antropologia społeczna - Ewolucjonizm

Nasza ocena:

5
Pobrań: 924
Wyświetleń: 5446
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
antropologia społeczna - Ewolucjonizm - strona 1 antropologia społeczna - Ewolucjonizm - strona 2 antropologia społeczna - Ewolucjonizm - strona 3

Fragment notatki:

Wykłady z antropologii społecznej. 26 stron notatek z antropologii w formacie doc. W notatce poruszono następujące zagadnienia: Ewolucjonizm, E. Tylor, J. Lubbock, J. Frazer, W. Smith, darwinizm, antropologia naukowa, Filozofowie społeczni (A. Comte, H. Spencer), cywilizacja, animizm, cywilizacja pierwotna, promiskuizm, eurocentryzm, dyfuzjonizm dyfuzjoniści, rola czynników geograficznych w kształtowaniu kultury, determinizm geograficzny, antropogeografia, funkcjonalizm, struktura społeczna, forma strukturalna, wartości, normy, struktura społeczna, antropologia psychologiczna, Boas, Levi-Strauss, antropologia kognitywna. Ponadto w treści notatki podjęto takie tematy jak: kognitywiści, językoznawstwo, kognitywna teoria kultury, porządek fenomenalny, indywidualna kultura operacyjna, publiczna kultury grupy, orientacje antropologii kognitywnej, antropologia symboliczna, metody antropologii kognitywnej, ortogeneza semantyczna, etnografia, analiza fonologii, neoewolucjonizm, EMIC, ETIC, antropologia postmodernistyczna, definicje kultury, dystrybutywne rozumienie kultury, atrybutywne rozumienie kultury, istotne cechy zjawisk kulturowych, klasyfikacja kategorii kultury, podstawowe dziedziny kultury symbolicznej, kultura popularna, kultura elitarna, ontologiczny status kultury, introspekcja, psychologia ogólna, ujęcie socjologiczno - historyczne, ujęcie semiotyczne nadbudowane na strukturalizmie.

ANTROPOLOGIA SPOŁECZNA - Specyficznym przedmiotem zainteresowania antropologii jako nauki społecznej jest człowiek jako twórca kultury, zbiorowa egzystencja człowieka w kulturze, a także badania ludów pierwotnych i kultur przedliterackich.
Antropologia jako dyscyplina nauk społecznych pojawiła się w krajach angolosaskich w XIX w. Jej prekursorami byli uczeni humaniści, zajmujący się szczególnie dziejami kultury i pragnący zrozumieć zróżnicowanie kultur oraz istotę zmiany i rozwoju cywilizacji.
EWOLUCJONIZM ( E. Tylor, J. Lubbock, J. Frazer, W. Smith)
Antropologia naukowa pojawiła się w nurcie intelektualnym, którego początkiem byłą idea Karola Darwina o powszechnej ewolucji. Narodziny nauki o kulturze wiążą się więc z ideą ewolucji kultury. Filozofowie społeczni (A. Comte, H. Spencer) uznali ewolucję ludzkości i kultury za część ogólnej ewolucji gatunków, której podlega wszystko co żyje. Zgodnie z zasadą ewolucji, organizmy społeczne, podobnie jak naturalne, przechodzą od stadiów niższych do wyższych, różnicując się, porządkując i doskonaląc swoje zdolności adaptacyjne.
Ewolucjonistyczne badania kultur pierwotnych były efektem zainteresowań intelektualistów europejskich początkami ich własnej cywilizacji. Ewolucjoniści uważali się za historyków i pragnęli zrekonstruować schemat rozwoju kultury ludzkości, o którym sądzili, że jest uniwersalny dla wszystkich kultur, bez względu na ich lokalizację w czasie czy w przestrzeni. Najbardziej pasjonującym zadaniem było dla ewolucjonistów poszukiwanie genezy instytucji kulturowych, początków i najwcześniejszych etapów ich rozwoju.
Wśród głównych zainteresowań ewolucjonistów trzeba wymienić badania rozwoju religii od form najprostszych do współczesnych wielkich religii monoteistycznych. Warto tu wymienić Edward B. Tylor, autora sławnego dzieła „Cywilizacja pierwotna”, który za najprostsza formę religii uznał animizm. Alternatywne koncepcje rozwoju religii formułowali m.in. John Lubbock, James G. Frazer, William Robertson Smith czy Robert Marett. Ewolucją struktur pokrewieństwa zajmowali się m.in. Johann Bachofen

(…)

… na istnienie wielości teorii. Aby stworzyć jedną, ogólną teorię należałoby stworzyć jakiś metajęzyk. Taki pseudo metajęzyk już istnieje  zakłada uniwersalność, ale jej nie udowadnia. Jego uniwersalność zawiera się w języku opisu, a niekoniecznie w opisywanym przedmiocie. Pytanie: Czy antropologia kulturowa jest naturalną czy formalną ?
Według tradycyjnej antropologii kulturowej  jest naturalna
Według antropologii kognitywnej  jej dane to zjawiska mentalne, które można analizować metodami formalnymi. Każda kultura to zbiór pewnych zasad, które porządkują pewne zjawiska materialne. Antropologia kognitywna bada te zasady, a nie zjawiska materialne  antropologia kulturowa jest dla antropologii kognitywnej nauką formalną. Operacje logiczne - leżące u podstaw zasad porządkujących są skończone i uniwersalne…
… zbiorowości i wartości przez tę zbiorowość uznawanych za oraz wpływ kultury na kształtowanie osobowości jednostek. Szczególny nacisk jest położony w tych definicjach na uczenie się i naśladownictwo jako procesy przyswajania kultury. Np. definicja Stanisława Ossowskiego: „Kultura jest... pewnym zespołem dyspozycji psychicznych przekazywanych w łonie danej zbiorowości przez kontakt społeczny i uzależniony…
…, w praktyce natomiast dominujący typ religijności cechuje instrumentalne pojmowanie religii. Istnieją dwie postacie instrumentalizmu religijnego: -        eschatologiczny - odnoszący się do ostatecznych pośmiertnych losów człowieka. Troska o zbawienie daleka jest od bezinteresowności; bardziej wiąże się z lękiem przed potępieniem wiecznym niż z pragnieniem osiągnięcia kontaktu z bóstwem. -        doczesny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz