Badania marketingowe - rodzaje metod

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1267
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania marketingowe - rodzaje metod - strona 1 Badania marketingowe - rodzaje metod - strona 2 Badania marketingowe - rodzaje metod - strona 3

Fragment notatki:

BADANIA MARKETINGOWE 1. Badania marketingowe - gromadzenie, analizowanie, przetwarzanie informacji niezbędnych  do podejmowania decyzji rynkowych w przedsiębiorstwach. Konieczność przeprowadzania badań marketingowych oraz ich zakres wynikają z  informacyjnych potrzeb decydentów, natomiast ich istotą jest umożliwienie im pomocy w  złożonych procesach decyzyjnych. 2. Badania marketingowe podzielić można na: o Badania wtórne (desk research) – tzw. badania gabinetowe, przy biurku –  wykorzystujące publikacje ogólnodostępne np. dane z pracy fachowej, roczników  statystycznych, książek adresowych, itp. o Badania pierwotne (field research) – tzw. badania w polu – prowadzone  bezpośrednio na ryku zbytu, z wykorzystaniem następujących metod:  Ankietowej – pocztowa, osobista, prasowa  Wywiadu – osobisty i telefoniczny  Obserwacji – zewnętrznej i wewnętrznej  Panelowej – stały zespół informatorów o Pozostałe wybrane kryteria klasyfikacyjne:  Ze względu na horyzont czasowy - Badania historyczne - Badania bieżące - Badania perspektywistyczne  Wzdłuż stopnia szczegółowości - Mikroekonomiczne - Makroekonomiczne  Kryterium potrzeb informacyjnych - Stałe - Okresowe - Sporadyczne  Kryterium wielkości badanej populacji - Badania wyczerpujące, na podstawie znanej i określonej populacji - Badania niewyczerpujące, na podstawie dobranej próby  Kryterium podmiotowe – kto będzie badania przeprowadzał? - Np. przedsiębiorstwa, agencje badawcze, organizacje  międzynarodowe, organizacje konsumenckie, inne podmioty)  Kryterium przedmiotowe  Badania rynku, produktu, sprzedaży, promocji, dystrybucji: - Badania rynku  a. Badanie wielkość struktury popytu, badanie potrzeb,  motywacji popytu, postępowanie nabywcy, badanie dostępu  do rynku - Badanie produktu a. Wymagań nabywcy wobec produktu i usług, badania  własnych możliwości produkcyjnych, badania produktów  konkurencyjnych, badanie reakcji rynku na nasze produkty i  usługi - Badanie sprzedaży  a. Badanie wymagań rynku względem warunków handlowych;  własnych możliwości handlowych (cena, warunki handlu,  kanały); działań handlowych konkurentów; reakcji nabywców  na warunki handlowe; wielkości i struktury sprzedaży - Badanie promocji a. Wymagań rynku względem informacji promocyjnej;  właściwości możliwych promocji;  działań promocyjnych  konkurentów reakcji nabywców na promocję (skuteczność)  Ze względu na kryterium jednostki miary: - Badania ilościowe, przy wykorzystaniu ilościowych skal  pomiarowych - Badania jakościowe, kiedy można zastosować jakościowe skale 

(…)

…: papierowa, pocztowa, prasowa, audytoryjna, opakowaniowa, radiowa,
komputerowa
 Metody projekcyjne: test, (test skojarzeń słownych, test uzupełnień zdań, test
rysunkowy, test akceptacji produktu, test akceptacji ceny, test koniunktury)
 Metody heurystyczne (twórczego myślenia): burza mózgów, metoda delficka,
metoda oceny ekspertów
Wtórne źródła informacji:
 Wady
o Mogą być zbyt ogólne…
… i wynikowych
- Obliczenia statystyczne
- Analiza jakościowa
- Interpretacja uzyskanych wyników i
weryfikacja hipotez
- Pisemne opracowanie wyników badań
- Ustna prezentacja wyników badań
- formułowanie wniosków do dalszego
badania
↓ Kontynuacja badań
5. Techniki badawcze:
1)
Metody badawcze
Zogniskowany wywiad grupowy (FGI)
 Grupa kreatywna
 Indywidualny wywiad pogłębiony (IDI)
Wstępna wersja
projektu…
… – po co badanie
2)
Cel badania – co chcemy zbadać
3)
Populacja generalna badania, na jakim terenie
4)
Wielkość próby i jednostka badania
5)
Metoda doboru próby
6)
Formy pomiaru (metody badawcze) i instrumenty pomiarowe
(np. kwestionariusz wywiadu)
7)
Termin lub harmonogram badania = zbieranie danych,
analizy, prezentacji
8)
Metody redukcji i analizy danych
9)
Koszt badania i struktura kosztów
10)
Organizacja…
…,. przedmiotowy,
przestrzenny i czasowy)
- Wybór metod gromadzenia informacji w
trybie bezpośrednim i pośrednim
- Określenie jednostek badania, wielkości
próby i metod doboru próby
- Opracowanie narzędzi badawczych
(kwestionariusz ankietowy, scenariusz
wywiadu osobistego lub grupowego, i
in.) i materiałów pomocniczych
(instrukcja, lista itp.)
- Wstępne ustalenia dotyczące kierunków
i metod analizy zebranych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz