V]  U2(AV) [V]  Hm  [A/m]  Bm  [T]  P  [W]  S  [VA]  ∆ p F e  [W/kg]  Ss  [VA/kg]  kk  µ                            gdzie:  I m ,  I RMS ,  U 2RMS ,  U 2(AV),  P ,  S  – wyniki z pomiarów    m m m l I N H ⋅ = 1           Fe AV m S N f U B ⋅ ⋅ = 2 ) ( 2 4   a Fe m P p = ∆           a s m S S =   ) ( 2

(…)

… i przebiegi.
Przedstawić wykresy pętli histerezy, krzywej komutacyjnej Bm=f(Hm), wykresy ∆pFe=f(Bm), Ss=f(Bm) oraz
przebiegi prądu magnesującego i napięcia indukowanego w uzwojeniu wtórnym (dla początkowego i
końcowego pomiaru, w jednym układzie współrzędnych).
Ad. V
Wnioski i spostrzeŜenia z pomiarów, obliczeń i przedstawionych przebiegów oraz wykresów.
Ad. VI
Wykaz wykorzystanych źródeł

… i przebiegi.
Przedstawić wykresy pętli histerezy, krzywej komutacyjnej Bm=f(Hm), wykresy ∆pFe=f(Bm), Ss=f(Bm) oraz
przebiegi prądu magnesującego i napięcia indukowanego w uzwojeniu wtórnym (dla początkowego i
końcowego pomiaru, w jednym układzie współrzędnych).
Ad. V
Wnioski i spostrzeŜenia z pomiarów, obliczeń i przedstawionych przebiegów oraz wykresów.
Ad. VI
Wykaz wykorzystanych źródeł

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz