Analiza widm spektroskopowych- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1981
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza widm spektroskopowych- opracowanie  - strona 1

Fragment notatki:

ANALIZA WIDM SPEKTROSKOPOWYCH
Spektrometria mas MS
Spektrometria mas jest metodą umożliwiającą pomiar masy cząsteczki, a więc metodą umożliwiającą określenie masy cząsteczkowej. Prócz tego bardzo często możliwe jest uzyskanie informacji dotyczącej struktury nieznanego związku poprzez pomiar mas fragmentów powstałych w procesie rozpadu wzbudzonej cząsteczki.
Analizując widmo MS można stwierdzić, że pik jonu molekularnego wynosi m/z=100, co oznacza, że prawdopodobnie masa molowa badanego związku wynosi 100g/mol. Reakcje charakterystyczne dowiodły, że badanym związkiem jest metyloketon, więc musi w tym związku występować grupa metylowa połączona z grupą karbonylową.
Pikiem głównym jest pik najbardziej intensywny - pik o m/z = 43, którego intensywność wynosi 100%. m/z
Intensywność
Uwagi
100
12%
Jest to pik jonu molekularnego. Pik jonu molekularnego ketonów jest zazwyczaj całkiem wyraźny.
Odpowiada karbokationowi (CH3)2CHCH2COCH3+ 85
12%
Powstaje przez odłączenie grupy metylowej +CH3 od jonu molekularnego
58
40%
Typowe dla alifatycznych aldehydów i ketonów jest przegrupowanie McLafferty'ego pod warunkiem, że grupa alkilowa związana z grupą karbonylową ma łańcuch zbudowany z co najmniej trzech atomów węgla. W wyniku tej reakcji powstają jony o nieparzystej liczbie elektronów, pomocne przy analizie widma.
W widmie występuje intensywny pik przy wartości m/z odpowiadającej nieparzystoelektronowemu jonowi (CH3C(OH)=CH2)*+ powstałemu w wyniku przegrupowania McLafferty'ego.
Jony z przegrupowań są fragmentami, których pochodzenia nie można wyjaśnić poprzez prosty rozpad wiązania w jonie molekularnym, ale są wynikiem wewnątrzcząsteczkowego przegrupowania atomowego w trakcie fragmentacji. Przegrupowania powodujące migrację atomów wodoru w cząsteczkach zawierających heteroatom są szczególnie częste.
Ogólny mechanizm przegrupowania McLafferty'ego:
Przegrupowanie McLafferty'ego dla metyloizobutyloketonu:
43
100%
Jest to pik główny, o intensywności 100%, odpowiadający karbokationowi: COCH3+.
Podobnie jak w przypadku alkoholi i eterów rozpad jonu molekularnego jest inicjowany przez atom tlenu. Rozpad prowadzi do jonów o m/z = 43, 57 lub 71. Pik podstawowy bardzo często odpowiada utracie większej grupy alkilowej.
27
20%
Pik jonu fragmentacyjnego odpowiadający jonowi powstałemu w wyniku odłączenia atomu tlenu od jonu COCH

(…)

… „odcisku palca” w widmie IR (obszar daktyloskopowy); czyli są to linie papilarne związku chemicznego.
Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego 1HNMR
Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (ang. Nuclear Magnetic Resonance, NMR) jest obecnie najbardziej wartościową i najbardziej użyteczną techniką spektroskopową do badania struktury związków organicznych. Po tę właśnie metodę określania…
… jak w przypadku alkoholi i eterów rozpad jonu molekularnego jest inicjowany przez atom tlenu. Rozpad prowadzi do jonów o m/z = 43, 57 lub 71. Pik podstawowy bardzo często odpowiada utracie większej grupy alkilowej.
27
20%
Pik jonu fragmentacyjnego odpowiadający jonowi powstałemu w wyniku odłączenia atomu tlenu od jonu COCH3+.
Większość pierwiastków chemicznych występuje w postaci kilku izotopów różniących…
… silna
Większość związków organicznych zawiera fragment będący odpowiednio zmodyfikowanym łańcuchem węglowodorowym, dlatego związki te wykazują charakterystyczne dla alkanów pasma absorpcji.
2959,24 cm-1 Intensywność absorpcji silna - ok. 7% transmitancji
2873,93 cm-1 Intensywność absorpcji silna - ok. 25% transmitancji
Drgania zginające C-H
1500-1350 cm-1 Intensywność absorpcji średnia do silnej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz