Automatyczne stabilizatory i aktywna polityka fiskalna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Automatyczne stabilizatory i aktywna polityka fiskalna - strona 1 Automatyczne stabilizatory i aktywna polityka fiskalna - strona 2 Automatyczne stabilizatory i aktywna polityka fiskalna - strona 3

Fragment notatki:

AUTOMATYCZNE STABILIZATORY I AKTYWNA POLITYKA FISKALNA
Automatyczny stabilizator to taki mechanizm w gospodarce, który zmniejsza pod atność PNB na
wstrząsy poprzez zmniejszenie wartości mnożnika. Ich zaletą jest to, że działają automatycznie (nikt
nie musi decydować o ich uruchomieniu)
Wstrząsy - zaburzenia w gospodarce wywołane, np. przez wojnę, wzrost cen ropy, wstrząsy mogą
zmienić automatycznie składniki łącznego popytu i przesunąć krzywą popytu globalnego.
Automatyczne stabilizatory:
podatek dochodowy
podatek od wartości dodanej VAT
zasiłek dla bezrobotnych
import (w gospodarce otwartej)
AKTYWNA (DYSKRECJONALNA) POLITYKA FISKALNA
Aktywna polityka fiskalna - wpływanie rządu na zmiany poziomu wydatków lub stopy podatkowej,
polityka ta oddziałuje stabilizująco na poziom popytu globalnego i przybliża gospodarkę do stanu
pełnego zatrudnienia.
Ograniczenia aktywnej polityki fiskalnej:
1) opóźnienia czasowe w rozwiązaniu problemu, wprowadzeniu zmian w polityce oraz
dostosowaniu się do nowego stanu równowagi.
2) Niepewność - błędy w oszacowaniu przyszłego popytu, oszacowaniu wysokości mnożnika i w
ocenie zakresu zmian w automatycznych skła dnikach popytu wywołanych posunięciami
fiskalnymi - prowadzi to do błędnego oszacowania zakresu zmian w polityce fiskalnej.
DŁUG PUBLICZNY I DEFICYT
Dług publiczny (narodowy) - całkowite pozostające do spłaty zadłużenie państwa. Wzrasta w
wyniku deficytu budżetowego
Dług sektora publicznego - deficyt budżetu państwa i dług znacjonalizowanych gałęzi przemysłu
Dwie przesłanki, które mogą powodować wyolbrzymienie problemu długu narodowego:
1) większość długu państwo zaciąga u swoich obywateli (obligacje pań stwowe), więc sami
pożyczamy sobie.
2) cześć pieniędzy wcześniej pożyczonych została zainwestowana, więc zacznie przynosić
dodatkowe dochody, co pomoże w spłacie długu.
Z drugiej strony:
1) Jednak, jeśli dług będzie zbyt duży w stosunku do PNB to rząd może zd ecydować się na
zwiększenie stopy opodatkowania, aby pokryć ten dług, co może wywołać zaburzenia w
gospodarce.
2) W ysokie zadłużenie może spowodować nadmierny deficyt, który rząd będzie mógł
sfinansować wyłącznie poprzez zaciąganie kolejnych pożyczek bądź dru k pieniędzy (groźba
hiperinflacji)


(…)

… i elastyczne dostosowanie portfela aktywów
do zmieniających się warunków.
Banki komercyjne - to pośrednicy finansowi, którym państwo udzieliło licencji na działalność
polegającą na udzielaniu kredytów i przyjmowaniu depozytów, włączając w to wkłady, w których ciężar
mogą być wystawiane czeki
Baza monetarna - to łączna ilość banknotów i bilonu w obiegu pozabankowym oraz znajdujących się
w systemie bankowym
Mnożnik kreacji pieniądza - obrazuje wielkość zmiany zasobu pieniądza, wywołanej zmianą bazy
monetarnej o jednostkę
M0 - Banknoty i bilon w obiegu oraz wkłady operacyjne bank ów trzymane w banku centralnym
Panika finansowa - to samospełniająca się przepowiednia. Ludzie dochodzą w pewnym momencie do
wniosku, że bank nie będzie zdolny do wypłacenia gotówki posiadaczom wkładów. Wpadają więc w
popłoch…
… z niej zysk.
Sztuka zarządzania własnym portfelem aktywów przez dążący do maksymalizacji zysków bank polega
na takim ukształtowaniu struktury aktywów, aby osiągnąć wysoką stopę zwrotu przy niskim ryzyku, a
jednocześnie utrzymać wystarczającą płynność aktywów do nie zakłóconej obsługi klientów.
Udzielając kredytów i umożliwiając zaciąganie pożyczek w rachunku bieżącym, banki komercyjne
powiększają zasób pieniądza bezgotówkowego w gospodarce i tym samym wpływają na ogólną
wielkość podaży pieniądza.
Sumę banknotów i bilonu znajdujących się w obiegu, powiększoną o rezerwy gotówkowe banków
komercyjnych, określa się mianem bazy monetarnej. Gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa
zawsze utrzymują pewną ilość gotówki, co jest podyktowane motywem tra nsakcyjnym. Ogólna podaż
pieniądza jest równa bazie monetarnej pomnożonej przez mnożnik kreacji pieniądza. Zależność ta
odzwierciedla zdolność banków do kreacji kredytu. Wysokość mnożnika kreacji pieniądza zależy od
skłonności banków komercyjnych i gospodarstw domowych do posługiwania się gotówką. Im niższa
jest planowana przez banki relacja gotówki do wkładów (stopa rezerw), tym wyższy jest mnożnik
kreacji pieniądza. Podobnie im mniej gotówki utrzymują gospodarstwa…
… pomnożonej przez mnożnik kreacji pieniądza. Zależność ta
odzwierciedla zdolność banków do kreacji kredytu. Wysokość mnożnika kreacji pieniądza zależy od
skłonności banków komercyjnych i gospodarstw domowych do posługiwania się gotówką. Im niższa
jest planowana przez banki relacja gotówki do wkładów (stopa rezerw), tym wyższy jest mnożnik
kreacji pieniądza. Podobnie im mniej gotówki utrzymują gospodarstwa…

Mnożnik kreacji pieniądza - obrazuje wielkość zmiany zasobu pieniądza, wywołanej zmianą bazy
monetarnej o jednostkę
M0 - Banknoty i bilon w obiegu oraz wkłady operacyjne bank ów trzymane w banku centralnym
Panika finansowa - to samospełniająca się przepowiednia. Ludzie dochodzą w pewnym momencie do
wniosku, że bank nie będzie zdolny do wypłacenia gotówki posiadaczom wkładów. Wpadają więc w
popłoch…

własności do swego złota w formie zapisów na papierze, a nie fizycznego transfe ru, pojawiła się
instytucja czeku. Gdy złotnicy przekonali się, że ich klienci nie będą jednocześnie domagać się zwrotu
powierzonego złota, już tylko krok dzielił ich od wprowadzenia kredytów bankowych i instytucji kredytu
w rachunku bieżącym (overdraft). Złotnicy musieli oczywiście utrzymywać rezerwy złota, aby uniknąć…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz