Analogowe układy elektroniczne test

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1414
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analogowe układy elektroniczne test - strona 1 Analogowe układy elektroniczne test - strona 2 Analogowe układy elektroniczne test - strona 3

Fragment notatki:


PYTANIA TESTOWE Z „ANALOGOWYCH UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH cz. II” Generator LC lub RC generuje na swoim wyjściu przebieg sinusoidalny ponieważ:
a). Warunek generacji jest spełniony tylko dla jednej określonej częstotliwości. b). Układ zawiera wzmacniacz selektywny z dodatnim sprzężeniem zwrotnym, w którym spełnione są warunki drgań: amplitudowy i fazowy . c). W układzie zastosowano obwód rezonansowy LC lub selektywny RC.
Generatory Colpitts'a, Hartleya i Meissnera (rysunek poniżej). Prawdziwe są informacje:
a). Generatory Hartleya i Meissnera mogą być zasilane szeregowo lub równolegle przez dławik w.cz.
b). Generatory Hartleya mogą być zasilane szeregowo lub równolegle przez dławik w.cz., a generatory Colpitts'a równolegle przez dławik w.cz.
c). Aby spełnić warunek amplitudowy drgań, ze wzrostem kondunktancji obciążenia G L , w generatorze Colpitts'a należy zwiększyć pojemność C 2 , a w generatorze Hartleya należy zwiększyć indukcyjność L 1 .
Generatory kwarcowe. Prawdziwe są informacje:
a). W generatorach Pierce'a rezonator kwarcowy pracuje jako zastępcza indukcyjność , o wartości szybko rosnącej z częstotliwością (praca w przedziale pulsacji ). b). W generatorach Butlera rezonator kwarcowy pracuje jako element sprzęgający. Przy rezonansie szeregowym, w otoczeniu pulsacji , rezonator pełni rolę klucza o rezystancji r s , i dla tej pulsacji struktura układu staje się podobna do struktury generatora Colpitts,a lub Hartleya.
c). Generatory Pierce'a charakteryzują się większą stałością częstotliwości niż generatory Butlera.
Generatory RC ze sprzężeniem zwrotnym. Prawdziwe są informacje:
a) W generatorze CR z mostkiem Wiena, dodatnie sprzężenie zwrotne realizowane jest poprzez gałąź selektywną typu połowa mostka Wiena, a ujemne sprzężenie zwrotne poprzez nieliniowy dzielnik rezystancyjny w celu stabilizacji amplitudy drgań.
b). częstotliwość w tych generatorach jest odwrotnie proporcjonalna do pierwiastka z iloczynu : .
c). W generatorze CR z mostkiem podwójne TT, ujemne sprzężenia zwrotne realizowane jest poprzez gałąź selektywną typu podwójne TT, a dodatnie sprzężenie zwrotne poprzez dzielnik rezystancyjny w celu spełnienia warunku amplitudowego drgań oraz stabilizacji amplitudy tych drgań.
Układy transkonduktancyjne. Prawdziwe są informacje:
a). W układzie dwućwiartkowym występuje wzmocnienie napięcia u X i mnożenie napięć u X ∙ u Y , przy czym napięcie może być tylko dodatnie, zaś w układzie czteroćwiartkowym występuje tylko mnożenie napięć

(…)

… rezystancyjno-pojemnościowym (stała czasowa obciążenia τ = RC >> 20 ms), zasilanym z sieci 230 V poprzez transformator sieciowy o przekładni obniżającej n = 23 (pominąć rezystancje uzwojeń i diod) średnia wartość napięcia na rezystancji obciążenia w przybliżeniu wynosi:
a). 10 V
b). 5 V
c). 14 V
W prostowniku trójfazowym z obciążeniem rezystancyjno-indukcyjnym (stała czasowa obciążenia τ = L/R >> 20 ms…
…).
VTRP+ = ‒0,4 V; VTRP‒ = 0,4 V
VTRP+ = ‒ 0,44 V; VTRP‒ = 0,44 V
c).
VTRP+ = 0,4 V; VTRP‒ = ‒ 0,4 V
VTRP+ = 0,44 V; VTRP‒ = ‒ 0,44 V
Skokowo zwiększono (od 300 kHz do 340 kHz) częstotliwość synchronizującą generatora VCO pętli pierwszego rzędu o parametrach: ; Napięcie sterujące na wejściu VCO zmieni się ze stałą czasową τ równą ? o wartość ΔUO równą? a). τ = 2 ms ; ΔUO = 0,5 V b). τ = 0,5 ms ; ΔUO = 1…
… tranzystorów par różnicowych i wtedy są w przybliżeniu równe
Podstawowe układy logarytmiczne (rysunek poniżej). Prawdziwe są informacje:
a). W układzie na rys. a) napięcie , przy czym i w zależności od napięcia wejściowego, może w przybliżeniu przyjmować wartości w zakresie od ujemnego do dodatniego napięcia nasycenia wzmacniacza operacyjnego. b). Dla tranzystorów planarnych, przy , logarytmowanie napięcia wejściowego jest spełnione w szerokim zakresie zmian prądu wejściowego (od setek pA do kilku mA). Stosując zatem odpowiednie tranzystory oraz wzmacniacze operacyjne (małe wejściowe prądy polaryzacji oraz małe napięcie niezrównoważenia) możemy otrzymać charakterystykę logarytmiczną w zakresie napięć wejściowych obejmujących nawet 6 ÷ 8 dekad. c). Główną wadą prostego układu logarytmicznego jest silna…
… wzmacniacza operacyjnego, w fazie autokompensacji, kiedy jest skonfigurowany w układzie wtórnika napięciowego, wymaga kompensacji charakterystyk częstotliwościowych.
c). Autozerowanie jest możliwe zarówno w komparatorach z wejściem niesymetrycznym, jak i z wejściem symetrycznym (różnicowym), jednak w układzie z wejściem niesymetrycznym autozerowanie jest mniej dokładne w skutek injekcji ładunków, związanej…
… V
c). τ = 0,25 ms ; ΔUO = 0,4 V
Pętla fazowa w której zastosowano: wzmocnienie generatora VCO: kG = 2π∙ 1 [rad] [MHz] [1/V]; wzmocnienie detektora fazy: kD = 50∙ 10− 4 [V/rad]; transmitancja filtru H(ω = 0) = 1. Zakres trzymania tej pętli fazowej wynosi: a). b). c). W przedstawionych generatorach VCO na tranzystorach MOSFET:
a). Źródło prądowe zapewnia wysoką impedancję węzła dołączonego do rezonatora, a przez to odsprzęga szynę zasilania lub masy od rezonatora.
b). Zastosowane źródła prądowe ustalają spoczynkowe punkty pracy, dzięki czemu zapewniono ograniczenie amplitudy generowanego napięcia, zabezpieczając przez to wchodzenie tranzystorów do pracy w obszar liniowy, co mogłoby powodować wzrost szumów fazowych.
c). Zazwyczaj źródło prądowe stosuje się od strony szyny masy, co pozwala…
… cyfrowe pasmowe
Modulacje cyfrowe w paśmie podstawowym
a).
PAM, PWM
AM, FM, PM
PCM, DM
ASK, FSK, PSK
b).
AM, FM, PM
PAM, PWM
ASK, FSK, PSK
PCM, DM
c).
AM, FM, PM
PAM, PWM
PCM, DM
PCM, DM
Dane są 4 funkcje modulujące (tabela poniżej). Prawidłowy zestaw modulacji AM dwuwstęgowej, jednowstęgowej, z falą nośną i bez fali nośnej odpowiadający poszczególnym funkcjom to:
Funkcja modulująca
a).
AM DSB AM DSB SC…
… PM
PM
PM FM
Szerokość pasma sygnału FM, w którym dewiacja częstotliwości wynosi 75 kHz, wyznaczona na podstawie przybliżonego wzoru Carsona dla sygnałów modulujących o różnych częstotliwościach: 1 kHz, 4 kHz i 8 kHz, wynosi:
fs
1 kHz
4 kHz
8 kHz
a).
152 kHz
152 kHz
152 kHz
b).
166 kHz
166 kHz
166 kHz
c).
152 kHz
158 kHz
166 kHz
Szerokość pasma sygnału PM, w którym dewiacja fazy ΔψPM = mφ = 5…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz