Makroekonomia-zagadnienia wstępne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1757
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Makroekonomia-zagadnienia wstępne - strona 1  Makroekonomia-zagadnienia wstępne - strona 2  Makroekonomia-zagadnienia wstępne - strona 3

Fragment notatki:

MAKROEKONOMIA - ZAGADNIENIA WSTĘPNE
Zadanie 1.
Makroekonomia jest nauką o:
przedsiębiorstwie
funkcjonowaniu gospodarki jako całości
zachowaniu się ludzi w ramach pojedynczych podmiotów gospodarczych
działalności państwa, zmierzającej do osiągnięcia określonych celów
Zadanie 2. Wskaż, które z zagadnień nie jest przedmiotem rozważań makroekonomii:
handel zagraniczny
ceny mleka w sklepach w Warszawie
poziom bezrobocia w kraju
poziom inwestycji i oszczędności w gospodarce
Zadanie 3
W gospodarce zamkniętej działają 4 przedsiębiorstwa wytwarzające: stal, maszyny, opony i samochody. Producent samochodów sprzedaje je końcowym nabywcom za 5000 zł. W procesie wytwarzania samochodów wykorzystuje opony, które kupuje za 500 zł, stal (3000 zł) i maszyny(2000zł). Producent maszyn nabywa stal za 1000zł, a producent opon i producent stali są właścicielami czynników produkcji. Przy założeniu, że maszyny nie zużywają się wcale w rocznym procesie produkcji., oblicz całkowitą wielkość transakcji oraz wkład przemysłu samochodowego w tworzenie PKB, liczonego od strony wielkości dodanej, wydatków na dobra finalne oraz dochodów czynników wytwórczych.
Zadanie 4
W gospodarce zamkniętej działa 5 przedsiębiorstw wytwarzających: stal, gumę, obrabiarki, opony i rowery. Producent rowerów sprzedaje je końcowym nabywcom za 8000 zł. W procesie wytwarzania rowerów wykorzystuje opony, które kupuje za 1000 zł, stal (2500zł) i obrabiarki(1800zł). Producent opon nabywa gumę za 600zł, a producent obrabiarek stal za 1000zł. Oblicz całkowitą wielkość transakcji oraz wkład przemysłu rowerowego w tworzenie PKB, liczonego od strony wielkości dodanej oraz wydatków na dobra finalne. Zadanie 5
Na rachunku narodowym hipotetycznego kraju znajdują się następujące pozycje:
PKB=390 mld
Amortyzacja A=38 mld
Dochód netto z tytułu własności za granicą D=17
Podatki pośrednie Te=34
Oblicz:
a)PNB, b)PNN, c)DN
Zadanie 6 W oparciu o poniższe dane oblicz:
PNB, b)PNN, c)DN
Dane:1)zakupy dóbr kapitałowych = 90; 2)podatki pośrednie = 13; 3)eksport = 30; 4)import =20; 5)wydatki konsumpcyjne = 250; 6)amortyzacja = 20; 7)rządowe zakupy dóbr i usług =130; 8)dochody netto z tytułu pracy lub własności za granicą =5
Zadanie 7
W przypadku, gdy wartość produkcji finalnej(końcowej) otrzymanej w danym kraju w ciągu roku przez cudzoziemców i obcy kapitał jest większa niż uzyskana przez obywateli i kapitał danego kraju za granicą, to:

(…)

… zatrudnienia?
Ile wynosi liczba zdolnych do pracy?
Ile wynosi stopa bezrobocia?
Zadanie 3 Jeśli stopa podatkowa netto jest 40% a KSK w stosunku( w procencie) do dochodu do dyspozycji jest 0,8, jaka jest krańcowa skłonność do konsumpcji w stosunku do PNB? Na podstawie powyższych danych oblicz wielkość mnożnika w gospodarce zamkniętej bez państwa i z państwem. Zadanie 4
Praga i Warszawa mają po 20 mieszkańców…
… pieniądza
k)baza monetarna
l)rezerwy
m)gospodarka bezpieniężna(barterowa)
n)bank centralny
o)stopa dyskontowa
p)operacje otwartego rynku
r)stopa rezerw obowiązkowych
s)równowaga na rynku pieniądza
t)koszt alternatywny trzymania pieniądza
1)powszechnie akceptowany środek płatniczy
2)Funkcja pieniądza ułatwiająca wymianę dóbr i usług.
3)Funkcja pieniądza umożliwiająca jego wykorzystanie do dokonywania…
… na inne.
7) Zmiana wielkości podaży pieniądza wynikająca ze zmiany bazy monetarnej o jednostkę. 8)Pieniądz mający formę zapisu na rachunku bankowym, którego podstawą może być depozyt gotówki klienta lub kredyt udzielony przez bank. Płatności dokonywane są za pomocą polecenia przelewu, czeku, karty kredytowej.
9)Pośrednicy finansowi upoważnieni przez państwo do udzielania kredytów i przyjmowania wkładów…
…, którego celem jest zmiana wielkości bazy monetarnej przez kupno lub sprzedaż papierów wartościowych na otwartym rynku.
17)Stopa procentowa pobierana przez bank centralny od pożyczek udzielanych bankom komercyjnym.
18)Minimalna relacja rezerw gotówkowych do wkładów w bankach komercyjnych, ustalana przez bank centralny.
19)Odsetki, z których rezygnujemy trzymając gotówkę, a nie np. obligacje. Czy te opinie…
… są prawdziwe, czy fałszywe?
Niepodzielność dóbr utrudnia wymianę w gospodarce barterowej.
Kreacja pieniądza następuje w momencie kiedy bank komercyjny przyjmuje wkłady a vista od swoich klientów.
Kiedy tempo wzrostu cen się zwiększa (ceteris paribus) wielkość popytu na środek płatniczy zmniejsza. Nadwyżka podaży środka płatniczego nad popytem na środek płatniczy skłania banki komercyjne do podwyższenia stopy…
…...................................................13174
Oblicz:
a)Stopę bezrobocia w Polsce w końcu 1999 r. b) współczynnik aktywności zawodowej w Polsce w końcu 1999 r. c)wskaźnik zatrudnienia w Polsce w końcu 1999r. Zadanie2. Załóżmy, że zatrudnienie w pewnym kraju wynosi 30 mln ludności, 5 mln osób prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek, siły zbrojne dają zajęcie 3 mln, zaś bezrobotnych są 2 mln. Odpowiedz:
ile wynosi wielkość…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz