Badania całościowe i reprezentacyjne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 385
Wyświetleń: 3101
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania całościowe i reprezentacyjne - strona 1 Badania całościowe i reprezentacyjne - strona 2 Badania całościowe i reprezentacyjne - strona 3

Fragment notatki:

Pi_at-Borcuch. Notatka składa się z 8 stron.
BADANIA CAŁOŚCIOWE I REPREZENTACYJNE OKREŚLENIE BADAŃ REPREZENTACYJNYCH I PRÓBKI REPREZENTACYJNEJ
W badaniach społecznych możemy niekiedy przebadać wszystkich osobników w danej zbiorowości,
czyli całą populację, jaka nas interesuje. Wówczas badania takie mają charakter całościowy. Są one w
zasadzie wtedy możliwe, gdy dana populacja nie jest zbyt liczna. Często mamy jednak do czynienia z
tak licznymi zbiorowościami, że trudno byłoby przebadać wszystkich osobników, którzy do nich
przynależą. Dlatego też często pojawia się konieczność przeprowadzania badań reprezentacyjnych,
które koncentrują się tylko na jakiejś części osobników interesującej nas zbiorowości.
Rolf Ludwig1 — zastanawiając się nad tym, co skłania najczęściej do wyboru metody reprezentacyjnej
— wymienia następujące argumenty:
a) możliwość zebrania aktualnych danych w stosunkowo krótkim czasie;
b) mniejsze koszty badań;
c) możliwość dokładnego przeprowadzenia zamierzonych badań oraz
d) w sytuacjach, w których badany przedmiot ulegałby zniszczeniu — a w odniesieniu do osób, kiedy
istnieją uzasadnione przypuszczenia, że będą one zbyt narażone na niekorzystne skutki badań — i
dlatego właśnie badania całościowe byłyby nie wskazane.
Badania metodą reprezentacyjną obejmują więc wszelkie zbiorowości ludzkie i mają na celu
dostarczenie ilościowych i porównywalnych danych w tych sytuacjach, w których nie mamy realnych
możliwości przebadania wszystkich osób interesującej nas populacji, lub też wchodzą w grę
wymienione argumenty.
Omawiana metoda została wypracowana przez różne instytuty zajmujące się badaniami opinii
publicznej, jak np. słynny Instytut Gallupa, a jej początków możemy upatrywać już w XVIII w.2.
Istotną cechą badań metodą reprezentacyjną jest to, że obejmuje ona tylko część osób przynależnych
do badanego zbioru, czyli obejmuje tylko jakiś fragment (podzbiór), zwany na ogół próbką
reprezentacyjną danego zbioru. Dlatego też wnioski, jakie wynikają z badań tej próbki, mogą być ważne dla całego zbioru, z którego ona pochodzi (czyli ten zbiór reprezentuje), jeżeli jej dobór jest właściwy pod względem metodologicznym. Z tych więc względów istotnym elementem w omawianych badaniach jest próbka reprezentacyjna, a zasady doboru takiej próbki stanowią ważny problem metodologiczny.
Zwróćmy uwagę, że próbka reprezentacyjna nie jest po prostu dowolnym fragmentem danego zbioru.
Jeżeli z jakiejś populacji wyłonimy w dowolny sposób kilka ludzi, to będą oni stanowili niewątpliwie
pewien fragment, ściślej podzbiór danej populacji. Czy będąjednak próbką reprezentacyjną— to


(…)

… wartość poznawczą, chodzi po prostu o to, że nie
mogą być uogólnione.
Bardziej przydatną techniką badawczą— ze względu na zapewnienie maksimum odpowiedzi — jest
wywiad skategoryzowany. Mniej przydatne są natomiast badania ankietowe, ponieważ z reguły nie
uzyskuje się zwrotu wszystkich ankiet. Wyjątek stanowią ankiety środowiskowe, w których przypadku
można uzyskać wszystkie ankiety, jakie badanym rozdano…
….
Błędy przy tworzeniu reprezentacji mogą mieć charakter:
a) przedmiotowy lub
b) wynikać z błędów metodologicznych popełnionych przy doborze próby. Ad a. Zaliczamy tu np.
błędy, jakie wynikają z takich cech badanej zbiorowości, które utrudniają pełne rozpoznanie jej
rzeczywistej struktury lub poszczególnych elementów struktury (np. swoistych kategorii społecznych,
jakie w niej występują) błędy powstałe…
… stereotypów czy nawet
przesądów, które zawsze przeszkadzają w ustalaniu owych typowych cech badanej rzeczywistości, na
podstawie których tworzymy sobie jej modelową wizję. Jest to szczególnie niebezpieczne w
odniesieniu do zjawisk społecznych.
Ad b. Przy wyborze kwotowym opieramy się na znanych nam obiektywnych składnikach danej
zbiorowości, np. na występujących w niej podstawowych kategoriach społecznych
… ta m.in. pozwala nam na opisanie, badanie i
wyjaśnienie różnych zjawisk i masowych procesów społecznych, które nie daje się zbadać w sposób
całościowy.
Jest to metoda szczególnie przydatna do badań sondażowych, poprzez które zmierza się do ustalenia
opinii postaw, motywów, oczekiwań, zachowań itp. danych.
Przy stosowaniu omawianej metody można posługiwać się różnymi technikami badawczymi.
Najlepsze…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz