Aspekty zasady bezpośredniości prawa wyborczego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Aspekty zasady bezpośredniości prawa wyborczego - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

.  Aspekty zasady bezpośredniości prawa wyborczego.
Walka o wprowadzenie tej zasady, zabraniającej podejmowania decy­zji o obsadzeniu stanowiska wybieralnego przez kogoś innego poza wy­borcą, związana była z dążeniem do upowszechnienia prawa wyborcze­go. W krajach demokratycznych bezpośredniość wyborów implikuje wska­zywanie przez samego wyborcę popieranego przez niego kandydata lub listy. Przy wyborach z zastosowaniem list mogą być:
Listy zamknięte, tzn. takie, na których kolejność kandydatów jest wiążąca dla wyborcy (uniemożliwia wyborcy wskazanie konkretnej osoby lub konkretnych osób cieszących się jego poparciem; przyjmuje się, że wyborca aprobując listę popiera wszystkich umieszczonych na niej kan­dydatów; w tym wypadku jednak to podmioty zgłaszające listę i decy­dujące o kolejności kandydatów na niej przesądzają o otrzymaniu man­datu)
Listy otwarte, gdzie on sam dokonuje preferencji personalnych (zwiększa demokratyzm wyborów dając wyborcy prawo połączenia preferencji programowych z personalnymi i decydowania o tym, kto z popieranej przez niego listy ma realizować aprobowany przez niego program. Wyborca może wskazać „swojego" kandydata, albo stawiając przy jego nazwisku znak (np. „x"), albo skre­ślając kandydatów, których nie aprobuje.) Możliwe jest też głosowanie kumulatywne (wyborcy daje się do dyspozycji tyle głosów, ile mandatów jest do ob­sadzenia w okręgu). Może on wtedy udzielić poparcia tylu kandydatom ile ma głosów, bądź skumulować swoje głosy i oddać je np. na jednego kandydata. W niektórych krajach stosuje się jeszcze inne rozwiązanie:
Tzw. system głosów przenoszonych (wyborca sam ustala wtedy prefe­rowaną przez siebie kolejność kandydatów na liście). Przy podziale man­datów otrzymują je kolejno ci kandydaci, którzy na największej liczbie list uzyskali najlepsze miejsca. Tzw. system pióropusza (lub inaczej - system zmieszania)- tutaj wyborca nie musi udzielić poparcia kan­dydatom z jednej listy, ale może dać wyraz swoim preferencjom w sto­sunku do kandydatów na różnych listach ustalając w ten sposób własną listę. Mandaty uzyskują ci kandydaci, którzy otrzymali najwięcej gło­sów na poszczególnych listach.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz