Architektura TCP IP w Windows 15

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Architektura TCP IP w Windows 15 - strona 1 Architektura TCP IP w Windows 15 - strona 2 Architektura TCP IP w Windows 15 - strona 3

Fragment notatki:

Rozdział 15  Narzędzia diagnostyczne dla sieci  Microsoft opartych na TCP/IP  Rozdział ten omawia kilka programów diagnostycznych, pomocnych  w usuwaniu usterek w sieciach Microsoft opartych na TCP/IP. Narzę- dzia te dostarczane są razem z systemem Windows i obejmują: program  do sprawdzania dostępności hostów w sieci, program sprawdzający ta- blice określania nazw oraz program sprawdzający trasy wiodące do  określonego miejsca przeznaczenia. Pozostałe programy dostarczają in- formacji statystycznych o pracy sieci i działających w niej protokołów.  Używanie ICMP i PING  Jednym z najczęściej używanych narzędzi diagnostycznych jest program  PING (nazwa jest akronimem utworzonym od Packet InterNet Groper).  Wysyła on komunikat do określonego węzła TCP/IP, a węzeł przezna- czenia zwraca ów komunikat jako odpowiedź. Brak odpowiedzi oznacza,  że sieć lub węzeł nie działają, albo że pakiet został zagubiony podczas  transmisji. PING zazwyczaj powtarza test określoną ilość razy; można  także nakazać,  żeby wysyłał pakiety w sposób ciągły. Program PING  dostarczany z Windows jest wywoływany z linii poleceń.  Program PING a  protokó³ ICMP (Internet Control Message  Protocol)  PING wykorzystuje ICMP, protokół używany do przesyłania komunika- tów o błędach i informacji o stanie sieci. ICMP definiuje wiele typów ko- munikatów, pomocnych przy usuwaniu usterek i raportowaniu proble- mów związanych z pracą sieci lub protokołów. PING korzysta z dwóch  typów komunikatów ICMP: żądania echa ( Echo Request , typ komunikatu  = 0) i odpowiedzi echa ( Echo Reply , typ komunikatu = 8). PING wysyła do  hosta przeznaczenia pakiet ICMP "żądanie echa", a host przeznaczenia  odsyła pakiet ICMP "odpowiedź echa".      Rozdział 15  470  ICMP stanowi część modułu IP (patrz rysunek 15.1) i  zgodnie  z wymogami dokumentów RFC musi być obecny w każdej implementacji  IP. W kategoriach warstw protokołów ICMP znajduje się jednakże ponad  warstwą IP (patrz rysunek 15.2); innymi słowy, ICMP jest obudowywany  przez nagłówek IP. Jest to istotna właściwość, ponieważ umożliwia tra- sowanie komunikatów ICMP przez routery IP, które mogą przekazywać  wyłącznie datagramy IP. Oznacza to, że komunikaty ICMP mogą podró- żować poprzez dowolnie złożone sieci, połączone routerami IP.  Rysunek  15.3 przedstawia sposób używania programu PING. Można  skorzystać z PING, aby sprawdzić dostępność lokalnych i zdalnych ho- stów, i to zarówno komputerów Windows NT, jak i dowolnych innych  komputerów obsługujących TCP/IP. W przedstawionym przykładzie B  jest hostem lokalnym dla A, a C hostem zdalnym. Komunikaty ICMP  przesyłane pomiędzy hostami A i C są traktowane przez pośredniczące 

(…)

… od 0 do F. Każda karta sieciowa posiada stały adres
przypisany fabrycznie, tzw UAA (Universally Administered
Address), który można nadpisać w Control Panel za pomocą
dowolnie wybranego adresu LAA (Locally Administered
Address). Może to być również adres Token Ring - nazwa
argumentu ma historyczne korzenie; technologie Ethernet
i IP rozwijały się w bliskiej zależności.
IPCONFIG wyświetla listę adresów…
…-gw.nwnet.net [198.104.192.9]
230 ms 242 ms 238 ms ftp.microsoft.com [196.105.232.1]
Trace complete
Używanie programu ARP
Program narzędziowy ARP służy do badania i modyfikowania wartości
w tablicy bufora ARP (Address Resolution Protocol). Tablica ta zawiera
powiązania pomiędzy adresami sprzętowymi i adresami IP. W sieciach
umożliwiających transmisje broadcast, jak Ethernet, Token Ring lub
FDDI, adres…
… oraz dodawania lub modyfikowania wpisów.
Polecenie ARP wyświetla bieżące odwzorowania adresów MAC (fizycznych adresów kart sieciowych) na adresy IP. Polecenie ARP może również sprawdzić, czy stos IP jest poprawnie powiązany z kartą sieciową,
i czy można uzyskać dostęp do innych urządzeń sieciowych. Jeśli protokół IP nie jest poprawnie powiązany z kartą, wówczas tablica bufora ARP
będzie pusta. ARP nie wyświetla…
…, IPCONFIG nie wyświetli żadnych informacji
związanych z protokołami TCP/IP. Na komputerach Windows 9x można
skorzystać z graficznej wersji programu, nazywanej WINIPCFG; podobne
narzędzie dla Windows NT, o nazwie WNTIPCFG, znajduje się w pakiecie
Resource Kit.
Argument
Opis
-a
Wyświetla bieżące wpisy w buforze ARP. Domyślnie wyświetlane są wszystkie adresy IP, z wyjątkiem adresu bieżącej karty sieciowej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz