Analiza Wielowymiaroiwa-Pakiet R

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza Wielowymiaroiwa-Pakiet R - strona 1 Analiza Wielowymiaroiwa-Pakiet R - strona 2 Analiza Wielowymiaroiwa-Pakiet R - strona 3

Fragment notatki:

Rozdział 1 Pakiet R R jest nazwą zarówno języka programowania jak i platformy programistycznej wy- posażonej w zbiór ponad 1000 bibliotek (pakietów). Pierwsza wersja  R  została na- pisana przez Roberta Gentlemana i Rossa Ihake w latach 90-tych. R jest projektem otwartym (Open Source Initiative) na licencji GNU-General Public License 1. Ozna- cza to m. in. : darmową dystrybucję  R , dostępność kodu źródłowego  R . Język  R jest bardzo podobny do języka  S  - jest jego darmową implementacją.  R  jest języ- kiem interpretowanym a nie kompilowanym. Zatem realizacja zadań przy użyciu  R sprowadza się do wpisania kolejnych komend, które są interpretowane i wykonywane jedna po drugiej. Istnieją również okienkowe interfejsy np. Rcmdr. Strona pakietu R to http://cran.r-project.org . Literatura polskojęzyczna: 1. P. Biecek  Przewodnik po pakiecie R , Oficyna Wydawnicza GIS 2008, 2. M. Walesiak, E. Gatnar  Statystyczna analiza danych w wykorzystaniem pro- gramu R , PWN 2009, 3. K. Kopczewska, T. Kopczewski, P. Wójcik  Metody ilościowe w R. Aplikacje ekonomiczne i finansowe , CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe 2009. 1GNU project to nazwa projektu mającego na celu tworzenie darmowego oprogramowania z wol- nym dostępem, jako pierwszy pojawił się system operacyjny o nazwie GNU, nazwa to rekursywny akronimu = ”GNU’s Not Unix” 1 Rozdział 1. Pakiet R 1.1 Instalacja Instalacja podstawowej platformy  R  na komputerze z systemem operacyjnym Win- dows ze skompilowanego pliku przebiega standardowo. Domyślny katalog, w którym R zostanie zainstalowany to c: \ Program Files \ R \ R-2.12.2 Zawiera on następujące katalogi: 1. bin - zawiera pliki wykonywalne; 2. doc - ogólna dokumentacja, w  \ doc \ manual znajdują się następujące podręcz- niki: (a) refman.pdf - opis pakietów wchodzących w skład jądra programu R, (b) R-intro.pdf oraz R-lang.pdf - wstęp do programowania, (c) R-exts.pdf - podręcznik tworzenia własnych pakietów, (d) R-admin.pdf - opis instalacji i administracji programu R, (e) R-data.pdf - instrukcja importu i eksportu danych, (f) R-ints.pdf- instrukcja dla zaawansowanych, 3. library tu przechowywane są pakiety (biblioteki)  R  oraz dokumentacja do- instalowanych pakietów. Po zainstalowaniu  R  dostępne są następujące pakiety: base- pakiet podstawowych funkcji, graphics-biblioteka zawierającą funkcje graficzne, stats-biblioteka zawie- rająca podstawowe funkcje statystyczne, methods-zawiera definicję typów(klas) zmien- nych występujących w  R , grDevices- narzędzie graficzne, datasets-pakiet zawie- rający bazy danych, utils- funkcje użytkowe m.in. obsługujące pomoc, zarządzanie

(…)

…*2,1/0,-1/0, log(-1), NaN not a number, Inf, -Inf. Wyróżniamy w nim: typ całkowity(integer ), rzeczywisty(double), zespolony(complex ).
2. wyliczeniowy (factor) czyli zbiór czynników, kategorii, zmiennej jakościowejtyp dla zmiennych przyjmujących wartości na skali porządkowej lub nominalnej. Konstruktor factor(wektor wartości ).
Np. w=factor(c("k","k","m","m","m")) - wektor elementów typu…
… kolumna macierzy , A[2,]drugi wiersz macierzy, A*B -mnożenie elementów macierzy po współrzędnych, A%*%Bmnożenie macierzy, det(A)- wyznacznik macierzy A, solve(A) - macierz odwrotna
do A, eigen(A) - wartości i wektory własne macierzy, diag(1,3) macierz diagonalna stopnia trzeciego z 1 na przekatnej, diag(c(1,2,3)) - macierz diagonalna z
elementami 1, 2, 3 na głownej przekątnej.
W pakiecie matrixcalc…
…,ile,replace=T,prob).
Rozkłady prawdopodobieństwa z pakietu stats. Podstawowe funkcje:
dnazwa rozkładu -gęstość,
pnazwa rozkładu - dystrybuanta,
qnazwa rozkładu -kwantyle,
rnazwa rozkładu - generator liczb pseudolosowych
z rozkładu nazwa rozkładu.
Listę nazw rozkładów prawdopodobieństwa w R można znaleźć wpisując:
help("distribution")
5
Rozdział 1. Pakiet R
Rozkład jednostajny to unif. Oto składnia funkcji…
… prostych funkcji statystycznych (agregujących) dla wektora danych w:
1
mean(w)- średnia, var(w) - estymator nieobciążony wariancji = n−1 n (wi − w)2
¯
i=1
, mean(w2 )-mean(w)2 - wariancja z próby w, sum(w), min(w), max(w), length(w),
mad(w) - medianowe odchylenie bezwzględne (median absolute deviation), median(w)mediana, prod(w) - iloczyn elementów wektora w, quantile(w) - kwantyle z próby
w, sd…
histogram,
w=as.data.frame(w)- konwersja tablicy częstości do ramki danych.
v=table(dane)- tablice kontyngencji z ramki danych dane.
x=table(dane$wiek,dane$płeć)-tablica kontygencji dla kolumn wiek i płeć
z ramki danych dane.
Przykład 1.4 (Usuwanie braków). Sprawdź działanie następujących komend:
w<-c(1,2,NA,4,7,NA)
dane<-data.frame(indeks=c(10,11,12),wiek=c(22,NA,20)
+,płeć=c("m","k","k"),imie=c("Jan…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz