Analiza wskaźnikowa banków

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1001
Wyświetleń: 10857
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza wskaźnikowa banków - strona 1

Fragment notatki:

Jest to przykład analizy finansowej. Zawarte w niej są następujące zagadnienia: wskaźnik płynności, płynność aktywów, płynność zobowiązań, wskaźnik płynności wg GINB, wskaźnik płynności szybkiej, wskaźnik płynności bieżącej, wskaźnik płynności bieżącej liczonej wg wzoru MFW, wskaźnik płynności strukturalnej, ryzyko płynności, inwestycje krótkoterminowe, pasywa płynne, analiza rentowności, wskaźniki rentowności, rentowność pracy, rentowność aktywów, rentowność kapitału własnego, dźwignia finansowa, dekompozycja wskaźnika ROA, analiza wskaźników operacyjnych, dochód netto z odsetek

Analiza wskaźnikowa banków na przykładzie BGŻ
Spis treści
1. WSTĘP
Czytanie sprawozdań finansowych jest zajęciem wielce pożytecznym, gdyż stanowią one bezpośrednie źródło licznych cennych informacji o kondycji banku. Niemniej jednak, interpretacja rozmaitych pozycji z tych sprawozdań nastręczać może poważne trudności. Na przykład, ocena rentowności banku na podstawie samej tylko kwoty zysku netto wykazanego w rachunku wyników może być przedsięwzięciem trudnym i dość ryzykownym: pomóc mogłoby porównanie zysków z aktywami lub kapitałem potrzebnymi do wytworzenia tych zysków. Tę konkretną zależność, jak i liczne inne, między różnymi pozycjami sprawozdań finansowych, wyraża się w formie wskaźników. Niektóre wskaźniki porównują pozycje w ramach bilansu, inne nie wykraczają poza rachunek zysków i strat, jeszcze inne natomiast porównują dane wzięte z obu tych sprawozdań (lub też uwzględniają dane z trzeciego podstawowego sprawozdania, jakim jest sprawozdanie o przepływach gotówki). Wskaźniki są bardzo użytecznymi narzędziami, głównie dzięki temu, że bez trudu streszczają dane w formie łatwej do zrozumienia, interpretowania i porównywania.
Jednakże, wskaźniki same w sobie są trudne do interpretowania. Na przykład, czy stopa zysku (rozumiana jako stosunek zysku netto do aktywów łącznie) wynosząca 0,6% odzwierciedla zadawalający wynik działalności banku? By odpowiedzieć na to pytanie należy wskazaną wielkość skonfrontować z jakimiś uznanymi standardami. Standardami praktyce, wykorzystywane są cztery rodzaje standardów:
- właściwy wskaźnik osiągnięty w banku w okresie poprzedzającym ( w okresach poprzedzających);
- wskaźnik zaplanowany na dany okres;
- właściwy wskaźnik podobnego banku (podobnych banków);
- właściwy wskaźnik wyrażający wielkość przeciętną charakterystyczną dla branży bankowej jako całości.
Analiza wskaźnikowa jest techniką służącą określeniu i ocenie operacyjnych właściwości banku i bazuje na znormalizowanych (standardowych ) miernikach wyników działalności. Innymi słowy, aby wiedzieć czy bank np.: posiada odpowiedni poziom kapitałów, lub czy osiąga wystarczające zyski z posiadanej bazy aktywów itp., koniecznym jest posłużenie się zestawem odpowiednich wskaźników, które koncentrują się na wybranych obszarach działalności banku. Wskaźniki te mogą następnie być porównane z odpowiednimi standardami.

(…)

… przygotowanym do zaspokajania uzasadnionych potrzeb kredytowych klientów banku
Potrzebne zasoby gotówki mogą pochodzić albo ze sprzedaży aktywów albo z zaciąganych zobowiązań.
A. Płynność aktywów:
Wskaźnik nr 1 przedstawia odsetek aktywów razem, utrzymywanych w postaci bonów skarbowych. Skarbowe papiery wartościowe reprezentują wysoką płynność oraz, będąc z natury rzeczy wolnymi od ryzyka kredytowego i ryzyka…
… od rozwiązań organizacyjnych i rozkładu odpowiedzialności za wyniki finansowe wskaźnik może uwzględniać w mianowniku tylko kadrę kierowniczą. Obserwowanie poziomu tego wskaźnika jest uzasadnione. Personel jest traktowany jako jeden z głównych zasobów wewnętrznych. Poziom wskaźnika świadczy o umiejętności racjonalnego gospodarowania czynnikiem ludzkim.
Wskaźnik 2. Rentowność aktywów (stopa zwrotu z aktywów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz