Analiza ekonomiczna - wykłady - bilans

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2408
Wyświetleń: 6944
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza ekonomiczna - wykłady - bilans - strona 1 Analiza ekonomiczna - wykłady - bilans - strona 2 Analiza ekonomiczna - wykłady - bilans - strona 3

Fragment notatki:

in. zagadnienia takie jak: analiza bilansu, bilans, aktywa, pasywa, kalkulacja podatku dochodowego, płynność finansowa, wskaźnik bieżącej płynności.

W notatce znaleźć można również informacje takie jak: analiza porównawcza w czasie, kapitalizacja odsetek częstsza niż raz w roku, analiza przyczynowo – skutkowa, analiza symulacyjna.

Notatka zwiera również przykładowe, zadania na egzamin wraz z rozwiązaniem.

ANALIZA EKONOMICZNA
WYKŁAD 1
Analiza ekonomiczna - metoda badania procesów gospodarczych polegająca na rozpatrywaniu związków zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami tych procesów. Może byś stosowana zarówno do badania zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących w skali całej gospodarki (analiza makroekonomiczna) jak również zjawisk i procesów zachodzących w ramach poszczególnych jednostek gospodarczych i instytucji (analiza mikroekonomiczna)
Analiza bilansu - problem struktury, majątku i kapitału
Sprawozdanie finansowe składa się z:
Bilansu
RZiS
Informacji dodatkowych razem to pełna sprawozdawczość
Zestawień zmian w kapitale własnym
Rachunku przepływów pieniężnych
Pełną sprawozdawczość muszą prowadzić:
Duże firmy
Banki
Zakłady ubezpieczeń społecznych
Spółki akcyjne
Podmioty spełniające 2 z 3 warunków
Zatrudnienie ≥ 50 osób
Suma aktywów ≥ 2,5 mln euro
Przychody ze sprzedaży ≥ 5 mln euro
Bilans:
Przedstawia stan majątku oraz źródła jego finansowania na moment sporządzenia
Układ wykorzystujący doświadczenia stosowane w UE i w MSR (międzynarodowe standardy rachunkowości)
Charakter statystyczny - jego dane SA na jeden określony dzień
WYKŁAD 2:
Aktywa:
Jest to majątek - kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe
Ułożone wg stopnia płynności (od najtrudniej do najłatwiej - tempo zamienialności na gotówkę)
Podział na:
TRWAŁE - cykl obrotowy dłuższy niż rok
OBROTOWE - pozycje majątkowe odtworzone w 1 cyklu
(wyjątek: należności z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy - aktywa obrotowe)
Pasywa:
Źródła finansowania majątku
Ułożone wg zapadalności (pilności zwrotu
Kapitał własny
Kapitał obcy:
+ rezerwy i zobowiązania długoterminowe
+ zobowiązania krótkoterminowe
(wyjątek analogiczny jak w aktywach odnośnie zobowiązań)
Analiza bilansu - rodzaje:
POZIOMA - badanie sumy bilansowej oraz ważnych pozycji aktywów i pasywów (aby wiedzieć czemu suma się zmienia)
PIONOWA - badanie struktury aktywów i pasywów oraz wewnętrznej struktury wybranych pozycji PIONOWO - POZIOMA - badanie struktury kapitałowo - majątkowej
Struktura majątku (Sm): Sm =

(…)

… działalności firmy
Rachunek przepływów pieniężnych - też pokazują koszty i przychody, ale pokazują faktyczne przepływy pieniądza, czyli np. amortyzacji nie uwzględnia
Zadanie 1. Wiedząc że : Rzeczowe Aktywa trwałe = 24 000, Zapasy = 11 000 Wartości Niematerialne i prawne = 1 000, Inwestycje krótkoterminowe = 3 000, Należności krótkoterminowe = 6 000, Należności długoterminowe = 6 000 Rezerwy na zobowiązania = 3 000, KW
Towary = 2 000, Koszty działalności operacyjnej = 4 000, Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe = 24 000 ( w tym zob. długot. = 7 000), Należy obliczyć Wskaźnik Ogólnej Sytuacji Finansowej ( za pomocą dwóch poznanych metod). Sprawdź czy w przedsiębiorstwie zachowana jest Złota Reguła Bilansowa.
WYKŁAD 3
RENTOWNOŚĆ - analiza wskaźnikowa rentowności, wskaźniki, analiza rentowności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz