Audit

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1631
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Audit - strona 1

Fragment notatki:

AUDIT Istota auditu  
Audit stanowi istotny  składnik sy stemu zarządzania jakością, jest najważniejszy m narzędziem wery fikującym zgodność sy stemu z wymaganiami normy . Zgodnie z normą terminologiczną 
PN-EN  ISO  9000:2001:  sy stemy  zarządzania j akością.  Podstawy   i  term inologia, audit  jakości  określony   został  j ako  „sy stem aty czny ,  niezależny   i  udokum entowany  proces  uzy skiwania 
dowodu z auditu oraz jego obiekty wnej oceny  w celu określenia stopnia spełnienia kry teriów auditu”. 
 
Audit  polega  na  sy stematycznym ,  niezale żny m   i  udokum entowanym   przeprowadzeniu  badania,  maj ącym   na celu  określenie  słaby ch  ogniw  sy stem u  jakości,  a  także  ustalenie  działa ń 
zapobiegawczy ch i kory gujący ch. 
Według 
normy 
ISO 
9001:2000 
audit 
jakości 
jest 
jednym 
z zasadniczy ch narzędzi w zarządzaniu, które pozwala na osiągnięcie celów wy znaczonych przez insty tucje w ramach jej ogólnej polity ki. Celem auditów jest potwierdze nie skuteczności i 
wy starczalności poszczególnych elementów danego sy stemu jakości w osiąganiu celów jakościowy ch. 
 
Audit powinien służy ć: 
  systematycznemu sprawdzaniu poprawności i efektywności systemu 
  lokalizacji słabych punktów systemu 
  reagowaniu w przypadku wystąpienia przejawów świadczących o nieskuteczności systemu 
  wskazaniu koniecznych działań korygujących 
  tworzeniu podstaw do oceny skuteczności podjętych wcześniej działań 
  prawidłowemu doborowi kooperantów 
Obecnie kwestie doty czące auditowania sy stemu zarządzania jakością są zawarte w normie PN-EN ISO 19011:2003: Wy ty czne doty czące auditowania sy stemów zarządzania jakością i/lub 
zarządzania  środowiskowego.  W  normie  tej  podano  wy ty czne  dotyczące  zarządzania  programami  auditów,  prowadzenia  wewnętrzny ch  lub  zewnętrzny ch  auditów  sy stemów  zarządzania 
jakością  i/lub  sy stemów  zarządzania  środowiskowego,  jak  również  wy tyczne  dotyczące  kompetencji  i  oceny  auditorów.  Jest  ona  przeznaczona  do  stosowania  przez  szerokie  gremium 
potencjalny ch uży tkowników, w ty m auditorów, przez organizacje wdrażające sy stemy  zarządzania jakością i/lub sy stemy  zarządza nia środowiskowego, organizacje chcące przeprowadzić 
audity   ty ch  sy stemów  z  przyczy n  kontaktowy ch,  organizacje  zaangażowane  w  certy fikację  lub  szkolenia  auditorów,  certy fikację/rejestrację  sy stemów  zarządzania,  akredy tację  lub 
normalizację w sferze oceny  zgodności. 

(…)

… do podobnych wniosków.
Zasady stosujące się do działań auditorów to:

postępowanie etyczne, które jest podstawą profesjonalizmu (zaufanie, rzetelność, poufność i rozwaga),

rzetelna prezentacja, czy li obowiązek przedstawiania spraw dokładnie i zgodnie z prawdą,

należy ta staranność zawodowa, tj. pracowitość i rozsądek w auditowaniu.
Zasady doty czące auditu, który z definicji jest niezależny i sy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz