Atmosfra, hydrosfera, litosfera

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Atmosfra, hydrosfera, litosfera - strona 1 Atmosfra, hydrosfera, litosfera - strona 2 Atmosfra, hydrosfera, litosfera - strona 3

Fragment notatki:


1 źródła liniowe źródła punktowe lokalizacja stacjonarne moŜliwość  przemieszczania się emisja niezorganizowana (hałdy, wysypiska) źródła powierzchniowe mobilne klasyfikacja źródeł emisji zanieczyszczeń do atmosfery wg róŜnych kryteriów naturalne:  kosmiczne,  nieorganiczne (wulkaniczne pyły (Tunbors-1825-150 mln ton,  Krakatau-1883-18 mln ton, Katmai-1912-20 mln ton) i gazy: SO 2  (Pinatubo-1997-20 mln ton), CO, CO 2, H2S, HF),  organiczne (mikroby, pyłki i zarodniki roślin) pochodzenie emisja zmienna emisja stała zmienność w czasie emisja zorganizowana (kominy = emitory) sposób wprowadzenia  do atmosfery antropogeniczne atmosfera 2 emisja zanieczyszczeń z terenu Polski 1 3 emisja zanieczyszczeń z terenu Polski 2 struktura emisji SO 2 NO 2 energetyka energetyka transport transport inne  procesy inne  procesy krajowy pułap emisji (wg EU) 1,4 mln ton SO2 0,9 mln ton NO2 0 1 2 3 1 9 9 5 1 9 9 7 1 9 9 9 2 0 0 1 2 0 0 3 2 0 0 5 2 0 0 7 SO 2 pył  NO x emisja z terenu Polski w mln t/rok 4 determinanty stanu zanieczyszczenia powietrza ∗ czynniki meteorologiczne ∗ prędkość i zmienność kierunku wiatru  ∗ pionowy gradient temperatury ∗ warunki topograficzne ∗ ukształtowanie terenu ∗ rodzaj pokrycia terenu ∗ parametry emitora ∗ rodzaj i ilość emitowanych zanieczyszczeń ∗ wysokość emitora 5 czynniki meteorologiczne – prędkość i zmienność kierunku wiatru róŜa wiatrów smuga zanieczyszczeń średnioroczna średniodobowa chwilowa stęŜenie zanieczyszczeń średnioroczne średniodobowe chwilowe - 300 00 300 - 300 00 300 - 300 00 300 - 300 00 30 0 c z ę s to tl iw o ś ć  w  % odchylenie od zasadniczego kierunku typ I typ II typ III typ IV m a a h h h u u       = h a=14 m m=0,08 – 0,44 m-stała  meteorologiczna 6 czynniki meteorologiczne – pionowy gradient temperatury 1 pionowy gradient temperatury  Γ wyraŜa stosunek zmiany temperatury  powietrza dT do wartości przemieszczenia dz cząstki w kierunku  pionowym ∗gdzie: g – przyspieszenie ziemskie, c p – ciepło właściwe powietrza suchego przy stałym ciśnieniu p c g     dz dT -   = = Γ T 1 Z 2 3 4 gradient temperatury = 10C/100 m 2. adiabatyczny  10C/100 m 1. superadiabatyczny

(…)

… eoliczna 1
Sprzyjają jej:

płaski teren pozbawiony średniej i niskiej roślinności

uprawy monokulturowe zwłaszcza roślin okopowych

susza
Erozja eoliczna jest szczególnie intensywna w klimacie suchym i półsuchym, gdzie
występują wręcz klęski Ŝywiołowe w postaci burz piaskowych. Skutki erozji eolicznej
obserwuje się zwłaszcza w pomiędzy północnym i południowym równoleŜnikiem 400.
Przeciwdziałania…

27
dynamika hydrosfery
Odnawialność zasobów wody związana
hydrologicznym obejmującym parowanie
cyrkulację w układzie globalnym.
jest
i
głównie z cyklem
opady, które napędzają
W obiegu tym bierze udział zaledwie 3 % wody zawartej w atmosferze,
czyli 0,00003 % całkowitych zasobów wody.
parowanie i transpiracja
(pobieranie wody przez korzenie i parowanie z powierzchni liści):
parowanie mórz i oceanów ………………………………………………………………………………………………………..
parowanie wód powierzchniowych, oddychanie ludzi i zwierząt ………
parowanie gleby ……………………………………………………………………………………………………………………………………
transpiracja roślin ……………………………………………………………………………………………………………………………..
47 %
2%
13 %
38 %
opad atmosferyczny
13 % - bezpośredni
pobór przez rośliny
48 %
gleba
retencja (37 %)
39 % - opad bezpośredni i spływ
powierzchniowy: cieki…
…,
∗ wyrzuca w postaci ścieków 225 km3,
∗ które zanieczyszczają 4680 km3 zasobów wody słodkiej.
ZwaŜywszy, Ŝe :
∗ całkowity opad deszczu na lądy wynosi
∗ odpływ ∗ transpiracja -
zasoby czystej wody słodkiej wynoszą
180 000 km3/rok,
37 000 km3/rok,
71 000 km3/rok,
72 000 km3/rok
(200 km3/dzień).
29
opady i odpływy w Polsce w latach 1975 - 2007
RóŜnica pomiędzy opadem a odpływem to dyspozycyjny zasób wody
30
70…
… i mineralne
detergenty
ścieki komunalne
izolacja akwenów od dostępu tlenu
działanie kancerogenne
metale cięŜkie
ścieki przemysłowe
opad pyłów
działanie kancerogenne
zaburzenia metabolizmu
pestycydy
rolnictwo
zaburzenia ekosystemów wodnych
toksyczność
oleje i polimery
chemia i petrochemia
transport
izolacja akwenów od dostępu tlenu
toksyczność
podgrzewanie wód
energetyka
zaburzenia ekosystemów wodnych
sole…
…) jest to ilość tlenu zuŜyta w ciągu 5 dni w
procesie biologicznego utleniania substancji (głownie organicznych) zawartych w
wodach i ściekach przy uŜyciu Ŝywych bakterii i enzymów pozakomórkowych
36
detergenty
∗ naleŜą do grupy środków powierzchniowo czynnych
∗ jako związki rozpuszczalne w wodzie mogą infiltrować do wód
podziemnych (studnie w pobliŜu zanieczyszczonych rzek –
stęŜenie 1,5 g/m3, wody czyste…

biologicznych
metod ochrony
roślin biopreparaty
1) feromony – wyłapywanie i niszczenie samców
(1979 rok –nagroda Nobla za syntezę chemiczną)
2) wykorzystanie naturalnego wroga – np. pasoŜyta szarańczy hoduje się w
ciałach kilku owadów, po czym zawiesinę z zarodnikami pasoŜyta rozpyla się
na resztkach roślinnych na polu; Ŝerujące owady połykają pasoŜyta
Rolnictwo
biodynamiczne
1) stosowanie płodozmianu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz