analiza wskaznikowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 707
Wyświetleń: 2380
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
analiza wskaznikowa - strona 1

Fragment notatki:


26.03.2012 ANALIZA WSKAŹNIKOWA podstawowe narzędzie analizy ekonomicznej; 5 grup wskaźników
Sierppińska: Najszerszy wachlarz wskaźników ekonomicznych, możliwy do ustalenia na podstawie sprawozdań finansowych, jest wykorzystywany przez menedżerów podejmujących wiele różnych decyzji dotyczących sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Kredytodawcy , dążąc do minimalizacji ryzyka, koncentrują swoje zainteresowania na długoterminowej zdolności spółki do zwrotu długów, a w przypadku kredytów krótkoterminowych głównie na płynności finansowej. Akcjonariuszy spółki interesuje natomiast wysokość dywidendy oraz wzrost wartości spółki. Zyskowność firmy jest przedmiotem zainteresowania wszystkich wymienionych grup odbiorców analizy wskaźnikowej
Najbardziej typowe rozwiązanie pozwala wyróżnić pięć obszarów analizy wskaźnikowej, służących ocenie:
płynności finansowej
zadłużenia i zdolności do obsługi długu
sprawności działania
rentowności
rynkowej wartości akcji i kapitału
Wszystkie wskaźniki mogą być obliczane:
na podstawie danych wyrażających stan zjawiska na początku i końcu okresu sprawozdawczego; różnice między tak obliczonymi wskaźnikami pokazują zmiany w badanym zjawisku, będące wynikiem decyzji gospodarczych podejmowanych w ciągu całego okresu sprawozdawczego
na podstawie wielkości średnich; ustalimy je, dzieląc sumę stanów na początku i końcu okresu sprawozdawczego przez 2
RENTOWNOŚĆ odzwierciedlenie efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie. Wskaźniki rentowności , nazywane również wskaźnikami zyskowności lub stopami zwrotu , stanowią, najogólniej ujmując, relację zysku do kapitału . Wskaźniki :
rentowność majątku (aktywów) = rentowność ekonomiczna
(aktywa trwałe, aktywa obrotowe)
rentowność kapitałów własnych = rentowność finansowa
(kapitały własne, kapitały stałe, zobowiązania)
rentowność sprzedaży = rentowność handlowa
(różne kategorie zysku:
zysk netto
zysk brutto
zysk z działalności operacyjnej
zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja
zysk netto + amortyzacja
zysk brutto + odsetki, czyli zysk przed spłatą odsetek z opodatkowaniem ( EBIT - earnings before interest and tax )
zysk brutto + odsetki + amortyzacja ( EBITDA - earnings before interest, tax, depreciation and amortization )
zysk brutto + odsetki + amortyzacja + opłaty leasingowe ( EBITDAR - earnings before interest, tax, depreciation amortization and rent )
zysk brutto + odsetki + opłata związana z wyczerpywalnością zasobów naturalnuch + amortyzacja ( EBIT(D)DA - earnings before interest, tax, depletion, depreciation, amortization and rent)

(…)

… (19 %)
-152 tys.
-95 tys.
Zysk netto
648 tys.
405 tys.
ROE
648/5 000 =12,96 %
405/2 000 =20,25 %
Efekt dźwigni finansowej:
Zaciągnięcie długu w zadaniu, spowodowało zwiększenie ROE o 7,29 %.
Takie samo rozwiązanie otrzymamy odejmując ROE wariant B od ROE wariant A.
Zaciągnięcie długu pozwoliło skorzystać z osłony podatkowej (przedsiębiorstwo B zapłaciło mniej podatku o 57 tys. zł)
Warunek podstawowy, który musi być spełniony, aby efekt dźwigni finansowej miał miejsce:
Przyrost ROE dzięki efektywności dźwigni finansowej
~r - przyrost stopy zwrotu
i - stopa oprocentowania długu
T- podatek
STOPA ZWROTU Z INWESTYCJI
ROE - prosta stopa zwrotu inwestycji z KW obliczana jest z punktu widzenia właściciela, czyli bierze pod uwagę tylko część nakładów finansowych z KW
ROI - prosta stopa zwrotu z inwestycji; obliczana…
… wyniku finansowego
Od czego zależy rentowność sprzedaży?
rodzaju działalności przedsiębiorstwa
koniunktura gospodarcza
ilość sprzedawanych produktów
koszty wytwarzanych produktów
polityka cenowa
polityka marketingowa
Rentowność powinna wzrastać ale ale ale...
DŹWIGNIA FINANSOWA
Dwa warianty:
całość kapitału przedsiębiorstwa stanowi kapitał własny = 5000 tys. zł
przedsiębiorstwo dysponuje 2000 tys…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz