Badanie pracy modelu oczyszczalni biologicznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1211
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie pracy modelu oczyszczalni biologicznej - strona 1 Badanie pracy modelu oczyszczalni biologicznej - strona 2 Badanie pracy modelu oczyszczalni biologicznej - strona 3

Fragment notatki:

ĆWICZENIE  1 BADANIE PRACY MODELU OCZYSZCZALNI  BIOLOGICZNEJ. WSTĘP Celem ćwiczenia jest określenie podstawowych parametrów technologicznych  oczyszczania ścieków przy użyciu osadu czynnego. Oczyszczanie ścieków przy pomocy osadu  czynnego, składającego się głównie z bakterii i pierwotniaków, polega na napowietrzaniu ścieków i osadu czynnego w komorze napowietrzania, a następnie na oddzieleniu w osadnikach  wtórnych oczyszczonych ścieków od osadu czynnego. Oczyszczanie ścieków przy pomocy osadu czynnego jest zintensyfikowanym  procesem naturalnego samooczyszczanie się wód. Intensyfikacja procesu polega głównie na  zwiększeniu ilości drobnoustrojów, które biorą udział w procesie oczyszczania oraz na  sztucznym natlenieniu środowiska, co pozwala na zwiększenie ilości ścieków doprowadzanych  do komory napowietrzania.  Rozróżniamy kilka sposobów oczyszczania ścieków przy pomocy osadu czynnego.  Metody uproszczone polegają na stosunkowo długim napowietrzaniu ścieków ze znaczną ilością  osadu czynnego, powoduje to pełne biologiczne oczyszczanie ścieków, nitryfikację azotu  amonowego oraz tlenowe unieszkodliwianie osadu czynnego. Sposoby konwencjonalne dają  pełne biologiczne oczyszczanie ścieków przy średnim okresie napowietrzania oraz nitryfikację  azotu amonowego, nadmiar osadu czynnego musi być unieszkodliwiany poza komorą  napowietrzania. Sposoby wysokosprawne pozwalają na dobre oczyszczenie ścieków przy  krótkim czasie napowietrzania ale przy wysokim obciążeniu osadu czynnego ładunkiem  zanieczyszczeń. Sposoby częściowego oczyszczania polegają na krótkotrwałym napowietrzaniu  ścieków z niedużą ilością osadu czynnego co powoduje tylko częściowe usunięcie  zanieczyszczeń.   Oczyszczalnia pracująca w układzie konwencjonalnym składa się z urządzenia do  mechanicznego oczyszczania ścieków, komory napowietrzania wraz z urządzeniem do  natlenienia, osadnika wtórnego i urządzenia do przeróbki osadów.W komorze napowietrzania  znajduje się osad czynny w postaci kłaczkowatej zawiesiny, o gąbczastej strukturze co sprawia,  że posiada dużą powierzchnię czynną, która jest zdolna do sorbowania związków organicznych.  Oczyszczanie ścieków przebiega w dwóch fazach. W pierwszej fazie zanieczyszczenia są  absorbowane przez osad a w drugiej następuje asymilacja i utlenianie zaadsorbowanych przez  osad czynny zanieczyszczeń. Osad czynny tworzą głównie bakterie zooglealne, od których zależy  1 efektywność procesu oczyszczania, występują również bakterie nitkowate i pierwotniaki. Duża  liczba różnorodnych organizmów znajdujących się w osadzie czynnym sprawia, że jest on 

(…)


TECHNOLOGICZNYCH.
1. Natężenie przepływu ścieków przez oczyszczalnię – Q.
Pomiar przepływu ścieków został przeprowadzony metodą objętościową, zbadano objętość
ścieków surowych oraz czas ich doprowadzania do komory osadu czynnego.
I pomiar :
czas
objętość
t1 = 90 s
V1 = 32 cm3
wydatek
Q1 = 0,355 cm3/s
II pomiar :
czas t1 = 80 s
objętość
V1 = 28 cm3
wydatek
Q2 = 0,35 cm3/s
Q = (Q1 + Q2 )/2 = 0,352 cm3/s = 1,27 dm3/h
Natężenie przepływu ścieków surowych wynosi Q = 1,27 dm3/h
2. Natężenie przepływu osadu recyrkulowanego – Qr
Pomiar przepływu osadu recyrkulowanego został przeprowadzony również metodą
objętościową, podobnie jak w przypadku natężenia przepływu ścieków przez oczyszczalnie.
2
I pomiar :
czas
objętość
t1 = 60 s
V1 = 41 cm3
wydatek
Qr1 = 0,68 cm3/s
II pomiar :
czas t1 = 120 s
objętość
V1 = 82 cm3
wydatek
Qr2 = 0,68 cm3/s
Qr = (Qr1 + Qr2 )/2 = 0,68 cm3/s = 2,45 dm3/h
Natężenie przepływu osadu recyrkulowanego wynosi Q = 2,45 dm3/h
3. Czas oczyszczania ścieków w komorze napowietrzania – Tk
Jest to czas w którym ścieki przebywają w komorze napowietrzania, w ciągu którego
zostają wraz z osadem czynnym napowietrzane. Czas ten bywa różny, zależy od sposobu
oczyszczania metodą osadu czynnego i stężenia ścieków surowych. Dla sposobów uproszczonych
jest bardzo długi i może wynosić do 24 godzin, dla sposobów konwencjonalnych od 6 do 10
godzin a dla wysokosprawnych od 0,15 do 0,5 godziny.
W celu wyznaczenia czasu oczyszczania potrzebna jest znajomość objętości komory
napowietrzania oraz natężenia przepływu ścieków Q.
Komora napowietrzania w laboratoryjnym modelu oczyszczalni ścieków ma kształt…

zwrotną. Roztwór został ogrzany do temperatury wrzenia i gotowany przez 10 minut. Po
ochłodzeniu, chłodnica została spłukana od góry około 50 cm3 wody destylowanej. Po odłączeniu
kolby od chłodnicy i ostudzeniu jej dodano ferroiny a następnie miareczkowano 0,125n
roztworem siarczanu amonu i żelaza(II) Fe(NH4)2(SO4)2 (soli Mohra) aż roztwór zmienił barwę z
zielononiebieskiej na czerwonobrunatną.
W ten sam sposób zostały wykonane próbki kontrolne, zawierające odpowiednio 20 i 50
3 wody destylowanej zamiast próbek i wszystkie odczynniki.
cm
Do obliczenia wartości ChZT potrzebna jest znajomość stężenia normalnego siarczanu
amonu i żelaza(II), którą wyznaczono przez dodanie do jednej z próbek po zmiareczkowaniu 10
cm3 dwuchromianu potasu K2Cr2O7 i ferroiny. Następnie roztwór zmiareczkowano siarczanem
amonu i żelaza(II) aż do zmiany barwy z zielononiebieskiej na czerwonobrunatną. Stężenie
normalne wyznaczono ze wzoru:
N=
V1 – objętość siarczanu amonu i żelaza(II) w cm3 zużyta do zmiareczkowania próbki
N = 2,5 / 20,5 = 0,12
ChZT badanej próbki obliczamy ze wzoru:
(V4-V3) * N * 8 * 1000
V
V4 – objętość roztworu Fe(NH4)2(SO4)2 użytego do miareczkowania próbki kontrolnej w cm3,
V3 – objętość roztworu Fe(NH4)2(SO4)2…
… biomasy w komorze napowietrzania i w osadzie recyrkulowanym
polega na oznaczeniu stężenia osadu czynnego jako zawartości zawiesiny ogólnej jaka znajduje
się w próbce mieszaniny ścieków i osadu czynnego.
Oznaczenie stężenia osadu czynnego przeprowadzono na próbkach o objętości 100 cm3
pobranych z komory napowietrzania i osadu recyrkulowanego. Następnie próbki zostały
odwirowane w wirówce laboratoryjnej…
… stężenia fosforanów w ściekach surowych ( C Po ) i oczyszczonych ( CPe ).
Do cylindrów Nesslera o pojemności 100 ml każdy, odmierzyliśmy przesączone próbki
surowych (5 cm3 ) i oczyszczonych ścieków (10 cm3 ), a następnie dopełniliśmy wodą
destylowaną do tej objętości. Następnie dodaliśmy 2 ml rozteoru molibdenianu amonu,
wymieszaliśmy, dodaliśmy 2-3 krople roztworu chlorku cynawego w glicerynie i ponownie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz